CESTNI PROMET

Gre za bibliografijo z lokalne zbirke podatkov COBISS/MNZRS s področja cestnega prometa. Bibliografski izpis je bil izdelan s pomočjo programskega segmenta "COBISS/katalogizacija izpisi" in s pomočjo naslednje ukazne poizvedbe:
(KW=cest* and KW=promet*) and PY=2002:2009. Poizvedba je bila izvedena 10.06.2009. Vpogled v trenutno stanje je možno dobiti s pomočjo klika na naslednjo povezavo: COBISS/MNZRS
V primeru, da izvedete poizvedbo na vzajemni zbirki podatkov dobite, če kliknete na spletno povezavo COBISS/COBIB 3497 zadetkov (poizvedba je bila izvedena 10.06.2009 ob 10:10 uri).
Kratka specializirana bibliografija vsebuje poleg sistematskega vsebinskega kazala tudi naslednja kazala:
- naslovno kazalo
- imensko kazalo
- predmetno kazalo
Kazala omogočajo boljši pregled nad viri in s tem posledično učinkovitejši način iskanja le-teh.

VSEBINA34 PRAVO. MEDNARODNO PRAVO


MNZRS 1
BURGI, Martin
        Vergaberechtliche Probleme der Privatfinanzierung von Fernstraßen / von Martin Burgi.

V: Deutsches Verwaltungsblatt. - ISSN 0012-1363. - [Jg.] 122, [Nr.] 11 (01.Jun. 2007), str. 649-657.

34:656.1(430)
a) pravna znanost b) cestno pravo c) pravica oddaje d) cestni promet e) gradnja cest f) privatizacija g) modeli h) naročila i) postopki pogajanja j) razprave k) Nemčija

COBISS.SI-ID 1975752

MNZRS 2
CAMPEIS, Giuseppe
        Il diritto internazionale della circolazione stradale : assicurazioni - danno : responsabilita - processo : patenti e veicoli stranieri / Giuseppe Campeis, Arrigo de Pauli. - Milano : A. Giuffre, 1997. - XXXII, 836 str. ; 22 cm. - (Teoria e pratica del diritto. sezione I, Diritto e procedura civile ; 82)

Kazalo
ISBN 88-14-06399-0
a) mednarodno pravo b) mednarodno zasebno pravo c) cestni promet d) prometne nezgode e) vozniki f) zavarovanje g) tujci h) poškodbe i) civilna odgovornost j) kazensko pravo k) zakoni l) reforme m) mednarodne konvencije n) ratifikacije o) primerjalni vidik p) Italija

K II 8941 341 CAMPEIS Giuseppe Il diritto
COBISS.SI-ID 95176

MNZRS 3
HIEN, Eckart, 1942-
        Rechtsschutz gegen Plannungsentscheidungen im Fernstraßenrecht - auch im europäischen Vergleich / von Eckart Hien.

V: Deutsches Verwaltungsblatt. - ISSN 0012-1363. - [Jg.] 122, [Nr.] 7 (01.Apr. 2007), str. 393-399.

34:339.565:656.1(4)(430)
a) pravno varstvo b) blagovni promet c) cestno pravo d) cestni promet e) prometno omrežje f) načrtovanje cest g) odločitve h) okoljsko pravo i) projekti j) Nemčija k) Evropa

COBISS.SI-ID 1910984

MNZRS 4
MÜLLER, Dieter, policist
        Verkehrsrecht im Űberblick : 2. Quartal 2008 / Dieter Müller.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 54, Nr. 3 (2008), str. 161-163.

656.1.000.34(430)
a) cestni promet b) cestnoprometni predpisi c) prometno pravo d) novosti e) vozniško dovoljenje f) odvzem g) primeri h) prometni prekrški i) Nemčija

COBISS.SI-ID 2349512

MNZRS 5
SILBERMANN, Eva I.
        Nationale Straßenplannung und europäisches Umweltrecht / von Eva I. Silbermann.

V: Deutsches Verwaltungsblatt. - ISSN 0012-1363. - [Jg.] 122, [Nr.] 7 (01.Apr. 2007), str. 424-428.

34:504:656.1:005.51(4)(430)
a) okoljsko pravo b) varstvo okolja c) cestni promet d) načrtovanje cest e) pravni vidik f) postopki načrtovanja g) Nemčija h) Evropa

COBISS.SI-ID 1911240

MNZRS 6
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 152 str. ; 20 cm

ISBN 961-6408-03-8
a) Cestni promet - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) prometna varnost c) inšpekcijski nadzor d) javne prireditve e) varnostni ukrepi f) policija g) Slovenija

K II 10980 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Zakon ... a, b K II 10980 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Zakon... c VOC II 10980 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Zakon ...
COBISS.SI-ID 214915328


343 KAZENSKO PRAVO


MNZRS 7
BAVCON, Ljubo
        Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesnega prava / vodja raziskave Ljubo Bavcon. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2000 ([Ljubljana] : Hren). - 280 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Raziskava / Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ; št. 124) (Raziskave / Uradni list Republike Slovenije)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-204-225-X
a) kazensko pravo b) bagatelna kriminaliteta c) mladoletniška kriminaliteta d) cestni promet e) malomarnostna kazniva dejanja f) predzakonski postopek g) kazenski postopek h) kontradiktornost i) človekove pravice j) posebna preiskovalna dejanja k) sodna praksa l) Slovenija

Pričujoča raziskava naj bi v štirih letih po uveljavitvi obeh novih zakonikov spremljala proces uveljavljanja nekaterih njunih novosti v pravosodni praksi. Nekatere izmed teh novosti naj bi namreč povzročile večjo učinkovitost v delu pristojnih organov kazenske represije, toda tako, da povečana učinkovitost ne bi škodovala spoštovanju in varovanju človekovekovih pravic in temeljnih svoboščin. Avtorji raziskave so se odločili za spremljanje pravosodne prakse na štirih, po njihovih takratnih spoznanjih in izkušnjah najpomembnejših ožjih področjih, in sicer: na področju bagatelne kriminalitete, mladoletniške kriminalitete, varnosti cestnega prometa ter predkazenskega in kazenskega postopka. Raziskava je pokazala, da so se novosti slovenske kazenske zakonodaje iz leta 1995 veljavila le deloma, in to na vseh štirih zgoraj omenjenih področjih.

K II 9910 343 BAVCON Ljubo Uveljavljanje...
COBISS.SI-ID 107862528

MNZRS 8
BAVCON, Ljubo
        Zakon o varnosti cestnega prometa v praksi sodnikov za prekrške / Ljubo Bavcon.

V: Pravosodni bilten. - ISSN 1318-1459. - Letn. 21, št. 2 (2000), str. 167-177.

343:656.1(497.4)
a) cestni promet b) prometna disciplina c) kršitve d) kazniva dejanja e) prekrški f) kaznovalna politika g) Slovenija h) zakoni

COBISS.SI-ID 415432

MNZRS 9
ČAS, Petra
        Kazenske točke - vozniško dovoljenje : odločba o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženega števila kazenskih točk / Petra Čas.

V: PP. Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Leto 20, št. 11/500 (5. apr. 2001), str. 8-9.

343.346:656.13
a) cestni promet b) prometni prekrški c) kazenske točke d) sodniki za prekrške e) krajevna pristojnost f) postopek o prekršku g) skrajšani upravni postopek h) slv

COBISS.SI-ID 3841617

MNZRS 10
DEŽMAN, Zlatko
        Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti / Zlatan Dežman. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1998 ([Ljubljana] : Hren). - 265 str. ; 24 cm

Predgovor / Ljubo Bavcon: str. 11-12. - Bibliografija: str. 247-262 in na dnu strani. - Judikatura: str. 263-265
ISBN 961-204-182-2
a) cestni promet b) kazensko pravo c) kazniva dejanja d) prometna varnost e) prometne nesreče f) kazenska odgovornost g) nezavestna malomarnost h) dolžnostno ravnanje i) vzročnost j) krivda k) vožnja pod vplivom alkohola l) pravna zmota

Kakšna teoretična in praktična vprašanja odpira 325. člen slovenskega kazenskega zakonika z naslovom Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, je bilo izhodiščno vprašanje pričujoče študije, v kateri je želel avtor tako policistom kot tožilcem in sodnikom ter vsem, ki se ukvarjajo s prometnimi kaznivimi dejanji, pomagati pri analizi posameznih primerov deliktov s tega področja. Knjigo avtor zaključuje z nasveti zakonodajalcu, saj predlaga kar nekaj novih rešitev v kazenskem zakoniku.

K II 9011 343.3/.7 DEŽMAN Zlatan Kazenskopravno a-c
COBISS.SI-ID 77082880

MNZRS 11
DEŽMAN, Zlatko
        Pojem prometne nesreče v strukturi prekrškov zoper varnost cestnega prometa / Zlatko Dežman. - Bibliografija: str. 190-191.

V: Pravosodni bilten. - ISSN 1318-1459. - Let. 21, št. 2 (2000), str. 179-191.

343.346
a) kazensko pravo b) cestni promet c) prometne nesreče d) prekrški

COBISS.SI-ID 1790251

MNZRS 12
GRIL, Suzana
        Spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E) / Suzana Gril.

V: PP. Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Letn. 27, št. 20 (22. maj 2008), str. 18-20.

343
a) prekrškovno pravo b) cestni promet c) prekrški d) sankcije e) občinsko redarstvo

COBISS.SI-ID 9251665

MNZRS 13
HEINRICH, Ulrich
        Urkundenfälschung und artverwandte Delikte im Straßenverkehr / von Ulrich Heinrich.

V: Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - Jg. 60, 12 (2006), str. 758-762.

343.52:656.1(430)
a) kazensko pravo b) kazenske določbe c) cestni promet d) ponarejanje listin e) osebna vozila f) registrske tablice g) parkirni listki h) manipulacija prometnih znakov i) Nemčija

COBISS.SI-ID 1801416


343.9 KRIMINOLOGIJA


MNZRS 14
BRANDENSTEIN, Martin
        Wahrnehmung und (Rechts-) Wirklichkeit der Verkehrsdelinquenz / Martin Brandenstein, Helmut Kury.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 52, Nr. 1 (Jan. 2006), str. 7-12.

656.1:343.3/.7
a) cestni promet b) prometne nesreče c) vzroki d) delinkvenca e) storilci f) kaznovanje g) preprečevanje h) pravni vidik i) Nemčija j) Švica k) Japonska

Avtorja članka odgovarjata na vprašanje, zakaj je delinkvenca v prometu v nemški politiki in javnosti deležna tako majhne pozornosti. Problematična je tudi uporaba kazenskega prava v primerih težkih prometnih nesreč. Ob analizi kriminalne statistike opozarjata na nujnost sprejemanja političnih ukrepov za zmanjševanje delinkvence v cestnem prometu.

COBISS.SI-ID 1580232


343.98 KRIMINALISTIKA


MNZRS 15
HEINRICH, Ulrich
        Verkehrsunfallkriminalistik : Entstehung, Aussehen und Sichern von Reifenspuren / von Ulrich Heinrich.

V: Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - Jg. 56, [Nr.] 12 (Dez. 2002), str. 749-760.

343.98(430)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) preiskave d) rekonstrukcije e) zavorne sledi f) zavarovanje sledi g) kriminalistična fotografija h) izvedenska mnenja

COBISS.SI-ID 853192

MNZRS 16
PAVIŠIĆ, Berislav
        Metodika istraživanja prometnih delikata / Berislav Pavišić. - Zagreb : MUP RH, 1993. - X, 374 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 367-369. - Kazalo
ISBN 953-161-000-2
a) prometni delikti b) metodologija preiskovanja c) cestni promet d) železniški promet e) pomorski promet f) rečni promet g) zračni promet h) učbeniki

K II 7504 343.98 PAVIŠIĆ Berislav Metodika a-c
COBISS.SI-ID 4735497

MNZRS 17
        PRIRUČNIK za obuku policajaca / V. Čepek... <et al.>. - <4. izd.>. - Zagreb : MUP RH, 1993. - 370 str. ; 24 cm

ISBN 953-161-001-0
a) Kriminalistika - Priručnik b) tuje policije c) Hrvatska d) kadri e) izobraževanje f) kazensko pravo g) kriminalistika h) notranje zadeve i) pooblastila j) operativna dejavnost k) pravo o prekrških l) cestni promet m) prometne nesreče n) učbeniki

K II 7545 343.98 PRIRUČNIK za a, b
COBISS.SI-ID 4873993

MNZRS 18
SCHRÖDER, Detlef
        Aktuelle Entwicklungen der Lasertechnologie : zur Aufnahme von Schadens- und Tatorten / von Detlef Schröder.

V: Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - Jg. 56, [Nr.] 11 (Nov. 2002), str. 691-692.

343.98(430):62
a) laserska tehnologija b) digitalna fotografija c) cestni promet d) kraj dejanja e) policija f) Nemčija

COBISS.SI-ID 861896

MNZRS 19
VODINELIĆ, Vladimir
        Saobraćajna kriminalistika : metodika obrade saobraćajnih nesreća na putevima, vodi i u vazduhu / Vladimir Vodinelić ; Vesna Cerovac; Olga Jelačić. - Beograd : Savremena administracija, 1986. - 971 str.

a) prometna kriminalistika b) cestni promet c) vodni promet d) zračni promet e) prometne nesreče f) letalske nesreče g) metodika preiskovanja

K III 1779 343.98 VODINELIĆ Vlado Saobračajna
COBISS.SI-ID 588047


347 CIVILNO PRAVO.ZASEBNO PRAVO


MNZRS 20
PAVLIHA, Marko
        Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage / Marko Pavliha in Patrick Vlačič ; [ilustracije Aljana Primožič ; avtor stvarnega kazala Tjaša Vidic]. - 2., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Ljubljana : Itagraf). - 354 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 321-347. - Kazalo
ISBN 978-961-247-005-0
a) Transportno pravo - Učbeniki za visoke šole b) prevozne pogodbe c) cestni transport d) pomorski transport e) pomorsko pravo f) železniški transport g) letalski transport h) pomorski promet i) železniški promet j) cestni promet k) letalski promet l) predpisi

K II 11761 347.7 PAVLIHA Marko Prevozno...
COBISS.SI-ID 231583744


35 JAVNA UPRAVA


MNZRS 21
KIURU, Jussi
        Public-private partnerships and traffic information as a medium for local based services [Elektronski vir] / Jussi Kiuru. - Mindtrek : Destia, 2007. - 16 f. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.mindtrek.org/pdf/presentations/government/1_Destia.pdf. - Opis temelji na verziji z dne 30.07.2008
a) javno- zasebno partnerstvo b) cestni promet c) prometni sistemi d) prometni tokovi e) informacijske storitve f) spletne storitve g) mobilne storitve h) Romunija

COBISS.SI-ID 2330824


351.74 POLICIJA


MNZRS 22
BRVAR, Bogo
        Informatika organov za notranje zadeve / Bogo Brvar. - Ljubljana : Republiški sekretariat za notranje zadeve, Izobraževalni center organov za notranje zadeve, Višja šola za notranje zadeve, 1988. - 398 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 363-380. - Kazalo
a) policija b) notranje zadeve c) obdelava podatkov d) informacijski sistemi e) podsistemi f) kriminalistična informatika g) cestni promet h) odločanje i) statistična analiza j) kibernetika k) učbeniki za visoke šole

K III 1919 351.74 BRVAR Bogo Informatika a
COBISS.SI-ID 5610

MNZRS 23
ENGLISH, Jack
        Summonses and charges / Jack English. - 10th ed. - London : Police Review, 1995. - VIII, 319 str. ; 15 cm

Kazalo
ISBN 0-85164-068-0
a) policijska praksa b) rutinsko delo c) obtožbe d) sodni pozivi e) kazniva dejanja f) vrste kaznivih dejanj g) cestni promet h) zakoni i) seznami j) policijski priročniki k) Velika Britanija

K II 9293 351.74 ENGLISH Jack Summonses
COBISS.SI-ID 182728

MNZRS 24
GIPKENS, Margarete
        Polizei und Kind - Kind und Polizei / von Margarete Gipkens, Waldemar Meitz [und] Fritz Stiebitz. - Köln ; Berlin : C. Heymann, 1956. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Polizei im demokratischen Deutschland ; Bd. 2)

Bibliografija: str. 63-64
a) Child welfare - Germany b) Police - Germany c) policija d) otrok e) cestni promet f) policistke g) psihologija h) otroci, žrtve i) otroci, storilci j) Nemčija

K II 487 351.74 GIPKENS Margarete Polizei...
COBISS.SI-ID 488648

MNZRS 25
        HANDBUCH für Führungskräfte der Polizei : Wissenschaft und Praxis / Michael Kniesel, Edwin Kube, Manfred Murck (Hrsg.). - Lübeck : Schmidt-Römhild, cop. 1996. - 1433 str. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 3-7950-2907-4
a) policija b) vodstveni kadri c) policijske naloge d) kriminaliteta e) preprečevanje f) nadzor g) ocenjevanje h) kriminalna strategija i) kriminalistična tehnika j) informacijski sistem k) cestni promet l) posebne intervencije m) vodenje n) organizacija o) kadri p) izobraževanje q) zgodovinski vidik r) Nemčija s) priročniki

Priročnik je namenjen policijskim vodstvenim in vodilnim kadrom, katerim poskuša kar najbolj celovito približati področja policijske dejavnosti, ob tem pa zmanjšati razhajanja med teorijo in prakso. Pri obravnavanju posameznih problemov, predvsem v zvezi z operativno dejavnostjo, vključuje tudi ustavne, policijske in kazenskoprocesne pravne vidike.

K II 8844 351.74 HANDBUCH für
COBISS.SI-ID 73928

MNZRS 26
HEILIG, Bruno
        Qualitätssicherung in Fahrschulen : ein Beitrag zur Professionalisierung in der Verkehrssicherheit / von Bruno Heilig.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 51, Nr. 2 (2005), str. 70-75.

351.81(430)
a) cestni promet b) prometne šole c) prometno izobraževanje d) izobraževanje učiteljev e) strandardizacija f) evalvacija g) kvaliteta h) Nemčija

COBISS.SI-ID 1394632

MNZRS 27
HUPPERTZ, Bernd
        Verekehrsunfallbeteiligung von Senioren in einer Großstadt / von Bernd Huppertz. - ilustr.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 51, [Nr.] 6 (Nov./Dez. 2006), str. 215-218.

351.74:614.86(430):656.1-053.9
a) policija b) cestni promet c) prometne nesreče d) vzroki e) povzročitelji nesreč f) starejši vozniki g) statistični podatki h) analiza i) demografske spremembe j) varnostne razmere k) preventivno delovanje l) projekti m) strategija n) Nemčija

COBISS.SI-ID 1769160

MNZRS 28
PERIĆ, Vlado
        Oblici operativne djelatnosti službe javne sigurnosti / Vlado Perić. - Zagreb : Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske, 1987. - 451 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 449-451
a) policija b) operativna dejavnost c) oblike d) kriminalistična taktika e) patrolna dejavnost f) družbena samozaščita g) policijska etika h) cestni promet

K II 6336 351.74 PERIĆ Vlado Oblici a
COBISS.SI-ID 3969801

MNZRS 29
PETEK, Marko
        Vozila z vgrajenim videonadzornim sistemom / Marko Petek.

V: PP. Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Leto 22/577, 3 (30. jan. 2003), str. 14-15.

351.81(497.4)
a) cestni promet b) vozniki c) vedenje d) prometni prekrški e) videonadzorni sistemi f) ProVida 2000 g) prometna policija

Leta 1998 so se v Sloveniji začela uporabljati civilna policijska vozila, ki so imela vgrajen videonadzorni sistem Jai ProVida 2000. Namen tega sistema je bilo posneti hujše kršitelje cestnih predpisov na videokamero in jim ob predočitvi prekrška posnetek tudi pokazati. Mnogo voznikov šele ob predvajanju posnetka ugotovi in prizna, da niso vozili varno. S tem sistemom se je začelo obdobje modernega tehničnega napredka prometne policije.

COBISS.SI-ID 5370705


351.81 PROMET. PROMETNA POLICIJA


MNZRS 30
AUERBACH, Holger
        Gesundheitsökonomische Evaluation eines Telemedizinsystems für die präklinische Notfallrettung bei Verkehrsunfällen in Deutschland [Elektronski vir] : Dissertation / von Holger Auerbach. - Berlin : Medizinische Fakultät, 2006. - 193 f. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/auerbach-holger-2006-03-20/PDF/auerbach.pdf. - Opis temelji na verziji z dne 24.07.2007
a) cestni promet b) policija c) prometne nesreče d) reševanje ljudi e) nujni primeri GLEJ urgentni primeri f) telemedicinski sistemi g) ovrednotenje stroškov GLEJ evalvacija stroškov h) statistični podatki i) analiza podatkov j) doktorska dela k) Nemčija l) Evropa

Evropska komisija, bi želela do leta 2010 za vsaj 50 % zmanjšati število ponesrečencev v cestnem prometu, kar bi želela doseči tudi s pomočjo telemedicine in pred- kliničnega urgentnega reševanja. V tem doktorskem delu je avtor predvsem želel preučiti stroškovno učinkovitost telemedicinskih sistemov (npr. avtomatična prijava prometne nesreče) znotraj pred- kliničnega urgentnega reševanja na področju prometnih nesreč v Nemčiji. Na podlagi izvedenih analiz je avtor na koncu ugotovil, da bi bila uvedba tovrstnih telemedicinskih sistemov učinkovita zgolj v tistih evropskih državah, kjer bi bili različni postopki že vnaprej natančno opredeljeni, kar bi nekoliko znižalo sicer visoke stroške omenjenih sistemov.

COBISS.SI-ID 2022856

MNZRS 31
BASTIAN, Thomas, Policist
        Mehr Sicherheit auf den Straßen in Europa : internationales Seminar an der deutschen Hochschule der Polizei / von Thomas Bastian und Ulrich Knappe. - Ilustr.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 52, [Nr.] 5 (Sep./Okt. 2007), str. 168-172.

351.81(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) nedisciplinirani vozniki d) kazni GLEJ sankcije e) prometne nesreče f) dejavniki tveganja g) vedenjske značilnosti h) droge i) prevažanje drog j) mednarodne prometne povezave k) nadzorovanje cestnega prometa l) mednarodno sodelovanje m) Nemčija

COBISS.SI-ID 2060232

MNZRS 32
BAUMANN, Daniel, Inženir
        EuroRAP in der Schweiz / von Daniel Baumann. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 93, [Nr.] 3 (Mär. 2007), str. 20-24.

656.1:614.86(494)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) zmanjševanje d) cestna infrastruktura e) prometna varnost f) retrospektivna analiza g) tveganje h) izračuni i) avtoceste j) ovrednotenje varnosti k) Švica

COBISS.SI-ID 1899720

MNZRS 33
BÄUMLER, Hans, Prometni analitik
        Reaktionszeiten im Straßenverkehr : Teil 1 / von Hans Bäumler. - Ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, 11 (2007), str. 300-307.

351.81:159.938(430)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) prometna varnost d) psihometrija e) reakcijski časi f) reakcijski modeli g) zasilno zaviranje h) meritve i) analiza podatkov j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2102472

MNZRS 34
BÄUMLER, Hans, Prometni analitik
        Reaktionszeiten im Straßenverkehr : Teil 2 / von Hans Bäumler. - Ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, 12 (2007), str. 334-340.

351.81:159.938(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) psihometrija e) reakcijski časi f) reakcijski modeli g) zasilno zaviranje h) meritve i) analiza podatkov j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2127560

MNZRS 35
BRÖSDORF, Klaus-Dieter
        Qualitätsanforderungen bei Kompatibilitäts- und Plausibilitätsprüfungen mittels fotografischer Verfahren / von Klaus-Dieter Brösdorf. - Ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 9 (2007), str. 239-249.

351.81:629.331:004.4(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) rekonstrukcija e) analiza f) fotografski postopki g) programje GLEJ softver h) optimizacija i) slikovna gradiva j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2062024

MNZRS 36
BUTTERWEGE, Petra
        Sicherheitsanalyse von Straßennetzen / Petra Butterwege, Werner Köppel. - ilustr.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 53, Nr. 2 (2007), str. 73-77.

351.81:656.1/.25(430)
a) cestni promet b) načrtovanje prometa c) cestna omrežja d) prometne nesreče e) stroški f) prometna varnost g) analiza prometa h) cestne infrastrukture i) Nemčija

COBISS.SI-ID 1937608

MNZRS 37
BUTZ, Marlene
        Fuss- und Veloverkehr auf gemeinsamen Flächen / von Marlene Butz. - Ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 93, [Nr.] 9 (Sep. 2007), str. 26-29.

351.81:656.25(494)
a) cestni promet b) prometna varnost c) policija d) prometni udeleženci e) pešci f) kolesarji g) motorna kolesa h) prometna infrastruktura i) načrtovanje prometa j) organizacija prometnih površin k) nadzorovanje prometnih tokov l) Švica

COBISS.SI-ID 2065608

MNZRS 38
CILENŠEK Bončina, Želja
        Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod vplivom mamil / Želja Cilenšek Bončina. - Opombe z bibliografijo.

V: PP. Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Letn. 25/737-738, št. 15/16 (21. apr. 2006), str. 8-10.

343
a) cestni promet b) zloraba mamil c) psihoaktivne snovi d) prekrški e) policijski postopki

Vlada RS je na seji 22. marca obravnavala novelo zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). To je že četrta sprememba zakona, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005. Vendar niti ta novela ne bo razrešila problematike, ki jo ureja 132. člen zakona. Člen 132 ZVCP-1 z naslovom Preverjanje psihofizičnega stanja predpisuje način ugotavljanja alkoholiziranosti udeležencev v cestnem prometu in način ugotavljanja, ali so pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za vožnjo. Velja zakonska predpostavka, da je udeleženec v prometu pod vplivom takih snovi, če se s posebnimi napravami, sredstvi ali s strokovnim pregledom ugotovi njihova prisotnost v njegovem organizmu.

COBISS.SI-ID 7930705

MNZRS 39
ČREŠNIK, Miroslav
        Prometna varnost: obnovimo znanje - ohranimo življenja / Miroslav Črešnik. - Ilustr. - Strokovni prispevki. - Fotografija avtorja.

V: Varnost. - ISSN 0350-7114. - Letn. 56, št. 3 (2008), str. 43-45.

351.81:351.78
a) cestni promet b) prometna varnost c) preventivni projekti d) policijske postaje

Policijska postaja Ravne na Koroškem je leta 2008 pričela izvajati preventivne dejavnosti, povezane s prometno varnostjo. Slednje so bile namenjene višji prometnovarnostni kulturi voznikov. Ciljni skupini so bili srednješolci in starejši vozniki. Ob koncu projekta so svoje izkušnje predstavili na okrogli mizi, ki je bila 16. maja v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

COBISS.SI-ID 2357704

MNZRS 40
DEŽELAK, Srečko
        Zapore cest / Srečko Deželak, Rafael Viltužnik.

V: PP. Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Leto 21/566-567, 37/38 (24. okt. 2002), str. 18-19.

351.81
a) cestni promet b) zapore c) javne ceste d) dovoljenja e) začasna prometna ureditev f) začasna prometna signalizacija

Projektiranje in izvajanje postavitev cestnih zapor je pravno opredeljeno. Nadzor nad tovrstno dejavnostjo posredno izvaja Direkcija Republike Slovenije za ceste kot izdajatelj in zakonsko pooblaščen organ za tovrstno dejavnost. Nadzor nad posameznimi izvedbami cestnih zapor pa lahko v sklopu svojih zakonskih pooblastil izvajajo tudi inšpektorji Prometnega inšpektorata RS in policisti. Kljub zahtevnosti tovrstnih opravil predvsem z vidika zavarovanja in varnosti cest in cestnega prometa pa je danes tovrstna dejavnost na prostem trgu in se z njo lahko ukvarja vsak pravni subjekt, ki izpolnjuje določene pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v prispevku.

COBISS.SI-ID 5204561

MNZRS 41
FERRANTI, Rosanna
        Amici di strada / di Rosanna Ferranti.

V: Polizia moderna. - ISSN 0032-356X. - Vol. 58, no. 7 (Lug. 2006), str. 18-21.

351.81(450)
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometna policija d) organizacija dela e) statistika f) Italija

COBISS.SI-ID 1685448

MNZRS 42
FERRANTI, Rosanna
        Pronto, chi guida? / di Rosanna Ferranti : la stradale. - Ilustr.

V: Polizia moderna. - ISSN 0032-356X. - Vol. 60, no. 8/9 (ago./set. 2008), str. 54-57.

351.81:343.3/.7(450)
a) prometna varnost b) cestni promet c) vozniki d) mobilni telefoni e) zakonodaja f) Italija

COBISS.SI-ID 2414792

MNZRS 43
GOLDER, Uwe
        Bremsverzögerungen und Sturzeinleitung von Motorädern / von Uwe Golder. - ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 4 (2007), str. 102-109.

656.1:629.326:62-592(430)
a) cestni promet b) motorna kolesa c) zavorni sistemi d) zavore e) zavorne sledi f) preizkusi g) meritve h) rekonstrukcije i) prometne nesreče j) Nemčija

COBISS.SI-ID 1907144

MNZRS 44
GOLOB, Monika
        Specializirana enota za nadzor prometa - prometniki, ki svoje delo opravljajo s srcem / tekst in foto Monika Golob. - Fotografije.

V: Varnost. - ISSN 0350-7114. - Letn. 56, št. 2 (2008), str. 42-43.

351.81
a) prometna policija b) prometniki c) cestni promet d) nadzor

COBISS.SI-ID 2289608

MNZRS 45
GRIL, Suzana
        Zasegi in odvzemi predmetov po ZVCP-1 / Suzana Gril. - Bibliografija: str. 212.

V: Zbornik / 3. dnevi prekrškovnega prava - DPP, 2008. - Ljubljana : GV založba, 2008. - ISBN 978-961-247-061-6. - Str. 201-212.

351.81:343.85
a) cestni promet b) prometna varnost c) prekrški d) sankcije e) odvzemi predmetov f) zasegi predmetov

COBISS.SI-ID 2335432

MNZRS 46
GRUDNIK, Milenko
        Stališča občanov glede policijskih postopkov : primer mandatnega kaznovanja / Milenko Grudnik, Vinko Gorenak. - Bibliografija: str. 684. - Vsebuje tudi: [Beseda o avtorjih].

V: Organizacija. - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 10 (dec. 2003), str. 678-684.

351.81:343.271
a) vozniki b) policisti c) cestni promet d) mandatne kazni e) javno mnenje f) komuniciranje g) drivers h) police officer i) road traffic j) fines k) public opinion l) comunication

Avtorja v prispevku proučujeta mnenja in ocene voznikov o postopkih policistov pri izreku mandatne kazni v cestnem prometu. V uvodnem delu govorita o dosedanjih teoretičnih spoznanjih na področju komuniciranja. Osrednji del prispevka temelji na raziskavi med mandatno kaznovanimi vozniki na območju Policijske uprave Slovenj Gradec v obdobju zadnjih dveh let. S pomočjo ankete med 112 vozniki, ki so bili mandatno kaznovani med 1. apr. 2000 in 1. apr. 2002, sta avtorja ugotavljala, kako vozniki ocenjujejo postopke policistov. Ugotovila sta, da mandatno kaznovani vozniki, glede na občutljivost tovrstnega policijskega postopka, relativno dobro ocenjujejo delo policistov. Kljub splošnim pozitivnim ugotovitvam avtorja opozarjata tudi na nekatere pomanjkljivosti in v zaključku prispevka ponujata nekatere predloge in rešitve, na podlagi katerih bi bilo mogoče stanje na tem področju še izboljšati. Pri tem posebej izpostavljata ugotovljene nepravilnosti pri postopkih mandatnega kaznovanja, pomen profesionalnosti dela policistov pri tovrstnih postopkih in nujnost usposabljanja policistov v komunikacijskih spretnostih. Rezultati prispevka in predlogi ter rešitve, ki jih ponujata avtorja, so uporabni pri nadaljnih aktivnostih policije pri represivnem delu zagotavljanja varnosti cestnega prometa.

COBISS.SI-ID 1056200

MNZRS 47
HERBAJ, Elvis Alojzij
        Preventivne aktivnosti policije med prireditvijo pivo-cvetje 2002-2006 = Preventive actions of the police during the festival 'beer & flowers' 2002-2006 / Elvis A. Herbaj. - Bibliografija: str. 140. - Povzetek ; Abstract.

V: Za večjo varnost pri delu in v cestnem prometu / VII. mednarodna konferenca Globalna varnost 2006. - Ljubljana : Planet GV, 2006. - ISBN 961-6529-28-5. - Str. 135-140.

351.81
a) prometna varnost b) cestni promet c) policija d) preventiva e) alkohol f) traffic safety g) road traffic h) police i) prevention j) alcohol

COBISS.SI-ID 1961416

MNZRS 48
JANKER, Helmut
        Alkoholverbot für Fahranfänger - Hinweise zur polizeilichen Ermittlungstätigkeit und Beweisführung / Helmut Janker.

V: Die Polizei. - ISSN 0032-3519. - [Jg.] 99, Nr. 5 (Mai 2008), str. 131-133.

351.81.000.34
a) cestni promet b) prometne nesreče c) vozniki d) začetniki e) vpliv alkohola f) kaznivost g) pravni vidik h) Nemčija

COBISS.SI-ID 2306760

MNZRS 49
JANKER, Helmut
        47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 - Empfehlungen der Arbeitskreise / Helmut Janker. - Glej tudi: http://www.deutsche-verkehrsakademie.de.

V: Die Polizei. - ISSN 0032-3519. - [Jg.] 100, Nr. 4 (Apr. 2009), str. 117-118.

351.81(430)
a) prometna varnost b) cestni promet c) prometne nesreče d) preprečevanje e) zvezni programi f) strokovna srečanja g) poročila h) priporočila i) Nemčija

COBISS.SI-ID 2563784

MNZRS 50
KALTENEGGER, Arnim
        Österreichs Wege zu einer nachhaltigen Reduktion des Unfallrisikos junger Lenker / Armin Kaltenegger, Roland Steinacher.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 51, Nr. 5 (Mai 2005), str. 63-69.

351.81(436)
a) prometna varnost b) cestni promet c) mladi vozniki d) prometne nesreče e) povzročitelji f) preventivni programi g) evalvacije h) kriminalna statistika i) Avstrija

COBISS.SI-ID 1393608

MNZRS 51
        KINDER im Straßenverkehr : Tipps zur Vermeidung von Kinderunfällen. - Lübeck : Schmidt Römhild, cop. 2003. - 144 str. : ilustr. ; 21 cm

Priročnik je posebna izdaja nem. revije Mobil und sicher: das Verkehrswachtmagazin.
ISBN 3-7950-0791-7
a) prometna varnost b) prometne nesreče c) otroci d) žrtve e) preprečevanje f) vzgoja g) cestni promet h) Nemčija

Priročnik za varnost otrok v cestnem prometu prinaša veliko koristnih nasvetov staršem, otrokom in vsem, ki si prizadevajo za vzgojo otrok v cestnem prometu. Otroci sodijo med najbolj ogrožene na cesti, njihove spretnosti velikokrat precenjujemo. Več avtorjev prikazuje otrokove razvojno-psihološke posebnosti in obravnavajo teme kot so: otrok v avtu, otrok kot pešec, otrok sopotnik na kolesu, pedagoški vidik, optimalno načrtovanje šolske poti, prvo kolo, projekti za zvišanje prometne varnosti otrok in pravni vidik. Priročnik vsebuje tudi statistiko nesreč in koristne kontaktne internetne naslove.

K II 10788 351.81KINDER im... a
COBISS.SI-ID 1048776

MNZRS 52
KRÖGER, Matthias, Dr.
        Einfluss des Deformationsverhaltens von Crashstrukturen auf das Abgleiten bei verschiedenen Unfallszenarien / von Matthias Kröger. - ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 4 (2007), str. 110-115.

656.1:614.86(430)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) scenariji d) naleti vozil e) deformacije vozila f) preiskave nesreč g) strukture h) meritve i) statistični podatki j) analiza podatkov k) izračuni l) Nemčija

COBISS.SI-ID 1907400

MNZRS 53
KÜHN, Matthias
        Fußgängerschutz im Straßenverkehr : eine interdisziplinäre Aufgabe / Matthias Kühn, Werner Köppel. - Ilustr.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 53, Nr. 3 (2007), str. 134-140.

351.81:656.1(430)
a) prometna varnost b) cestni promet c) raziskave d) prometne nesreče e) rekonstrukcija f) varovanje pešcev g) vozniki h) vedenjski vzorci i) policijski ukrepi j) cestna infrastruktura k) Nemčija

COBISS.SI-ID 2024904

MNZRS 54
LESER, Hansjörg
        Schätzfehler bei Messungen durch Nachfahren mit dem PolicePilot : Teil 1 / von Hansjörg Leser. - Ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 9 (2007), str. 230-234.

351.81:629.331(430)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) prometna varnost d) prometna tehnika e) merilniki hitrosti f) postopki merjenja g) merske napake h) statistični podatki i) analiza podatkov j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2061256

MNZRS 55
LESER, Hansjörg
        Schätzfehler bei Messungen durch Nachfahren mit dem PolicePilot : Teil 2 / von Hansjörg Leser. - Ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, 10 (2007), str. 278-282.

351.81:629.331(430)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) prometna varnost d) prometna tehnika e) merilniki hitrosti f) postopki merjenja g) merske napake h) porazdelitev napak i) dolžina poti j) statistični podatki k) analiza podatkov l) Nemčija

COBISS.SI-ID 2084808

MNZRS 56
MÜLLER, Dieter, Prof.
        Verkehrsrecht im Überblick / Dieter Müller.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 53, Nr. 2 (2007), str. 106-110.

351.81:34(430)(494)
a) prometno pravo b) prometna varnost c) cestni promet d) sodišča e) sodbe f) alkoholizirani vozniki g) vozniki začetniki h) prepovedi i) mobilni telefoni j) Švica k) Nemčija

COBISS.SI-ID 1938888

MNZRS 57
MÜLLER, Dieter, prof.
        Der Verkehrsunterricht gemäß Art. 48 StVO in seiner praktischen Anwendung / Dieter Müller.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 51, Nr. 2 (2005), str. 86-90.

351.81(430)
a) prometna varnost b) cestni promet c) udeleženci d) vzgoja e) preventivni programi f) izvajanje g) predpisi h) Nemčija

COBISS.SI-ID 1394376

MNZRS 58
PUCCIA, Santo
        Viaggiare sicuri / di Santo Puccia. - Ilustr., zvd.

V: Polizia moderna. - ISSN 0032-356X. - Vol. 61, no. 3 (mar. 2009), str. 44-47.

351.81(450)
a) cestni promet b) prometna varnost c) avtoceste d) cestna omrežja e) prometne razmere f) prometni sistemi g) prometna policija h) nadzorni sistemi i) policijsko sodelovanje j) državni centri k) Italija

COBISS.SI-ID 2584264

MNZRS 59
RAKAR, Iztok
        Privatizacija na področju varnosti cestnega prometa - primer prometnih dovoljenj / Iztok Rakar, Primož Pevcin. - Tabele. - Bibliografija: str. 20. - Izvleček ; Summary.

V: Uprava. - ISSN 1581-7555. - Letn. 5, št. 1 (2007), str. 7-20.

351:658.656.1(497.4)
a) cestni promet b) prometna dovoljenja c) birokracija d) ravnanje e) birokratski output f) pritožbe državljanov g) Slovenija

Eden od osnovnih pogojev za varnost cestnega prometa je tehnična brezhibnost vozil. Glede na to, da nadzor izpolnjevanja tega pogoja zahteva specifična, strokovna znanja in tehnično opremo, hkrati pa se država srečuje s fiskalnimi omejitvami, je razumljivo, da je država za izvajanje te naloge pooblastila ustrezno usposobljene subjekte zasebnega sektorja, pri čemer je nanje prenesla tudi klasične oblastne naloge dovoljevanja udeležbe vozil v prometu (pri čemer je hkrati tudi sama ohranila izvajanje teh oblastnih nalog). Podatki o številu opravljenih storitev izdajanja in podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja za motorna vozila v Sloveniji so pokazali, da velika večina uporabnikov to storitev zaradi enostavnosti in nižjih oportunitetnih stroškov opravi pri pooblaščenih subjektih zasebnega sektorja, kar govori v prid popolni privatizaciji pri klasičnem upravnem izvajanju te oblastne naloge.

COBISS.SI-ID 2699182

MNZRS 60
RUDINGER, Georg, 1942-
        Smart Modes : Senioren als Fußgänger und Radfahrer im Kontext alterstypischer Aktivitätsmuster / Georg Rudinger, Udo Käser. - Ilustr.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 53, Nr. 3 (2007), str. 141-145.

351.81:656.1:159.9(430)
a) prometne nesreče b) preprečevanje c) cestni promet d) prometni udeleženci e) pešci f) kolesarji g) raba kolesa h) ostareli ljudje i) mobilnost j) vedenjske značilnosti k) dejavnosti ljudi l) vzorci aktivnosti m) nakupovalne navade n) prometna politika o) Nemčija

COBISS.SI-ID 2025160

MNZRS 61
SAMPSON, Fraser
        Road traffic : Blackstone`s police manual / Fraser Sampson. - 2002 ed. - London : Blackstone Press, 2001. - XXXVI, 255 str. ; 30 cm. - (Blackstone`s police manuals)

Kazalo
ISBN 1-84174-242-2
a) policijsko pravo b) policijski postopki c) policijska pooblastila d) prometno pravo e) cestni promet f) cestnoprometni predpisi g) varnostni ukrepi h) prometne nesreče i) prometni udeleženci j) policijski vozniki k) vozila l) prekrški m) kazniva dejanja n) vozniška dovoljenja o) kazenski sistemi p) kazenske točke q) zakoni r) policijski priročniki s) Velika Britanija

Četrta izdaja Policijskega priročnika o cestnem prometu vsebuje dodatke in dopolnila oziroma novosti na nekaterih ključnih področjih britanskega cestno- prometnega prava, med drugim definicije, klasifikacije, vozniška dovoljenja, vožnjo v vinjenem stanju, vožnjo intervencijskih vozil, dodatna pooblastila za upravljanje prometa in odstranjevanje vozil, oviranje ceste, parkiranje, prestopke v zvezi z davki in registracijo itd. Priročnik vsebuje najnovejšo britansko zakonodajo glede vozil, terorizma, podeželja in razne zakonske instrumente, primere ter komentarje.

K III 2819 351.81 SAMPSON Fraser Road traffic
COBISS.SI-ID 632264

MNZRS 62
SCHLANSTEIN, Peter
        Senioren im Straßenverkehr : eine rollende Gefahr? / von Peter Schlanstein. - Ilustr.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 52, [Nr.] 5 (Sep./Okt. 2007), str. 162-[165].

351.81(430)-053.9
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometni udeleženci d) vozniki e) ostareli ljudje f) prometne nesreče g) dejavniki tveganja h) vedenjske značilnosti i) načrtovanje prometa j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2059976

MNZRS 63
SCHULER, Daniel
        Verkehrssicherheit von Passstrassen / von Daniel Schuler und Martin Stauber. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 93, [Nr.] 6 (Jun. 2007), str. 21-26.

351.81:626.25(494)
a) cestni promet b) prometna varnost c) varnostni ukrepi d) aktivna varnost e) pasivna varnost f) cestišča g) prometni udeleženci h) avtobusi i) kolesarji j) motoristi k) prometne nesreče l) črne točke m) varovanje pokrajin n) analiza stroškov o) analiza koristi p) Švica

COBISS.SI-ID 1985736

MNZRS 64
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2008 (Mond grafika : Ljubljana). - 190 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-6043-80-9
a) Cestni promet - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki b) prometna varnost c) zakonodaja

K II /12113 656.1 SLOVENIJA Zakon... c K II 12113 656.1 SLOVENIJA Zakon... a, b VOC II 12114 656.1 SLOVENIJA Zakon... VOC II 12115 656.1 SLOVENIJA Zakon... a
COBISS.SI-ID 239389440

MNZRS 65
SMOLEJ, Boštjan, 1966-
        Motoristična sezona je pred vrati / Boštjan Smolej.

V: Varnost. - ISSN 0350-7114. - Letn. 55, št. 2 (2007), str. 15-16.

656.1:629.326(497)
a) cestni promet b) motorna kolesa c) nacionalni programi d) prometna varnost e) prometna pravila f) vladni načrti g) preprečevanje h) prometne nesreče i) smrtne žrtve j) statistični podatki k) analiza podatkov l) prometno izobraževanje m) preventivne dejavnosti n) Slovenija

COBISS.SI-ID 1917896

MNZRS 66
STEINER, Walter, 1955-
        Dynamisch gesteuerte Höchstgeschwindigkeit am Baregg / von Walter Steiner. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 93, [Nr.] 3 (Mär. 2007), str. 14-19.

656.25:656.1(494)
a) prometna varnost b) cestni promet c) prometni sistemi d) prometna policija e) nadzorovane hitrosti f) prometni tokovi g) onesnaževanje okolja h) cestni predori i) prometni zastoji j) regulacijski sistemi k) meritve l) prometne situacije m) napovedovanje prihodnosti n) strategije o) Švica

COBISS.SI-ID 1899464

MNZRS 67
        STRASSE und Verkehr = Route et trafic . - Zürich : Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmänner, 1915-. - 30 cm

Način dostopa (URL): http://www.vss.ch/neoFrame.aspx?ID=300&Menu_Selected=true (Dobite osnovne informacije o reviji in dostop do revije je možen samo s pomočjo gesla). - Mesečno
ISSN 0039-2189 = Strasse und Verkehr

351.7/.8(494)
Jg. 95 2009 Hf. 1/2+3-5#
COBISS.SI-ID 851716

MNZRS 68
STRATMAN, Willi
        Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr : eine permanente Aufgabe für die Polizei / von Willi Stratman. - ilustr.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 52, [Nr.] 3 (Mai./Jun. 2007), str. 91-96.

351.81:613.83(430)
a) policija b) cestni promet c) droge d) uživalci drog e) nadzorovanje voznikov f) zatiranje drog g) kanabis h) hašiš i) marihuana j) kokain k) heroin l) odvisniki m) pribor zasvojencev n) simptomi uživanja drog o) preizkusi p) Nemčija

COBISS.SI-ID 1952968

MNZRS 69
SUŠANJ, Robert
        Če vozite prehitro, se smehljajte : merjenje hitrosti vozil na slovenskih cestah / Žarko Hojnik. - Ilustr.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 46, št. 223 (23. sep. 2004), str. 8.

351.81:656.13
a) cestni promet b) motorna vozila c) merjenje hitrosti d) radarji e) kršitve f) kazni g) prometna policija h) Slovenija

Govorice o tem, da policija v Sloveniji že meri hitrost motornih vozil ter fotografira prehitre z nekakšnimi tako imenovanimi stacionarnimi radarji, nameščenimi na stalnih lokacijah, niso resnične, zatrjuje Robert Sušanj, vodja oddelka za nadzor in prometne nesreče na upravi uniformirane policije pri GPU.

COBISS.SI-ID 1203912

MNZRS 70
SUŠANJ, Robert
        Vsi smo odgovorni za varnost / Robert Sušanj.

V: Varnost. - ISSN 0350-7114. - Letn. 55, št. 2 (2007), str. 12-14.

656.25(497.4)
a) prometna varnost b) cestni promet c) nacionalni programi d) policijsko delo e) statistični podatki f) analiza podatkov g) prometni prekrški h) prometne nesreče i) vzroki prometnih nesreč j) nadzorovanje prometa k) urejevanje prometa l) Slovenija

COBISS.SI-ID 1917384

MNZRS 71
TOLLAZZI, Tomaž
        Krožna križišča / Tomaž Tollazzi ; [risbe je odstopila Avto moto zveza Slovenije v soglasju z avtorjem Mirom Mladenovičem ; fotografije Tomaž Tolazzi, Arhiv mesta Maribor]. - Ljubljana : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, 2003 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 29 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-6025-08-2
a) Krožna križišča - Priročniki b) cestni promet c) prometni udeleženci d) prometna varnost e) krožna križišča

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije so se odločili za izdajo posebne knjižice Krožna križišča, saj slednja še vedno povzročajo težave marsikateremu vozniku, še posebej tam, kjer se prvič pojavi tako križišče in vsem tistim, ki so avto šolo zapustili pred mnogimi leti. Zadnje poglavje Kako ravnamo na krožnem križišču pa temelji na skupnem dogovoru in priporočilu Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Avto moto zveze Slovenije, Družbe za državne ceste in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

K II 11817 351.81 TOLLAZZI Tomaž Krožna a, b K II 11818 351.81 TOLLAZZI Tomaž Krožna b
COBISS.SI-ID 123962112

MNZRS 72
VELIKONJA, Matej
        Prometno-varnostni sistem Republike Slovenije : diplomska naloga / Matej Velikonja ; mentor Ljubo Zajc ; somentor Andrej Sotlar. - Ljubljana : [M. Velikonja], 2000. - 61 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Bibliografija: f. 59-61. - Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana
a) prometna varnost b) cestni promet c) varnostni sistem d) Slovenija e) diplomske naloge

K III 3150 351.81 VELIKONJA Matej Prometno...
COBISS.SI-ID 1555656

MNZRS 73
VERBERKT, Pieter
        Neues Einsatzfahrzeug der niederländischen Polizei für die Verkehrsunfallaufnahme / von Pieter Verberkt und Hans Verhijden. - ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 4 (2007), str. 99-101.

656.1:629:351.74(492)
a) cestni promet b) policijska vozila c) intervencijska vozila d) oprema e) prometne nesreče f) snemanje dogodkov g) teleskopi h) kamere i) žarometi j) Nizozemska

COBISS.SI-ID 1906888

MNZRS 74
VILTUŽNIK, Rafael
        Novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E) / Rafael Viltužnik. - Bibliografija: str. 222.

V: Zbornik / 3. dnevi prekrškovnega prava - DPP, 2008. - Ljubljana : GV založba, 2008. - ISBN 978-961-247-061-6. - Str. 213-222.

351.81
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) preprečevanje e) varnostni ukrepi f) zakonodaja

COBISS.SI-ID 2335176

MNZRS 75
WEIDMANN, Thomas
        Verkehrssicherheitsprogramm des Bundes - ein politisches Programm mit Symbolcharakter? / Thomas Weidmann.

V: Die Polizei. - ISSN 0032-3519. - [Jg.] 96, Nr. 2 (Feb. 2005), str. 48-53.

351.81(430)
a) prometna varnost b) cestni promet c) vzgoja d) zvezni programi e) evalvacije f) prometne nesreče g) preprečevanje h) Nemčija

COBISS.SI-ID 1324232

MNZRS 76
WEISS, Alexander
        Traffic enforcement & crime: another look / by Alexander Weiss and Edmund McGarrell.

V: The Police chief. - ISSN 0032-2571. - Vol. 66, no. 7 (July 1999), str. 25-28.

351.81(73)
a) prometna varnost b) cestni promet c) prometna policija d) policijske strategije e) preprečevanje kriminalitete f) stopnja kriminalitete g) prometne kontrole h) prometne patrole i) kontrole vozil j) policijska učinkovitost k) statistični podatki l) ZDA

COBISS.SI-ID 235720

MNZRS 77
WINNINGHOFF, Markus
        Erweiterte Vermeidbarkeitsbetrachtung : der Aufmerkpunkt / Von Markus Winninghoff. - Ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 9 (2007), str. 235-238.

351.81:614.8(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) rekonstrukcija e) analiza f) motorna vozila g) prometni udeleženci h) hitrost vožnje i) Nemčija

COBISS.SI-ID 2061512

MNZRS 78
ZAJC, Ljubo
        Nadzor in kazen na področju varnosti cestnega prometa / Ljubo Zajc. - Bibliografija: str. 186-187.

V: Zbornik / 3. dnevi prekrškovnega prava - DPP, 2008. - Ljubljana : GV založba, 2008. - ISBN 978-961-247-061-6. - Str. 177-187.

351.81:351.74/.76
a) cestni promet b) varnost c) nevarno vedenje d) policijski nadzor e) cestnoprometni prekrški f) kazni g) statistika

COBISS.SI-ID 2334664

MNZRS 79
ZAJC, Ljubo
        Varnost v cestnem prometu - čas sprememb / Ljubo Zajc, Vesna Marinko.

V: Zbornik povzetkov / 8. slovenski dnevi varstvoslovja Varnost v sodobni družbi groženj in tveganj, Bled, 30. maj - 1. junij 2007. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2007. - ISBN 978-961-6230-63-6. - Str. 30.

351.81
a) varnost b) cestni promet c) prometne nesreče d) nacionalni program e) kazalci učinkovitosti

COBISS.SI-ID 2003400

MNZRS 80
ZAJC, Ljubo
        Varnost v cestnem prometu - čas sprememb [Elektronski vir] / Ljubo Zajc, Vesna Marinko. - Tabele. - O avtorjih: str. 10. - Bibliografija: str. 10. - Povzetek.

V: Zbornik povzetkov [Elektronski vir] / 8. slovenski dnevi varstvoslovja Varnost v sodobni družbi groženj in tveganj, Bled, 30. maj - 1. junij 2007. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2007. - (Besedilni podatki). - ISBN 978-961-6230-66-7. - 10 str.

351.81
a) varnost b) cestni promet c) prometne nesreče d) nacionalni program e) kazalci učinkovitosti f) soodgovornost g) statistika

COBISS.SI-ID 2003144

MNZRS 81
        ZAKON o temeljih varnosti cestnega prometa : s komentarjem / komentar pripravil Mile Radivojević ; prevod komentarja Tatjana Šrol-Mitrović. - Ljubljana : Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, 1988 (Grosuplje : Partner). - 288 str. ; 20 cm. - (Delo in Varnost ; 93)

3.000 izv.
a) cestni promet b) prometna varnost c) Jugoslavija d) zakoni

K II 10018 656.1Zakon o... K II 71 656.1Zakon o...
COBISS.SI-ID 7020544

MNZRS 82
ŽLENDER, Bojan
        Hitrost in varnost prometa = Speed and traffic safety / Bojan Žlender. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 123.

V: Ujma. - ISSN 0353-085X. - Št. 12 (1998), str. 117-123.

656.1.05
a) promet b) cestni promet c) hitrost d) prometna varnost

COBISS.SI-ID 107992320


37 ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE


MNZRS 83
MARKL, Mateja
        Prvi koraki v svetu prometa : v pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok / [avtorja Mateja Markl, Bojan Žlender ; fotografije Aleš Fevžer]. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, 2003 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 27 str. : fotogr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorja navedena v kolofonu. - 35.000 izv.
ISBN 961-6025-09-0
a) Prometna varnost - Otroci b) Prometna vzgoja c) cestni promet

K II 11141
COBISS.SI-ID 124718592


504 EKOLOGIJA


MNZRS 84
WARTNER, Joachim
        Landschaftspflegerische Bergleitplanung: Mehr als ein Feigenblatt / von Joachim Wartner.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 94, [Nr.] 12 (Dez. 2008), str. 17-20.

504:656.1(494)
a) cestni promet b) projekti c) urbanizem d) varstvo okolja e) Švica

COBISS.SI-ID 2493384


6 UPORABNE ZNANOSTI


MNZRS 85
KRUSE, Adrian
        Erkenntnisse aus einem Versuch zur Serienauffahrkollision / von Adrian Kruse und Hans Pfeufer.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 44, [Nr.] 3 (Mär. 2006), str. 77-81.

656.1(430)
a) prometne nesreče b) cestni promet c) naleti vozil d) analize e) preprečevanje f) simulacije g) Nemčija

COBISS.SI-ID 1606600

MNZRS 86
OSTERREICH. Zakoni itd.
        StVO : Straßenverkehrsordnung. Stand 1.9.1998. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1998. - 227 str. ; 20 cm. - (Manz Texte Solo)

ISBN 3-214-01850-7
a) cestni promet b) prometna varnost c) predpisi d) prometni znaki e) Avstrija

K II 10405 656.1Straßenverkeh...
COBISS.SI-ID 759240

MNZRS 87
SIGL, Franz
        Erkennbarkeit kontrastarmer Hindernisse bei Abblendelicht unter Berücksichtigung moderner Scheinwerfersysteme : Teil 2 / von Franz Sigl. - ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, 3 (2007), str. 85-90.

656.1:628.93(430)
a) razsvetljava b) žarometi c) avtomobili d) cestni promet e) vidljivost f) sistemi g) paraboloidni žarometi h) halogenke i) tema j) prometne nesreče k) kontrasti l) vidljivost m) gostota svetlobe n) preizkusi o) Nemčija

COBISS.SI-ID 1865672

MNZRS 88
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) / uvodna pojasnila Miha Molan. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2004 (Ljubljana : Itagraf). - 342 str. ; 21 cm

ISBN 86-7061-362-X
a) cestni promet b) vozniki c) varnost d) zakoni e) Slovenija

K II 11040 656.1 MOLAN Miha Zakon... h K II 11040 656.1 SLOVENIJA Zakon... K II 11040 656.1 SLOVENIJA. Zakon... a-c, d-g
COBISS.SI-ID 216491520

MNZRS 89
        STRASSENVERKEHRSUNFÄLLE : von der Unfallaufnahme zur Lokalisierung, Rangierung, Analyse, Sanierung und Evaluation / von Christian Ary Huber ...[et al.]. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 92, [Nr.] 11 (Nov. 2006), str. 6-9.

614.86:311:001.8(494)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) lokalizacija d) rangiranje e) analiza f) podatki g) sanacija h) ovrednotenje i) Švica

COBISS.SI-ID 1768392

MNZRS 90
TRAPEČAR, Matej
        Metode in naprave za merjenje koncentracije alkohola v človeškem organizmu / Matej Trapečar, Branko Skrbinek. - Ilustr. - Bibliografija: 25. - Vsebuje tudi: Merjenje koncentracije alkohola v izdihanem zraku ; Merjenje koncentracije alkohola v krvi.

V: Kemija v šoli. - ISSN 0353-4928. - Letn. 15, št. 2 (jun. 2003), str. 17-25.

613.81:656.1
a) alkohol b) alkoholimetrične preiskave c) alkotesti d) plinski kromatografi e) cestni promet

Po porabi alkohola na osebo spada Slovenija v evropski vrh. Že dolgo je znano, da škodljivo vpliva na tiste vozniške sposobnosti, ki so za vožnjo zelo pomembne. Da bi se število prometnih, pa tudi delovnih nesreč, in sploh umrljivosti zaradi alkohola zmanjšalo, uporabljajo alkoholimetrične preiskave, s katerimi ugotavljajo vsebnost alkohola v človeškem organizmu. Največkrat jih uporabljajo ob prometnih prekrških, povezanih z vprašanjem alkohola v prometu, pa tudi pri kaznivih dejanjih. Road traffic safety - alcoholimetric analyses: according to the per capita alcohol consumption, Slovenia ranks top among European countries. For quite some time it has been known that alcohol has negative effects on driver's capabilities, essential for driving. To reduce the number of traffic accidents and accidents at the workplace as well as alcohol-related deahts, alcoholimetric analyses are used to establish the contents of alcohol in a human body. Most often they are used in cases of alcohol-related violation of traffic rules, and also in cases of other criminal offences.

COBISS.SI-ID 1041096

MNZRS 91
WIETSCHORKE, Stefan
        Messfehler von mehr als 20 % bei Video-Geschwindigkeitsmessungen mit der Video-Stoppuhr CG-P50E möglich / von Stefan Wietschorke. - ilustr.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 5 (2007), str. 137-142.

656.1:656.052:53.08(430)
a) cestni promet b) prometna tehnika c) motorna vozila d) merilne naprave GLEJ aparature e) merjenje hitrosti f) merske napake g) video štoparice h) mikroračunalniki i) Nemčija

COBISS.SI-ID 1957576


61 MEDICINA


MNZRS 92
JELČIĆ, Ivo
        Medicina prometa / Ivo Jelčić i suradnici. - Zagreb : Istraživački centar za medicinu i psihologiju prometa Zavoda za zaštitu zdravlja grada, 1985. - 416 str. ; 25 cm

a) cestni promet b) zdravstvo c) medicina dela d) prometne nesreče e) preprečevanje

K III 1765 61 JELČIĆ Ivo Medicina
COBISS.SI-ID 16190977

MNZRS 93
LACKOVIĆ, Emil
        O uslovima i načinu utvrđivanja alkoholne opijenosti : alkohol u krvi vozača / Emil Lacković ; crteže izradio Željko Sabol. - Beograd : [Savezni sekretariat za unutrašnje poslove], 1972. - 93 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Stručna biblioteka službe javne bezbednosti ; 20)

a) cestni promet b) alkohol c) ugotavljanje vinjenosti d) priročniki

K II 3117 61 LACKOVIČ emil O uslovima... b K II 3117/20 61 LACKOVIĆ Emil O uslovima a
COBISS.SI-ID 7402241

MNZRS 94
        POROČILO s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji / [glavni urednik Mercedes Lovrečič]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007. - 341 str. : Ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6659-10-9
a) Droge - Javna politika - Slovenija - Poročila b) Narkomanija - Epidemiologija - Slovenija c) informacijski sistemi d) prepovedane droge e) prepovedane snovi f) preventiva g) zdravljenje h) zdravstvene posledice i) kriminaliteta j) kazniva dejanja k) prekrški l) cestni promet m) šport n) doping o) mediji p) statistični podatki

K II 3270 61 POROČILO... I
COBISS.SI-ID 234164992


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


MNZRS 95
BEYELER, Hans-Peter
        Beläge auf den Nationalstrassen der Schweiz / von Hans-Peter Beyeler und Luzia Seiler.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 94, Nr. 7/8 (Jul-Aug. 2008), str. 6-9.

62:656.1(494)
a) ceste b) tuneli c) izgradnja d) asvaltiranje e) standardi f) prometna varnost g) cestni promet h) Švica

COBISS.SI-ID 2367432

MNZRS 96
BURG, Jürgen
        Abgleitvorgänge - Versuchbericht über vier Pkw-Pkw-Unfallversuche / von Jürgen Burg.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. [Nr.] 2 (Feb. 2008), str. 42-45 = Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45. [Nr.] 3 (Mär. 2008), str. 91-95 = Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 46.

351.81:614.84(430)
a) prometne nesreče b) naleti vozil c) simulacije d) sledovi e) analize f) izobraževanje g) cestni promet h) Nemčija

COBISS.SI-ID 2248904

MNZRS 97
FERRANTI, Rosanna
        Una spia a bordo / di Rosanna Ferranti.

V: Polizia moderna. - ISSN 0032-356X. - Vol. 60, no. 1 (Gen. 2008), str. 42-44.

656.1:621.39(450)
a) cestni promet b) nadzorovanje hitrosti c) satelitska navigacija d) zakonodaja e) Italija

COBISS.SI-ID 2166728

MNZRS 98
GEILER, Michael
        Wirksamkeitsstudie zu einem Training ökonomischen Fahrens / Michael Geiler, Hartmut Kerwien.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 54, Nr. 3 (2008), str. 138-145.

656.1(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) ekonomična vožnja d) urjenje e) prihranek goriva f) izračuni g) Nemčija

COBISS.SI-ID 2348232

MNZRS 99
HAUSTEIN, Sonja
        Subjektive Sicherheit von Senioren im Straßenverkehr / Sonja Haustein, Herbert Kemming.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 54, Nr. 3 (2008), str. 128-133.

656.1(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) udeleženci v prometu d) starejše osebe e) prometne nesreče f) vzroki

COBISS.SI-ID 2347464

MNZRS 100
ISEPPONI, Franco
        Die Erneuerung des San-Bernardino-Strassentunnels / Franco Isepponi.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 91, Nr. 5 (Mai 2005), str. 6-10.

624.19(494)
a) cestni promet b) alpske ceste c) tuneli d) obnove e) Švica

Po 35 letih so začeli obnavljati najstarejši švicarski tunel. Dolg je 6,6 km nahaja pa se v kantonu Graubünden. S sanacijo bodo zaključili l. 2007 predvidoma pa bo znašala ok. 240 milijonov švicarskih frankov.

COBISS.SI-ID 1402568

MNZRS 101
JANITZEK, Timmo
        Initiativen zur Geschwindigkeitsüberwachung in Europa : Konzepte und Effekte in Frankreich, der Schweiz und Italien / Timmo Janitzek. - Glej tudi: http://www.etsc.be.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 54, Nr. 3 (2008), str. 115-117.

656.1(44+494+450)
a) cestni promet b) prometna varnost c) programi d) smrtne žrtve e) omejtive hitrosti f) prometna statistika

COBISS.SI-ID 2347208

MNZRS 102
KNÖDLSEDER, Christoph
        Experimentelle Ermittlung zeitgemäßer mittlerer Bremsverzögerungen von Personenkraftwagen / von Christoph Knödlseder und Franz Plöchinger.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 45, [Nr.] 2 (Feb. 2008), str. 46-55.

656.1:614.8(430)
a) zavorne sledi b) prometne nesreče c) simulacije d) analize e) meritve f) zavorni sistemi g) diplomske naloge h) cestni promet i) Nemčija

COBISS.SI-ID 2250696

MNZRS 103
KRÄMER, Christine
        Strassenraumentwurf vom Rand aus: Koexistenz statt Dominanz / von Christine Krämer und Stefanie Kraus.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - Jg. 93, Nr. 12 (Dez. 2007), str. 24-27.

656.1(494)
a) cestni promet b) pločniki c) cone za pešce d) izraba prostora e) mesta f) urbanizem

Članek prinaša analizo urejenosti robov cest in pločnikov v mestih. Cesta je bila nekdaj pomemben kraj srečanja, te funkcije pa ji kljub povečani motorizaciji marsikje ne bi bilo potrebno odvzeti. Avtorici sta navedli nekaj zanimivih urbanističnih rešitev (zelenje, klopi, cone za pešce, gostinski lokali), ki bistveno povečajo kvaliteto življenja v mestu.

COBISS.SI-ID 2150856

MNZRS 104
KRESAK, Herbert
        Steinschlag - verursacht durch herabfallende oder aufgeschleuderte Steine / Herbert Kresak.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 43, [Nr.] 3 (Mär. 2005), str. 55-59.

656.1
a) cestni promet b) tovornjaki c) razsuti tovor d) padajoče kamenje e) kinetična energija f) poškodbe vozil g) fizikalne analize

COBISS.SI-ID 1347784

MNZRS 105
NIEMANN, Steffen
        Die Benutzung von Kinderrückhaltesystemen in der Schweiz 2007 : Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) / Steffen Niemann.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 54, Nr. 3 (2008), str. 154-145.

656.1-053.2(494)
a) cestni promet b) otroci v prometu c) varnostni pas d) uporaba e) statistični podatki f) prometne nesreče g) prometna varnost h) Švica

COBISS.SI-ID 2348488

MNZRS 106
STRUBE, Bernhard
        Telematik im Straßenverkehr / von Bernhard Strube. - Glej tudi: http://www.ivm-rheinmain.de.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 53, [Nr.] 4 (Jul.-Aug. 2008), str. 137-141.

656.1(430)
a) cestni promet b) telematika c) avtoceste d) zastoji e) obveščanje f) primeri g) satelitski sistemi h) prometni menedžment i) Nemčija

COBISS.SI-ID 2350792

MNZRS 107
WERNER, Rolf
        Kreisfahrbahnen in Beton : positive Erfahrungen in der Schweiz / Rolf Werner.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - Jg. 91, [Nr.] 11 (Nov. 2005), str. 16-18.

656.1(494)
a) krožna križišča b) konstrukcija c) izkušnje d) prometna varnost e) cestni promet f) Švica

V Švici so se od 90-tih let 20.stol. začela bolj uveljavljati krožna križišča. Avtor predstavlja pozitiven vpliv tovrstnih križišč na promet in uporabo betona namesto asvalta kot dodatnega dejavnika za prometno varnost.

COBISS.SI-ID 1554120


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU


MNZRS 108
BENEKEN, Dina
        Zum aktuellen Entwicklungsstand der Personen- und Fahrzeugortung / von Dina Beneken und Thomas Zehner.

V: Der Kriminalist. - ISSN 0722-3501. - [Jg.] 36, Nr. 10 (Okt. 2004), str. 397-401.

656.1:65.012.7(430)
a) pogrešane osebe b) iskanje c) cestni promet d) GPS e) satelitski navigacijski sistemi f) telematske storitve g) telekomunikacije h) elektronski nadzor i) Nemčija

COBISS.SI-ID 1220296

MNZRS 109
BERG, Walter
        Standstreifenbewirtschaftung: Weniger Unfälle und Status auf Autobahnen? / Walter Berg, Hendrik Werdin, Frederic Angst.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189.

656.1(494)
a) cestni promet b) avtoceste c) cestni zastoji d) odstavni pasovi e) spremembe namembnosti f) Švica

COBISS.SI-ID 1486024

MNZRS 110
BIZJAK, Mitjan
        Kmalu enoten evropski model : vozniška dovoljenja na novih obrazcih / Mitjan Bizjak. - Ilustr.

V: Varnost. - ISSN 0350-7114. - Letn. 54, št. 1 (2006), str. 20-21.

656.1
a) cestni promet b) motorna vozila c) vozniška dovoljenja d) Evropska unija

Tretjega januarja 2006 smo voznikom motornih in priklopnih vozil začeli izdajati vozniška dovoljenja na obrazcu, kot ga določa Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Ur. list RS, št. 80/2005). Ta je vsebinsko prilagojen Direktivi o vozniških dovoljenjih št. 91/439/EGS z dne 29. julija 1991. Zaradi izdajanja novih obrazcev voznikom ni treba menjati vozniških dovoljenj. Menjave bodo, razen na posebno željo voznikov, izvedene postopoma.

COBISS.SI-ID 1639880

MNZRS 111
BOŽIČ, Zvezdan
        Vključevanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob množičnih nesrečah na avtocesti [Elektronski vir] / Zvezdan Božič. - Ilustr. - O avtorju: str. 9. - Bibliografija: str. 9.

V: Zbornik povzetkov [Elektronski vir] / 8. slovenski dnevi varstvoslovja Varnost v sodobni družbi groženj in tveganj, Bled, 30. maj - 1. junij 2007. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2007. - (Besedilni podatki). - ISBN 978-961-6230-66-7. - 9 str.

656.1
a) promet b) cestni promet c) prometne nesreče d) reševanje e) avtoceste

COBISS.SI-ID 1345258

MNZRS 112
BRAUN, Heribert
        Paragraph 29 und Wichtiges aus der StVZO : ein Leitfaden für Werkstätten, Fahrzeugverkäufer, Verwaltungsbehörden, Polizeibeamte, Fahrlehrer, Fuhrparkleiter und alle Interessierten an techn.-rechtlichen Fragen / H. Braun. - 16. Aufl. - München : H. Vogel, 1984. - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch)

Kazalo. - Bibliografija ob vsakem poglavju
ISBN 3-574-28001-7 (H. Vogel) ISBN 3-89059-093-4 (Autohaus)
a) Traffic regulations - Germany (West) b) Drivers' licenses - Germany (West) c) cestni promet d) cestnoprometni predpisi e) mednarodni predpisi f) motorna vozila g) prikolice h) vozniška dovoljenja i) izpušni plini j) tehnični pregledi k) varnostni pregledi l) testiranje vozil m) 29. člen n) Nemčija

K II 9661 656.1 BRAUN H. Paragraph...
COBISS.SI-ID 321736

MNZRS 113
BRENNER, Robert, policist
        Automatisierte Kennzeichenerkennung / von Robert Brenner. - ilustr.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 51, [Nr.] 6 (Nov./Dez. 2006), str. 222-225.

656.1:681.5:004.6(430)
a) cestni promet b) avtoceste c) mejni prehodi d) motorna vozila e) detekcija vozil f) registrske tablice g) samodejno prepoznavanje h) snemalne kamere i) osebni podatki j) prenos podatkov k) nadzor kakovosti l) Nemčija

COBISS.SI-ID 1769672

MNZRS 114
BREZNIK, Peter, 1955-
        Varni v cestnem prometu / [avtorji Peter Breznik, Mira Breznik, Vojko Radkovič ; strokovni sodelavci Tomaž Tollazzi, Damijan Mumel, Slavko Breznik ; urednik Peter Breznik ; risbe Darko Jarc, Vojko Radkovič ; karikature Mitja Crikvenič ; fotografije: Arhiv Primotehna, SPV, RS, MNZ]. - Maribor : Primotehna, cop. 2003 (Hoče : Leykam). - 59 str. : ilustr. ; 21 cm

CIP zapis v viru je iz leta 2001 - razen letnice 2003!
a) Cestni promet - Varnost b) cestni promet c) prometna varnost d) vozniki e) vožnja f) prometni predpisi g) prometne nesreče

Vožnja avtomobila kot tudi promet sta vsak dan zahtevnejša, saj je na cestah vedno več avtomobilov in drugih udeležencev, spreminjajo pa se tudi prometna pravila, zakoni in napotki za varno vožnjo. Vozniki bi se zato morali zavedati, da so potrebna vedno nova znanja, da je le-ta nujno treba redno obnavljati, prisluhniti nasvetom in na vadbah varne vožnje tudi kdaj poskusiti, kako se obnaša vozilo v najzahtevnejših trenutkih. Knjižica je namenjena starim in novim voznikom, ponuja znanja, ki jih moramo osvežiti, in izkušnje strokovnjakov, kaj storiti v kritičnih situacijah in kako jih preprečiti.

COBISS.SI-ID 7901974

MNZRS 115
BRINOVEC, Ivo
        Poklicni voznik : priročnik za voznike kategorij C, D in E / Ivo Brinovec. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 1997 (Miklavž : Florjančič tisk). - 165 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 165
ISBN 961-6244-01-9
a) cestni promet b) tovornjaki c) delovanje d) tovorni promet e) potniški promet f) nevarne snovi g) prevoz blaga h) prevoz potnikov i) vozniški izpiti j) priročniki

Priročnik, katerega namen je v prvi vrsti dvigniti nivo vozniškega znanja in temeljiteje strokovno izobraziti voznike, je namenjen tako bodočim voznikom, kandidatom za kategorije C, D in E, kot tudi voznikom teh kategorij. Gradivo v njem je nekoliko obširnejše kot zahteva sedanji program za usposabljanje teh kandidatov. Knjiga prinaša razen opisov delovanja nalog glavnih delov vozila tudi navodila za vzdrževanje, oskrbo in kontrolo posameznih delov in navodila za odstranjevanje nekaterih napak na vozilu. Kandidati bodo našli v njem vse odgovore na vprašanja, na katera bodo naleteli pri opravljanju vozniškega izpita.Hribar Bogdana

K III 2422 656.1 BRINOVEC Ivo Poklicni
COBISS.SI-ID 68512768

MNZRS 116
BRUCKNER, Otmar
        Weniger Unfälle, weniger Tote : Verkehrsunfallbilanz 2008 / Ottmar Bruckner.

V: Öffentliche Sicherheit. - ISSN 1605-1386. - Nr. 4-5 (Mai/Juni 2009), str. 31-32.

656.1(436)
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) žrtve e) prekoračitve hitrosti f) statistični podatki g) preventivni programi h) 2008 i) Avstrija

V Avstriji je v prometnih nesrečah l.2008 umrlo 679 ljudi, 50 521 ljudi pa je bilo poškodovanih v 39 173 prometnih nesrečah. V primerjavi z l.2007 to pomeni za 4,7% manj nesreč, 5,1% manj poškodovanih in 1,7% manj mrtvih. Poraslo pa je število umrlih kolesarjev v prometnih nesrečah, s 37 v l.2007 na 62 v l.2008. Avtor članka poudarja pomembnost osveščenosti udeležencev v prometu in nujnost preventivnih programov za vse starostne skupine prebivalstva.

COBISS.SI-ID 2624456

MNZRS 117
BUCCHIERI, Annalisa
        L' era dell'automobilista sapiens / di Annalisa Bucchieri.

V: Polizia moderna. - ISSN 0032-356X. - Vol. 58, no. 8/9 (Ago./Set. 2006), str. 34-37.

656.1:504(450)
a) cestni promet b) onesnaženje okolja c) smog d) preprečevanje e) tehnološki vidik f) Italija

COBISS.SI-ID 1688776

MNZRS 118
COHEN, Amos S.
        Schulwegsicherung nach Unterrichtsplan / von Amos S. Cohen und Armin Steinmann.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 90, [Nr.] 12 (Dez. 2004), str. 33-37.

656.1:159.92(494)
a) cestni promet b) prometna varnost c) osnovne šole d) otroci e) psihologija prometa f) varovanje g) Švica

COBISS.SI-ID 1272776

MNZRS 119
DASEN, Stefan
        Mechanismen der Verkehrssteuerung / von Stefan Dasen und Arnd König. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 92, [Nr.] 12 (Dez. 2006), str. 26-29.

656.1:005(494)
a) cestni promet b) upravljanje GLEJ menedžment c) mehanizmi d) ceste e) simulacija prometa f) napovedovanje učinkov g) potovalni časi h) kantoni i) Švica

COBISS.SI-ID 1802696

MNZRS 120
DIETERLE, Rudolf
        "Via sicura" enthält mehr als ein Dutzend Anti-Raser-Massnahmen / Rudolf Dieterle ; [intervju je vodil] Martin Etter. - Gl. tudi: http://www.astra.admin.ch.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 95, [Nr.] 1-2 (Jan.-Feb. 2009), str. 9-11.

656.1(494)
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) smrtne žrtve e) preprečevanje f) projekti g) prometna statistika h) Švica

COBISS.SI-ID 2541512

MNZRS 121
DÖHLER, Hermann
        Neue mathematische Erkenntnisse zu Reaktionszeiten bei Notbremsvorgängen : Teil 1 / von Hermann Döhler, Klaus Nitsche.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 46, Nr. 9 (Sep. 2008), str. 260-268.

656.1(430)
a) zavorna pot b) reakcijski čas c) matematični izračuni d) laboratorijski testi e) cestni promet f) prometna varnost g) Nemčija

COBISS.SI-ID 2386120

MNZRS 122
FIŠER, Darja
        Varno naokrog - z nogami, s pedali in s koleščki : varnost v cestnem prometu : priročnik pravil varnega ravnanja v cestnem prometu / avtorji Darja Fišer, Jelka Verbič, Marjana Kovačec ; ilustrirala Sonja Munih. - Velenje : Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje - Varstveno delovni center Ježek, 2002 (Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Kviz)

ISBN 961-90987-1-4
a) prometna varnost b) cestni promet c) pešci d) kolesarji e) prometni znaki f) prometne nesreče g) priročniki

Z upoštevanjem prometnih pravil skrbimo ne samo za lastno varnost, marveč tudi za varnost in življenje drugih prometnih udeležencev. Vozniki bi morali še posebno skrb nameniti otrokom, starejšim, slepim, invalidom in drugim osebam, ki niso povsem samostojne v cestnem prometu. Večja pozornost pomeni tudi večjo varnost: na kaj moramo paziti, ko hodimo peš po cesti, pri vožnji s skirojem, z rolerji in s kolesom? Kako ravnati v primeru nesreče? Katere druge označbe - poleg prometnih znakov - še urejajo promet?

K III 3156 656.1 FIŠER Darja Varno...
COBISS.SI-ID 117480192

MNZRS 123
FIŠER-Popović, Ana
        Englesko-srpskohrvatski rečnik drumskog saobraćaja = English-Serbocroatian dictionary of road traffic engineering / Ana Fišer-Popović, Vera Mijušković, Jovan Radoš. - Beograd : Rad, 1984. - 148 str., [50] str. pril. ; 20 cm

a) cestni promet b) angleščina c) srbohrvaščina d) slovarji

K II 5742 656.1 FIŠER-Popović Englesko...
COBISS.SI-ID 15831553

MNZRS 124
FRITZ, Hermann W.
        Forschung im Strassenwesen 2007/2008 / Hermann W. Fritz.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - Jg. 94, Nr. 7/8 (Jul.-Aug. 2008), str. 28-37.

656.1.001.5(494)
a) cestni promet b) načrtovanje cest c) izgradnja tunelov d) finančni načrti e) raziskave f) varovanje okolja g) letna poročila h) Švica

Letno poročilo o raziskovalnih aktivnostih v prometu in v cestnem prometu zajema obdobje od l. 2002. Osrednji namen pa je udejanjanje primerne razvojne strategije od 2008 do 2011 s 25 težišči. Področja raziskovanja zajemajo različne skupine, npr. Delovno skupino za izgradnjo mostov, Zvezni urad za ceste (Bundesamt für Strassen), Švicarsko združenje za inženirje za promet (Schweizerische Vereinigung Verkehrsingenieure) idr. V članku je poleg terminskega orisan tudi finančni načrt Švice na prometnem področju.

COBISS.SI-ID 2367944

MNZRS 125
FÜLLGRABE, Uwe.
        Der Zusammenhang zwischen Verkehrsdeliquenz und Kriminalitätsbereitschaft / von Uwe Füllgrabe. - ilustr.

V: Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - Jg. 61, 1 (2007), str. 41-46.

656.1:343.22(430)
a) cestni promet b) prometni prekrški c) kriminaliteta d) prometne nesreče e) vzroki f) empirične raziskave g) vozniki h) storilci kaznivih dejanj i) alkohol j) nasilje k) klasifikacija osebnosti l) osebnostni dejavniki m) značaji n) fiziopatološke značilnosti o) Nemčija

COBISS.SI-ID 1822152

MNZRS 126
GANTENBEIN, Andreas
        ERA-NET ROAD: Gemeinsame Strassenforschung in Europa - Bündelung verteilter Ressourcen / von Andreas Gantenbein und Alain Jeanneret. - Glej tudi: http://www.road-era.net.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - Jg. 94, Nr. 7/8 (Jul.-Aug. 2008), str. 38-41.

656.1(494+4)
a) cestni promet b) prometna varnost c) raziskave d) evropski projekti e) strateški menedžment f) mednarodno sodelovanje g) Švica

COBISS.SI-ID 2368712

MNZRS 127
GOTTWALD, Robert
        Effizientes Fahndungsinstrument / Robert Gottwald. - ilustr.

V: Öffentliche Sicherheit. - ISSN 1605-1386. - Nr. 1/2 (Jän./Feb. 2007), str. 30-31.

656.1:005.584(436)
a) cestni promet b) motorna vozila c) registrske tablice d) izsledovalna oprema e) sistemske zahteve f) varovanje podatkov g) infrardeče kamere h) alarmne naprave i) Avstrija

COBISS.SI-ID 1806536

MNZRS 128
HAGEMEISTER, Carmen, 1962-
        Wie nehmen Radfahrer einen möglichen Konflikt mit einem Rechtsabbieger wahr? / Carmen Hagemeister, Grit Schwamberger.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 53, Nr. 1 (2007), str. 32-36.

656.1:796.61.071.2(430)
a) cestni promet b) motorna vozila c) tovorna vozila d) kolesarji e) prometne nesreče f) konfliktne situacije g) raziskava h) metode i) analiza j) nevarne situacije k) Nemčija

COBISS.SI-ID 1830344

MNZRS 129
        The HANDBOOK of road safety measures / edited by Rune Elvik, Truls Vaa. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XI, 1078 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu večine poglavij. - Kazalo
ISBN 0-08-044091-6
a) Highway engineering b) Roads - Safety measures c) Roads - Design and construction d) Traffic safety e) prometna varnost f) cestni promet g) varnostni ukrepi h) varnostni standardi i) ceste j) vzdrževanje k) prometne nesreče l) vzroki m) vozila n) vozniki o) poklicni vozniki p) prometni nadzor q) prometna vzgoja r) izobraževanje voznikov s) prometna preventiva t) priročniki

Priročnik o varnostnih ukrepih v cestnem prometu daje odgovore na vprašanja v zvezi s preprečevanjem števila prometnih nesreč in posledično tipov poškodb, odkrivanja vzročnih dejavnikov, med drugim tudi o učinkovitosti in stroškovnih ocenah raznih ukrepov po mednarodnih raziskavah, vplivih varnostnih ukrepov na mobilnost in okolje, kakovosti cestne varnosti, znanstvenih metodah načrtovanja in političnega odločanja glede raznih vidikov varnosti v cestnem prometu (ceste, prometne naprave, vozila, oprema, usposobljenost, vozniki).

K III 3090 656.1The handbook...
COBISS.SI-ID 18538023

MNZRS 130
HERMANN, Albert
        Die Radwegeplanung des Kantons Zürich: Ein Werkstattbericht / von Albert Hermann, Martin Baggenstoss.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - Jg. 95, [Nr.] 4 (Apr. 2009), str. 16-19.

656.1(494)
a) kolesarske poti b) načrtovanje c) cestni promet d) cestna infrastruktura e) strategije razvoja f) poročila g) Švica

V švicarskem kantonu Zürich je predivdena mreža kolesarskih poti, dolga ok. 750 km, ki vodijo vzdolž cest, ter je razdeljena je na nacionalne in regionalne poti, ter nekatere druge povezave. Od tega je ok. 480 km samostojnih kolesarskih pasov in samostojnih kolesarskih poti. Za pristojne institucije se je pokazala potreba po pragmatičnem načrtovanju s ciljem povezave vseh kantonskih poti. V članku je predstavljeno delovno poročilo načrtovanja kolesarskih poti v kantonu Zürich.

COBISS.SI-ID 2609608

MNZRS 131
HEUTSCHI, Kurt
        SonRoad-M : Modell zur Berechnung von Strassenlärm in grossen Abständen / von Kurt Heutschi und Jan Hofmann. - graf. prikazi.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 93, [Nr.] 1/2 (Jan./Feb. 2007), str. 27-29.

656.1:534.83(494)
a) cestni promet b) akustika c) prometni modeli d) meteorološki vplivi e) vremenske postaje f) hrup g) prenos zvoka h) dušenje zvoka i) hitrost zvoka j) analiza k) meritve l) izračuni m) diagnostični modeli n) Švica

COBISS.SI-ID 1829320

MNZRS 132
HRVATSKA. Zakoni itd.
        Zakon o sigurnosti prometa na cestama. - 3 izd. - Zagreb : Narodne novine, 1996. - 155 str. ; 17 cm. - (Zbirka propisa ; 366)

a) cestni promet b) pravna ureditev c) Hrvaška d) zakoni

V publikaciji je objavljen prečiščeni tekst hrvaškega zakona o varnosti cestnega prometa, ki obsega Zakon o varnosti cestnega prometa (Narodne novine, št. 84/92) ter njegove spremembe in dopolnitve objavljene v Narodnih novinah, št. 5/93, 6/93, 26/93, 29/94, 43/96, 46/96 in 54/96.

K I 2102 656.1 HRVATSKA. Zakoni Zakon o...
COBISS.SI-ID 284616

MNZRS 133
HRVATSKA. Zakoni, 1996
        Zakon o sigurnosti prometa na cestama : pročišćeni tekst i drugi izvori hrvatskoga prava o sigurnosti prometa na cestama. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. - X, 414 str. ; 17 cm

ISBN 953-161-063-0
a) cestni promet b) prometna varnost c) pravna ureditev d) prometni prekrški e) preventivni ukrepi f) tehnični pregledi vozil g) policijska vozila h) omejitev prometa i) Hrvaška j) zakoni

V publikaciji so, poleg neuradnega prečiščenega besedila Zakona o varnosti cestnega prometa Republike Hrvaške [Narodne novine, št. 84/1992 ter spremembe in dopolnitve, št. 5,6 in 26/1993; 29/1994; 43,46 in 54/1996]in razlage končnega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona, objavljeni še podzakonski predpisi, ki urejajo to področje.Hribar Bogdana

K I 817/96 656.1 ZAKON o
COBISS.SI-ID 363342

MNZRS 134
HUWER, Ulrike
        Congestion Charging, Mobilitätsmanagement und Stadtentwicklung / Ulrike Huwer.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 91, [Nr.] 3 (Mär. 2005), str. 14-18.

65(494)
a) cestni promet b) načrtovanje c) center mesta d) zastoji e) cestnina f) razvoj g) izkušnje h) London i) švica

COBISS.SI-ID 1347016

MNZRS 135
        The INTELLIGENT Transport Systems handbook / edited by John C. Miles and Kan Chen. - 2nd ed. - Swanley, Kent : Route 2 Market, cop. 2004. - XV, 365 str. : ilustr. ; 24 cm

Ovojni nasl.: PIARC ITS handbook . - Tekoči nasl.: ITS handbook . - Na ov.: "Recommendations from the World Road Association (PIARC)". - Glej tudi: www.piarc.org. - Bibliografija: str. 338-347. - Kazalo
ISBN 2-84060-174-5
a) Intelligent Vehicle Highway Systems b) inteligentni transportni sistemi c) prometni sistemi d) cestni promet e) prometna politika f) cestni prevoz g) informacijske tehnologije h) komunikacije i) informatika j) prometna varnost k) prometni menedžment l) krizni menedžment m) prometni nadzor n) raziskave primerov o) priročniki

Svetovno cestno združenje (prej PIARC - Permanent international association of road congresses) je neprofitna organizacija, ki so jo ustanovili 1909. leta z namenom, da bi pospešili razvoj mednarodnega sodelovanja na področju cest in cestnega prevoza. Nacionalni komiteji v državah članicah organizirajo srečanja, posvetovanja, seminarje in druge dejavnosti v svojih državah, združenje pa kot vodilni mednarodni forum za preučevanje in razprave omogoča svojim članom razvijanje in diseminacijo najboljših praks, boljši dostop do mednarodnih informacij, pomoč pri reševanju vprašanj in potreb držav v razvoju kot tudi tranzicijskih držav. Priročnik o inteligentnih transportnih sistemih prikazuje vrsto informacijskih tehnologij, satelitsko in komunikacijsko podprto informiranje, nadzorne in digitalne tehnike itd.

K II 11473 656.1 PIARC...
COBISS.SI-ID 1523144

MNZRS 136
JACOT, Alain
        Gute Oberflächeneigenschaften für sichere Fahreigenschaften / von Alain Jacot. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 92, [Nr.] 11 (Nov. 2006), str. 16-21.

656.1:621.742.4(494)
a) cestni promet b) motorna vozila c) varna vožnja d) mokra cestišča e) zasnežena cestišča f) avtomobilske gume g) oprijemljivost h) kakovost površinskih lastnosti i) merilne naprave j) tveganja k) Švica

COBISS.SI-ID 1768648

MNZRS 137
JENČEK, Peter
        Ergonomija upravljanja in varnost v cestnem prometu = #The #ergonomics of management and road transport safety / Peter Jenček. - Bibliografija: str. 8.

V: Varnost v prometu, varnost in zdravje pri delu [Elektronski vir] / VI. mednarodna konferenca Globalna varnost v Evropi, Portorož, 2004. - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, 2004. - ISBN 961-6538-03-9. - Str. 8.

656.1
a) cestni promet b) ergonomija c) prometna varnost d) vozniki e) utrujenost

COBISS.SI-ID 1435491

MNZRS 138
JUVAN, Iztok [Tretji mednarodni teden prometne varnosti]
        3. mednarodni teden prometne varnosti / Iztok Juvan.

V: Obzornik. - ISSN 1318-2390. - Letn. 23, št. 6 (jun. 2000), str. 15-16.

656.1.08-055.62(497.4)(094.5)
a) cestni promet b) prometna varnost c) OZN d) Evropska ekonomska komisija e) resolucija 246 f) otroci g) prometne nereče h) preventiva i) policija j) projekti

COBISS.SI-ID 161480

MNZRS 139
KALZE, Franz-Josef
        Lichttechnik in Kraftfahrzeugscheinwerfern / von Franz-Josef Kalze.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 46, Nr. 12 (Dez. 2008), str. 362-368.

656.1(430)
a) svetlobna tehnika b) svetlobni sistemi c) moduli d) optika e) razvoj f) žarometi g) atomobili h) cestni promet i) prometna varnost

COBISS.SI-ID 2493128

MNZRS 140
KLIPP, Simone
        EU-Projekt DRUID: Erste Ergebnisse : Rehabilition alkohol- und drogenauffälliger Fahrer / Simone Klipp, Birgit Bukasa.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 55, Nr. 2 (2009), str. 59-63.

656.1:159.9(4+430)
a) cestni promet b) vozniki c) alkohol d) droge e) zloraba f) rehabilitacija g) projekti h) dobre prakse i) EU j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2621896

MNZRS 141
KNAPPE, Ulrich, Policist
        Auswirkungen demographischer Entwicklungen auf die Verkehrssicherheitslage am Beispiel des Verkehrsunfallsrisikos der "Generation 65+" / von Ulrich Knappe. Teil 1.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 54, [Nr.] 3 (Mai/Jun. 2009), str. 82-85.

656.1:314.17(430)
a) prometna varnost b) prometne nesreče c) cestni promet d) demografski razvoj e) staranje prebivalstva f) starostna piramida g) starejši vozniki h) prometna kultura i) vizije razvoja j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2625992

MNZRS 142
KRAUTBERGER, Marko
        Varnost v evropskih cestnih predorih ni najboljša / Marko Krautberger. - Ilustr.

V: Logistika & transport. - ISSN 1408-6638. - št. 3 (mar. 2003), str. 18-19.

656.1(100)
a) cestni promet b) cestni predori c) varnost d) ukrepi e) Evropa

Evropska komisija je v skladu s pomenom transevropskega prometnega omrežja za podporo evropski integraciji in njenemu ohranjenju predlagala nove enotne varnostne standarde za cestne predore v sedanjih pa tudi v prihodnjih članicah. Čas za izvedbo ukrepov je do leta 2010.

COBISS.SI-ID 897224

MNZRS 143
KÜHN, Matthias
        Die Blickbewegungsanalyse als alternatives Werkzeug im Bereich der Fahrzeugsicherheit / von Matthias Kühn, Andreas Kampa, Volker Schindler.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 43, [Nr.] 10 (Okt. 2005), str. 231--238.

656.1(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) tovorna vozila d) vidno polje e) reakcijski čas f) analize g) Nemčija

COBISS.SI-ID 1508552

MNZRS 144
MAGAJNA, Kristina
        Krajevne oznake in grbi ostajajo : registrske tablice / Kristina Magajna. - Ilustr.

V: Varnost. - ISSN 0350-7114. - Letn. 54, št. 1 (2006), str. 22-23.

656.1(497.4)
a) cestni promet b) motorna vozila c) registracija d) Slovenija

Kako pomembna je vloga registrske tablice v prometu, kaže določba 190. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 97/2005 - UPB in 108/2005 oziroma ZVCP-1, saj je eden izmed pogojev za udeležbo vozila v cestnem prometu označitev vozila s predpisanimi registrskimi tablicami ali preizkusnimi tablicami.

COBISS.SI-ID 1640648

MNZRS 145
MEDNARODNI simpozij o elektroniki v prometu (7 ; 1998 ; Ljubljana)
        Zbornik referatov = Proceedings / 7. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu = 7. međunarodni simpozij o elektronici u prometu = 7th International Symposium on Electronics in Traffic, 8. - 9. oktober 1998, Ljubljana [tudi] ISEP 98 ; [uredil Alojz Žitnik]. - Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, 1998 (Ljubljana : Formatisk). - VIII, 392 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o uredniku vzet iz CIP-a. - Besedilo v slov., hrv. ali angl., en prispevek v nem. - Na nasl str. tudi: Znanstveno-strokovni simpozij = Znanstveno-stručni simpozij = Scientific-technical symposium. - 150 izv. - Bibliografija in povzetek v slov., angl. ali hrv. pri posameznih prispevkih
a) promet b) avtomatizacija c) vodenje d) elektronika e) informacijski sistemi f) cestni promet g) pomorski promet h) zračni promet i) železniški promet j) mednarodna posvetovanja k) zborniki

K III 2519 656 MEDNARODNI simpozij Zbornik
COBISS.SI-ID 436067

MNZRS 146
MUFF, Felix
        Die Strasse als Müllemer / Felix Muff, Cigdem Ruf.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 91, Nr. 9 (Sep. 2005), str. 6-9.

656.1(494)
a) cestni promet b) odpadki c) onesnaževanje d) kaznivost e) pravne podlage f) komunalne službe g) Švica

COBISS.SI-ID 1486536

MNZRS 147
MÜLLER, Norbert, dr.
        GHS - System ohne Nutzen? : Chemikalien / von Norbert Müller. - Globally Harmonised System. - GLej tudi: http://www.ecomed.de.

V: Gefährliche Ladung. - ISSN 0016-5808. - [Nr.] 2 (2009), str. 28-31.

656:615.9(430)
a) prevozi b) nevarne snovi c) kemikalije d) oznake e) preventiva f) cestni promet g) Nemčija

COBISS.SI-ID 2597064

MNZRS 148
MUŽIČ, Janez
        Slabšanje stanja cestnega prometa : cesta - morišče / Janez Mužič. - Ilustr.

V: Revija Obramba. - ISSN 0353-9628. - Letn. 31, št. 9 (sep. 1999), str. 10-11.

656.1:351.81(497.4)"1999"
a) cestni promet b) prometna varnost c) prometne nesreče d) vzroki nesreč e) policijski ukrepi f) policijska prognoza g) statistični podatki h) Slovenija i) 1999

COBISS.SI-ID 256712

MNZRS 149
        NA cesti : priročnik za bodoče voznike in prekaljene mačke / [avtorji teksta Miha Oven ... [et al.] ; karikature Marta Lotrič ; foto Miha Oven, Boštjan Paušer, arhiv Društva TečajCPP.com]. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo TečajCPP.com, 2005 ([Celje] : Gracer). - 101 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 961-238-447-9
a) Cestni promet - Priročniki b) Prometni predpisi - Priročniki c) prometni znaki d) vozniški izpiti e) etika f) testi

K II 11287 656.1Na CESTI...
COBISS.SI-ID 221223168

MNZRS 150
NDIAYE, Amina
        The fatal injuries of car drivers / A. Ndiaye, M. Chambost, M. Chiron. - Bibliografija: str. 27.

V: Forensic Science International. - ISSN 0379-0738. - Vol. 184, no. 1/3 (2009), str. 21-27.

656.1:614.86(44)
a) cestni promet b) vozniki c) smrtne nesreče d) poškodbe e) statistika f) Francija

COBISS.SI-ID 2577096

MNZRS 151
PETEK, Marko
        Varnostna razdalja v prometu / Marko Petek. - Iz vsebine: Varnostna razdalja v Evropi in pri nas ; Ugotavljanje prekrškov z videonadzornim sistemom ProVida 2000.

V: PP. Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Leto 22/587, 13 (10. apr. 2003), str. 8-9.

656.1:614.86
351.81
a) cestni promet b) prometne nesreče c) vzroki d) varnostna razdalja e) minimalna varnostna razdalja f) prekrški g) merjenje hitrosti

V letu 2002 je bilo zaradi prekratke varnostne razdalje povzročenih 6415 prometnih nesreč, v katerih je bilo 34 oseb hudo telesno poškodovanih. V večini primerov se vozniki ne zavedajo, da vozijo na prekratki varnostni razdalji, kar predstavlja še toliko večji problem, če nenadoma pride do prometne nesreče, ki jo voznik ni mogel niti predvideti.

COBISS.SI-ID 911816

MNZRS 152
PFEUFER, Hans
        Fahrradbeschleunigungsversuche mit neun- bis zwölfjährigen Kindern / von Hans Pfeufer.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 46, Nr. 9 (Sep. 2008), str. 280-282.

656.1(430)
a) kolesarji b) otroci v prometu c) prometne nesreče d) merjenje hitrosti e) pospeški f) testi g) cestni promet h) prometna varnost i) Nemčija

COBISS.SI-ID 2386376

MNZRS 153
POLIČ, Marko
        Prometna psihologija. Mladi v prometu / uredil Bojan Žlender ; [izdajatelji Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Urad RS za mladino [in] Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije ; avtorji Marko Polič, Vlasta Zabukovec, Bojan Žlender ; fotografije Drago Bole, Mare Rudolf, Mitja Holynski]. - Ljubljana : Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije, 1996 (Murska Sobota : Solidarnost). - 180 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 961-90281-4-7 (ZOTKS)
a) Prometna varnost - Otroci - Slovenija b) Prometna vzgoja c) cestni promet d) prometna varnost e) otroci f) prometna vzgoja g) prometne nesreče h) raziskave i) prometna psihologija j) Slovenija

K II 8344 656.1 PROMETNA psihologija
COBISS.SI-ID 59691520

MNZRS 154
POLIČ, Marko
        Vozniki so nagnjeni k ohranjanju stalne ravni nevarnosti : prof. Marko Polič, psiholog, o prometu / [pogovarjal se je] Matija Grah. - Ilustr. - Sobotna priloga.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 45, št. 147 (28. jun. 2003), str. 14-15 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007.

656.1-051:159.94(047.53)
a) cestni promet b) prometna psihologija c) prometne nesreče d) vozniki e) vzroki f) Slovenci g) intervjuji

COBISS.SI-ID 964296

MNZRS 155
        Prihodnost je prišla k nam / Boštjan Kurmanšek. - Ilustr.

V: Sintalček. - ISSN C501-8935. - št. 22 (jun. 2003), str. 16-17.

656.1:65.012.7
a) cestni promet b) upravljanje c) nadzorni sistemi d) varnost e) ukradena vozila f) parkirišča g) fotografiranje h) Sintal i) varnostne storitve

V prispevku je predstavljen sistem za t.i. prometni management, ki ga ponuja Sintal in največji korejski partner na področju umetne inteligence. Gre za delujočo idejno rešitev, ki ponuja: sistem za prijetje vozil storilcev kaznivih dejanj, sistem nadzora prometnih prekrškov, odkriva pobegla oz. preobremenjena vozila (elektronski nadzor prehodov), vsebuje video detekcijski sistem prepoznave registrskih tablic in dovoljuje nadgradnjo za obrazno razpoznavo voznika.

COBISS.SI-ID 961480

MNZRS 156
        PROMET 99 [Elektronski vir] : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji / [[pripravila] Gregorc Helena, Kulenovič Dževad]. - Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2000

ISBN 961-6191-03-9
a) cestni promet b) Slovenija c) 1999 d) statistični podatki

K CDR 656.1 PROMET 99
COBISS.SI-ID 107034112

MNZRS 157
REPENŠEK, Darko
        Zakon o varnosti cestnega prometa : predvidene novitete ali spremembe v upravnem delu / Darko Repenšek. - Ilustr.

V: Okno uprave. - ISSN 1580-4313. - Letn. 5, št. 11 (maj 2004), str. 7-11.

656.1(497.4)(094.5)
a) cestni promet b) varnost c) zakoni d) spremembe e) Slovenija

COBISS.SI-ID 1127880

MNZRS 158
RIECKENBERG, Thomas, Dr.
        Aufholebedarf im Schienenverkehr / von Thomas Rieckenberg. - Ilustr.

V: Gefährliche Ladung. - ISSN 0016-5808. - 1 (2007), str. 13-15.

656.2:614.86(430)
a) železniški promet b) cestni promet c) telematični sistemi d) prometna varnost e) železniške nesreče f) diagnostika g) preprečevanje nesreč GLEJ prevencija h) transport i) navigacijski sistemi j) sateliti k) zakonska določila l) Nemčija

COBISS.SI-ID 1829576

MNZRS 159
SACHL, Jindrich
        Ein interessanter Fall des Fahrzeugzusammenstoßes aus der Praxis, Impulslösungen mit PC-Programmen / Jindrich Sachl, jr. und Vlastimil Rábek.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 42, Nr. 12 (Dez. 2004), str. 281-286.

656.1(430)
a) cestni promet b) prometne nesreče c) rekonstrukcije nesreč d) računalniške simulacije e) računalniški programi f) prometna statistika g) Nemčija

COBISS.SI-ID 1262792

MNZRS 160
SCHERLER, Stefan
        Public Private Partnership im Spannungsfeld des Rechts / Stefan Scherler.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 92, [Nr.] 3 (Mär. 2006), str. 14-16.

656.1.000.34(494)
a) cestni promet b) zasebni sektor c) javni sektor d) sodelovanje e) primeri f) pravni vidik g) Švica

COBISS.SI-ID 1614536

MNZRS 161
SCHILLER, Christoph
        Psychologische Blendung bei Halogen- und Xenonscheinwerfern / von Christoph Schiller, Tran Quoc Khanh.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 46, Nr. 9 (Sep. 2008), str. 253-259.

656.1(430)
a) žarometi b) halogenke c) avtomobili d) vidljivost e) bleščanje f) psihološki dejavniki g) raziskave h) cestni promet i) prometna varnost j) Nemčija

COBISS.SI-ID 2385608

MNZRS 162
SCHLANSTEIN, Peter
        Schärfere Kontrollen sollen Raser bremsen : Folge 1 / von Peter Schlanstein. - ilustr.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 52, 2 (Mär./Apr. 2007), str. 42-45.

656.13:005.584(430)
a) cestni promet b) nadzorovanje prometa c) prometna varnost d) zakoni e) prometni prekrški f) prekoračitev hitrosti g) kazni h) prometni predpisi i) omejitev hitrosti j) motorna vozila k) avtomobili l) vozniški izpiti m) nevarni prevozi n) tovornjaki o) prometne nesreče p) ukrepi q) Nemčija

V cestnem prometu se nahaja veliko število različnih prometnih udeležencev, ki kažejo različne vedenjske vzorce. Pri teh gre mnogokrat za neprijetne izraznosti, ki se kažejo v različnih pojavnih oblikah od prekomerne hitre vožnje pa tja do nespametnega nalaganja tovora na že tako prenapolnjene tovornjake. Prav zaradi tovrstnih negativnih ravnanj nekaterih prometnih udeležencev prihaja letno do velike materialne škode in kar je še huje, do smrtnih žrtev. V Nemčiji že zelo dejavno razmišljajo o tem, kako bi tudi z zakonskimi določbami onemogočali še zlasti prevelike hitrosti na avtocestah in mestnih naseljih. Ob tem je avtor tega članka poudaril, da bi za nedisciplinirane voznike morale biti zelo velike kazni (npr. ob prekomerni hitri vožnji takojšen odvzem vozniškega dovoljenja). Ob tovrstnih ostrejših ukrepih, bi bilo možno pričakovati, da bi se število (smrtnih idr.) žrtev na prometnih površinah izrazito zmanjšalo.

COBISS.SI-ID 1878472

MNZRS 163
SCHULZ, Matthias
        Unsicher ist sicher / von Matthias Schulz. - ilustr.

V: Der Spiegel. - ISSN 0038-7452. - Nr. 46 (Nov. 2006), str. 180.

656.1:656.055(4)
a) cestni promet b) prometni znaki c) odtstranitev prometnih znakov d) občine e) projekti f) Evropa

COBISS.SI-ID 1760968

MNZRS 164
SEVER, Vital
        Fizika lahko pomaga odpravljati prometne zastoje na avtocestah : ne zaostajajte in ne prehitevajte, pa bomo vsi skupaj hitro prišli na cilj, ugotavlajo fiziki, ki proučujejo prometne zastoje / Vital Sever. - ilustr. - Po reviji Discover.

V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 50 (junij 1999), str. 28-30.

656.1:519.87
a) cestni promet b) avtoceste c) prometni zastoji d) merjenje hitrosti vozil e) prometni tokovi f) računalniško modeliranje g) prometna fizika

COBISS.SI-ID 210376

MNZRS 165
SEVER, Vital
        Pametnejši, varnejši in bolj zelen cestni promet v Evropi / Vital Sever. - Ilustr. - Bibliografija: http://....

V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 59, št. 5 (2008), str. 66-70.

656.1:504(4)
a) ekologija b) cestni promet c) cestni transport d) raziskovalni projekti e) Evropa f) posvetovanja

Od 21. do 24. aprila je v Ljubljani potekala konferenca z naslovom Evropski transportni raziskovalni prostor 2008 (Transport Research Arena Europe 2008 - TRA 2008), na kateri so med drugim predstavili tudi vrsto evropskih raziskovalnih projektov s področja cestnega prometa, ki dokazujejo, da se Evropa zaveda vseh prednosti in težav, povezanih s tem prometom. TRA 2008 so skupaj organizirali Evropska komisija, Evropski svetovalni svet za transportne raziskave (ERTRAC) in Konfederacija evropskih direktorjev za ceste (CEDR).

COBISS.SI-ID 2293192

MNZRS 166
SEVER, Vital
        Tekoč promet na sončni avtocesti : po avtocestah južne Francije vsako leto pelje skoraj 300 milijonov vozil. Cilja informacijskega sistema Mistral, ki ga preizkušajo na tej pomembni prometni osi, sta bolj tekoč promet in bolj "pametne" avtoceste. / Vital Sever. - Ilustr. - Po reviji Science & Vie. - Bibliografija: http://... str. 35.

V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 51 (okt. 2000), str. 32-35.

656.1:659.2:681.3(44)
a) cestni promet b) avtoceste c) informacijski sistemi d) MISTRAL e) spremljanje prometa f) nadzor prometa g) prometna varnost h) prometne razmere i) internet j) prometni podatki k) Francija

COBISS.SI-ID 443080

MNZRS 167
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2000. - 147 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-90076-8-9
a) cestni promet b) prometna varnost c) javne ceste d) prometni znaki e) obvestilna signalizacija f) prometna oprema g) predpisi

K II 9901 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Pravilnik...
COBISS.SI-ID 107563776

MNZRS 168
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Predpisi o cestnem prometu : zakon o varnosti cestnega prometa z uvodnimi pojasnili Jakoba Hvastije, Mihe Kunstlerja in Vojka Robnika in drugi predpisi. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1998 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 351 str. ; 17 cm

ISBN 961-204-181-4
a) cestni promet b) prometna varnost c) Slovenija d) pravna ureditev e) predpisi f) zakoni

K I 2083 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Predpisi a
COBISS.SI-ID 76540928

MNZRS 169
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa. - Dotis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1998 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - 271 str. ; 12 cm

ISBN 961-204-175-X
a) Cestni promet - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) cestni promet c) prometna varnost d) pravna ureditev e) Slovenija f) zakoni

K I 2091 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Zakon o...
COBISS.SI-ID 74673920

MNZRS 170
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 1998 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 126 str. ; 20 cm

ISBN 961-90076-2-X
a) cestni promet b) prometna varnost c) Slovenija d) pravna ureditev e) zakoni

K II 8935 656.1 ZAKON o a, b
COBISS.SI-ID 74476288

MNZRS 171
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa. - Ljubljana : G.Z.S., 1998. - 170 str. ; 21 cm

a) cestni promet b) prometna varnost c) Slovenija d) pravna ureditev e) zakoni

K II 8934 656.1 ZAKON o
COBISS.SI-ID 12726674

MNZRS 172
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1998 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - 271 str. ; 13 cm

ISBN 961-204-175-X
a) cestni promet b) prometna varnost c) pravna ureditev d) Slovenija e) zakoni

Žepna izdaja besedila novega Zakona o varnosti cestnega prometa - ZVCP [Ur. list RS, št. 30/1998], ki bo začel veljati 1. maja l998 s predgovorom ministra za notranje zadeve, g. Mirka Bandlja. V njem je minister izrazil svoje prepričanje, da bo novi zakon pomagal spremeniti naše vedenje in ravnanje v prometu, ki je brez dvoma temeljni vzrok za slabo varnost cestnega prometa v Sloveniji.Hribar Bogdana

K I 2056 656.1 ZAKON o K I 2056 656.1 ZAKON O a, b
COBISS.SI-ID 74299904

MNZRS 173
SLOVENIJA. Zakoni itd. (1941-1991)
        Zakon o varnosti cestnega prometa / [izdala] Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov SR Slovenije ; [prilagojen prepis kazenskih sankcij so pripravili Miha Kunstler, Jakob Hvastja, Boris Kočevar]. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 1982. - 77 str. ; 20 cm

23.000 izv.
a) cestni promet b) prometna varnost c) Slovenija d) zakoni

VOC 65 ZAKON...
COBISS.SI-ID 20565767

MNZRS 174
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP). - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2003. - 173 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

ISBN 961-204-299-3
a) cestni promet b) prometna varnost c) pravna ureditev d) Slovenija e) zakoni

K II 10666 656.1 SLOVENIJA. Zakoni ZAKON...
COBISS.SI-ID 124732672

MNZRS 175
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) / z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Miha Kunstlerja in Rafaela Viltužnika. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2004 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 303 str. ; 20 cm

ISBN 961-204-337-X
a) Cestni promet - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) prometna varnost c) prometna pravila d) nadzor e) javne prireditve

V knjigi je objavljeno besedilo Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki je bil sprejet v Državnem zboru 9. julija 2004, objavljen pa 29. julija v Uradnem listu RS, št. 83/2004. Veljati je začel 13. avgusta 2004, uporablja pa se od 1. januarja 2005.

K K II 11046 656.1 SLOVENIJA. Zakoni Zakon...
COBISS.SI-ID 216734720

MNZRS 176
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Mitjana Bizjaka in Rafaela Viltužnika ter stvarnim kazalom Janeza Topliška. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 341 str. : graf. prikazi ; 21 cm

700 izv.
ISBN 978-961-204-432-9
a) Cestni promet - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) varnost c) vozniki d) vozila e) varnostni ukrepi f) pravila g) zakonodaja

K II 12390 656.1 SLOVENIJA Zakon
COBISS.SI-ID 244810240

MNZRS 177
SMART, Huw
        Road traffic / Huw Smart and John Watson. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2004. - X, 140 str. ; 23 cm. - (Blackstone's police Q & A)

Previous ed.: 2002
ISBN 0-19-926422-8
a) Traffic regulations - England - Problems, exercises, etc b) Traffic regulations - Wales - Problems, exercises, etc c) cestni promet d) zakonodaja e) predpisi f) problemi g) vaje h) Velika Britanija

K II 10925 65 SMART Huw Road...
COBISS.SI-ID 1146568

MNZRS 178
        START des EU-Projekts DRUID / Horst Schulze ... [et al.]. - ilustr.

V: Zeitschrift für Verkehrssicherheit. - ISSN 0044-3654. - Jg. 53, Nr. 1 (2007), str. 9-12.

656.25:613.81/.83(4)
a) prometna varnost b) cestni promet c) preprečevanje d) prometne nesreče e) vzroki f) droge g) mamila h) zdravila i) alkohol j) vozniki k) vedenjski vzorci l) analiza nevarnosti m) projekti n) delovni paketi o) raziskave p) nadzorovanje prometa q) Evropska unija

COBISS.SI-ID 1829832

MNZRS 179
STRUBE, Bernhard
        Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstags 2008 / von Berhard Strube.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 53, Nr. 3/4 (Feb. 2008), str. 51-53.

656.1(430)
a) prometna varnost b) zakonodaja c) cestni promet d) posvetovanja e) poročila f) Nemčija

COBISS.SI-ID 2250952

MNZRS 180
STRUBE, Bernhard
        Neues im Straßenverkehrsrecht : nach Zustimmung durch den Bundesrat / von Bernhard Strube.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 51, [Nr.] 1/2 (Feb. 2006), str. 12-15.

656.1(430)
a) cestni promet b) zakonske novele c) tovorna vozila d) avtoceste e) cestnine f) varnostna razdalja g) Nemčija

COBISS.SI-ID 1589704

MNZRS 181
STRUBE, Bernhard
        Technischer Kongress 2009 des VDA - Strategien der Fahrzeugsicherheit : Umwelt - Energie - Fahrzeugsicherheit - Elektronik / von Bernhard Strube. - Glej tudi: http://www.vda.de/de/veranstaltungen/kongresse/technik/tk_2009/index.html.\\ .
V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 54, [Nr.] 3 (Mai/Juni 2009), str. 86-88.

656.1(430)
a) cestni promet b) prometna varnost c) elektronika d) okoljevarstvo e) strategije razvoja f) avtomobilska industrija g) kongresi h) Nemčija

COBISS.SI-ID 2624968

MNZRS 182
SUŠANJ, Robert
        Alkohol in varnost v cestnem prometu / Robert Sušanj, Bojan Žlender. - Ilustr. - Bibliografija: str. 37.

V: Trideset let preventive in vzgoje v cestnem prometu / [avtorji Andrej Supe, Robert Sušanj, Bojan Žlender. - Ljubljana : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, 2002. - ISBN 961-6025-07-4. - Str. 30-37.

656.1:613.81
614.86
a) prometne nesreče b) cestni promet c) alkohol d) ukrepi e) zakonodaja

COBISS.SI-ID 750792

MNZRS 183
SVET za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije (Ljubljana)
        Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu : 1972-1997 / [zbral in uredil Bojan Žlender ; slikovno gradivo arhiv Sveta, Mare Rudolf]. - [Ljubljana] : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije, [1997] (Murska Sobota : Solidarnost). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 5.000 izv. - Bibliografija na notranji str. ov.
ISBN 961-6025-04-X
a) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije (Ljubljana) - 1972-1997 b) cestni promet c) prometna varnost d) ukrepi e) prometna vzgoja f) prometne nesreče g) Evropa h) Slovenija i) statistični podatki j) raziskave

Publikacija, izdana ob 25. obletnici delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nas seznanja s prizadevanji tega organa za izbojšanje prometne varnosti pri nas. Vsebuje tudi nekatere statistične podatke o prometnih nesrečah v Sloveniji, razvoju motorizacije in podatke o žrtvah prometnih nesreč; podaja pregled statističnih podatkov za nekatere pokazatelje prometne varnosti od 1970 dalje ter pregled nekaterih najpomembnejših programov in akcij, ki so potekale v tem času, zlasti v zadnjih petih letih. Iz evropske raziskave o prometni varnosti SARTRE 2 so predstavljena stališča voznikov o tveganju v cestnem prometu v Evropi, pri čemer so posebno pozornost posvetili odgovorom o hitrosti, alkoholu, varnostnem pasu in predlogom za nove ukrepe in zakonska določila.Hribar Bogdana

K III 2378 656.1 SVET za preventivo a
COBISS.SI-ID 67737856

MNZRS 184
ŠEFMAN, Peter
        Vozi in preživi : šola dobre vožnje malo drugače / Peter Šefman ; [risbe Aleš Kačič]. - Ljubljana : Delo, 1991 ([Ljubljana] : Mrežar). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 10.000 izv. - Beseda o avtorju / Bojan Grom: str. 113-114
a) cestni promet b) prometna varnost c) motorna vozila d) vozniki e) prometne nezgode

K II 7111 656.1Vozi b K II 7111 656.1 ŠEFMAN Peter Vozi a
COBISS.SI-ID 23679232

MNZRS 185
ŠIBENIK, Tomislav
        Vozimo pametno - hitrost tudi ubija : (umirjanje prometa) / Tomo Šibenik ; [fotografije, risbe in skice Tomislav Šibenik ... et al.]. - Ljubljana : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije, 1997 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Življenje je v vaših rokah)

Čelni nasl. - Izdano ob 25-letnici delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije. - 30.000 izv. - Bibliografija: str. 24
ISBN 961-6025-03-1
a) cestni promet b) urejanje c) mestni promet d) naselja e) prometna varnost f) hitrost g) umirjanje prometa h) priročniki

Pričujoči tekst, ki je namenjen zmanjševanju hitrosti in s tem povečanju prometne varnosti in boljšim pogojem bivanja v naseljih, nam ponuja rešitve in nekaj primerov, kako v svetu uspešno rešujejo problem umirjanja prometa.Hribar Bogdana

K III 2379 656.1 ŠIBENIK Tomislav Vozimo
COBISS.SI-ID 67198464

MNZRS 186
ŠTABA, Robert
        Nacionalni program varnosti cestnega prometa na lokalni ravni / Robert Štaba, Bojan Žlender. - Bibliografija: str. 10.

V: Varnost v prometu, varnost in zdravje pri delu [Elektronski vir] / VI. mednarodna konferenca Globalna varnost v Evropi, Portorož, 2004. - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, 2004. - ISBN 961-6538-03-9. - Str. 1-10.

656.1:352
a) cestni promet b) prometna varnost c) nacionalni programi d) lokalne skupnosti e) občine f) programski sveti g) kadri h) finance

Prispevek obravnava vsebinski in organizacijski del uresničevanja Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji s poudarkom na izvajanju na lokalni ravni. Poleg najpomembnejših vzrokov za nastanek nesreč in ogroženosti šibkejših skupin udeležencev opozarja na pomen sledenja ciljem nacionalnega nivoja in postavitev temeljev za uresničevanja programa na lokalni ravni. Sinergija, skladnost ukrepov in koordinirano izvajanje projektov na vseh ravneh (nacionalni, regionalnih in lokalnih) je in bo eden ključnih dejavnikov uspeha ali neuspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.

COBISS.SI-ID 1234120

MNZRS 187
ŠTABA, Robert
        Vloga lokalnih skupnosti pri izvajanju nacionalnega programa varnosti cestnega prometa = The role of local communities in the implementation of the national road traffic safety programme / Robert Štaba. - Bibliografija: str. 218. - Povzetek ; Abstract.

V: Za večjo varnost pri delu in v cestnem prometu / VII. mednarodna konferenca Globalna varnost 2006. - Ljubljana : Planet GV, 2006. - ISBN 961-6529-28-5. - Str. 209-218.

656.25:352
a) prometna varnost b) cestni promet c) preventiva d) vizija nič e) lokalne skupnosti f) nacionalni programi g) Slovenija h) Evropska unija i) traffic safety j) road traffic k) prevention l) vision zero m) local communities n) national programmes o) Slovenia p) European Union

COBISS.SI-ID 1961672

MNZRS 188
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji teksta Dragomil Bole ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović, Jan Samec]. - 7. dopolnjena izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 1998 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 263 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 10.000 izv.
ISBN 961-90076-3-8
a) prometni predpisi b) prometni znaki c) cestni promet d) vozniški izpiti e) načelo zaupanja f) učbeniki

Prenovljena izdaja priročnika vsebuje vsa potrebna pojasnila, tako glede materialnih, kot tudi glede kazenskih določb zakona o varnosti cestnega prometa, ki je začel veljati 1. maja 1998. Poseben poudarek je namenjen pravilom vožnje in hoje v cestnem prometu.Hribar Bogdana

K II 8983 656.1 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 74477056

MNZRS 189
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji teksta Dragomil Bole ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. - 2. dopolnjena nova izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2003. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebuje tudi: Grbi na registrskih tablicah motornih vozil
ISBN 961-6408-00-3
a) Prometni predpisi - Priročniki b) Prometni znaki - Priročniki c) vozniški izpiti d) cestni promet e) avtomobili f) delovanje

K III 3035 656.1 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 126557952

MNZRS 190
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji teksta Miha Kunstler ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. - Nova izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2005. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6408-04-6
a) Prometni predpisi - Priročniki b) Prometni znaki - Priročniki c) motorna vozila d) varna vožnja e) cestni promet f) vozniki g) avtomobili h) motorna kolesa i) cestno prometni predpisi j) prometne nesreče k) vozniški izpiti

K II 11613 656.1 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 219330048

MNZRS 191
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji teksta Miha Kunstler ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. - Nova izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2007 (Avto-moto zveza Slovenije : Ljubljana). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6408-04-2
a) Prometni predpisi - Priročniki b) Prometni znaki - Priročniki c) varna vožnja d) vozniki e) cestni promet f) prometni udeleženci g) motorna vozila h) prometna pravila i) vozniški izpiti j) priročniki

K II 11810 656.1VARNA a
COBISS.SI-ID 233328384

MNZRS 192
        VARNA vožnja : učbenik za voznike / [avtorji teksta Dragomil Bole [et al.] ; risbe Mirko Mladenović, Jan Samec ; fotografije Dragomil Bole]. - [2. dopolnjena izd.]. - Ljubljana : Avto moto zveza Slovenije, 1989 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 248 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - 15.000 izv.
a) prometni predpisi b) prometni znaki c) cestni promet d) vozniški izpiti e) učbeniki

K II 6483/1 656.1 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 13861120

MNZRS 193
        VARNA vožnja. Učbenik za voznike / [avtorji teksta Dragomil Bole ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović, Jan Samec]. - 5. dopolnjena izd. - Ljubljana : Avto moto zveza Slovenije, 1993 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 259 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 5.000 izv.
a) Prometni predpisi - Učbeniki b) prometni predpisi c) prometni znaki d) cestni promet e) vozniški izpiti f) učbeniki

K II 6483 656.1 VARNA vožnja K II 6483/93 656.1 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 34468352

MNZRS 194
        VARNA vožnja. Učbenik za voznike / [avtorji teksta Dragomil Bole ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović, Jan Samec]. - 6. dopolnjena izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 1997 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 264 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 6.500 izv. - Predgovor / Ivan Winkler: str. 5
ISBN 86-80103-04-7
a) prometni predpisi b) prometni znaki c) cestni promet d) vozniški izpiti e) učbeniki

V pričujoči knjigi bodo našli kandidati za voznike vse tisto, kar bodo potrebovali za varno vožnjo in tudi za vozniški izpit. Enaindvajset poglavij seznanja bralca z vsem tistim, kar mora dober voznik vedeti o sebi, o vozilu, o cestno prometnih predpisih, o prometnih znakih in označbah, o znakih, ki jih dajejo prometnim udeležencem policisti, o vožnji in odnosu do drugih udeležencev v prometu, kako ravnati v oteženih pogojih vožnje, kako ukrepati ob prometni nezgodi in o drugih koristnih nasvetih in napotkih.Hribar Bogdana

K II 8843 656.1 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 67022848

MNZRS 195
        VERKEHRSUNFALL und Fahrzeugtechnik . - Kippenheim : Verlag Information Ambs

- Je nadaljevanje: xxxxxxxxxx = ISSN 0341-2210
ISSN 0724-2050 = Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik

656.1
Jg. 47 2009 Hf. 1+2+3+4+5#
COBISS.SI-ID 26590464

MNZRS 196
VRTIC, Milenko
        Wie reagieren Verkehrsteilnehmer auf Preissignale? / von Milenko Vrtic. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 92, [Nr.] 12 (Dez. 2006), str. 20-22.

656.1:338.5:159.9(494)
a) cestni promet b) prometni udeleženci c) spreminjanje cen d) kognitivni procesi e) psihološke reakcije f) vedenjski vzorci g) raziskave h) strateške odločitve i) modeli j) ovrednotenje GLEJ evalvacija k) Švica

COBISS.SI-ID 1802440

MNZRS 197
WAGENPFEIL, Thomas
        Alkohol & Drogen im Straßenverkehr und die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) / von Thomas Wagenpfeil.

V: Polizei, Verkehr + Technik. - ISSN 0722-5962. - Jg. 53, Nr. 5/6 (Mai-Jun. 2008), str. 82-85.

656.1:61(430)
a) cestni promet b) vinjeni vozniki c) prepovedane droge d) zlorabe e) testi f) vpliv alkohola g) medicinske raziskave h) psihološke raziskave

V Nemčiji letno 180 000 osebam odvzamejo vozniško dovoljenje ali pa jim prepovedo nadaljevanje poti z vozilom. To je manj kot 1% vseh voznikov. Po ocenah je vsaka osma žrtev prometnih nesreč ravno zaradi alhkoholiziranosti. Letno v Nemčiji na cestah umre 600 udeležencev prometa, ok. 7.500 je težko poškodovanih. V letih od 1996 do 2005 se je smrtnost sicer zmanjšala za 10 %. V članku priznan nemški strokovnjak navaja kako se zmanjšujejo sposobnosti voznika v korelaciji s promili etanola v krvi. Navaja tudi vpliv uživanja prepovedanih drog, ter opisuje potek izobraževanja za hujše kršitelje prometne varnosti.

COBISS.SI-ID 2300360

MNZRS 198
WALTER, Burkhard
        Belastungsspuren an Sicherheitsgurten / von Burkhard Walter.

V: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. - ISSN 0724-2050. - Jg. 46, Nr. 4 (Apr. 2008), str 123-130.

656.1(430)
a) prometne nesreče b) rekonstrukcije c) varnostni pasovi d) sledovi e) deformacije f) evalvacije g) cestni promet h) Nemčija

COBISS.SI-ID 2246856

MNZRS 199
WIDMER, Paul, Dipl. ing.
        Ermittlung des Parkraumangebots auf Basis von Normen / von Paul Widmer. - ilustr.

V: Strasse und Verkehr. - ISSN 0039-2189. - [Jg.] 93, [Nr.] 1/2 (Jan./Feb. 2007), str. 22-26.

656.01(494)
a) cestni promet b) prometne površine c) parkirni prostori d) ponudba e) povpraševanje f) pogoji izgradnje g) gospodarnost h) koristi i) stroški j) cestna omrežja k) ekološke norme l) načrtovanje prometa m) prometni modeli n) Švica

Mnogi vozniki smo se bolj ali manj že soočili s problematiko parkirnih prostorov, ki jih v večjih mestnih skupnostih že zaradi prevelikih cestnih omrežij in drugih okoliščin zelo primanjkuje oziroma je njihovo koriščenje cenovno neugodno. Prav pomanjkanje parkirnih prostorov v mestih lahko povzroči, da bodo tudi prihodki npr. trgovin, parkov, botaničnih vrtov idr. nekoliko nižji in povrhu tega je možno računati z naraščanjem števila prometnih prekrškov zaradi nepravilnega in nezakonitega parkiranja. Problem je možno delno odpraviti s skrbnim opazovanjem dogodkov in hkrati s strateškim načrtovanjem prometa. V pomoč pri načrtovanju prometa / parkirnih prostorov, so lahko raziskovalcem ustrezni prometni modeli oziroma simulacije. S pomočjo tovrstnih modelov in / ali simulacij je možno preizkusiti različne že vnaprej obstoječe pogoje (npr. zmožnost obremenitve, okoljevarstvena merila idr.).

COBISS.SI-ID 1829064

MNZRS 200
        ZA varnejše voznike in varnejše ceste : izbrani rezultati evropske raziskave / [avtorji projektna skupina Sartre ; uredniški odbor Ilona Buttler ... et al.]. - [S. l. : s. n., 2004?] ([Ivančna Gorica : Tiskarna Ljubljana]). - III, 32 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Sartre ; 3)

a) Cestni promet - Varnost - Evropa b) Prometna varnost - Evropa c) dejavniki tveganja d) alkohol e) hitrost f) neuporaba varnostnih pasov g) projekt Sartre h) raziskave i) prometna politika j) Evropa

K II 11235 656.1ZA varnejše ...
COBISS.SI-ID 217586944

MNZRS 201
ZAJC, Ljubo
        Policijska dejavnost na področju varnostne problematike cestno-železniških prehodov / Ljubo Zajc, Albin Gradišnik, Zvonko Zavasnik. - Bibliografija: str. 198.

V: Prometna varnost na cestno železniških križanjih / 6. mednarodni znanstveni in strokovni kolokvij Upravljanje prometa, Maribor, 8. 12. 1999, Slovenija = 6th International Scientific and Professional Conference on Traffic Management. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2000. - ISBN 86-435-0328-2. - Str. 193-198.

656.1+656.2:351.81
a) prometna varnost b) cestni promet c) železniški promet d) potni prehodi e) kršitve f) delikti g) preprečevanje h) policija i) nadzor

V članku je obravnavana varnostna problematika cestno-železniških prehodov. Prispevek v začetku predstavi nekatere ključne pravne osnove, ki urejajo to področje policijskega dela. Predstavlja tudi osnovno terminologijo, ki je kljub vsebinski podobnosti zelo različno uporabljena pri obravnavanju cestnih in železniških deliktov. V zaključnem delu pa so predstavljene nekatere vsakdanje dileme in težave pri policijskem nadzorstvu, ki kažejo na potrebe po tehničnih ukrepih za preprečevanje prometnih deliktov za cestno-železniških prehodih.

COBISS.SI-ID 833736

MNZRS 202
ZAVASNIK, Zvonko
        Slovenska prometna varnost in njena prihodnost / Zvonko Zavasnik, Apolonija Grobin, Ljubo Zajc. - Tabele.

V: Zbornik referatov / 10. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu, 3. in 4. oktober 2002 = 10th International Symposium on Electronics in Traffic [also] ISEP 2002, October 3 and 4, 2002, Ljubljana. - Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, 2002. - ISBN 961-6187-24-4. - [9 ]str.

656.1(497.4)(083.9)
a) cestni promet b) prometna varnost c) nacionalni programi d) cilji e) strateške naloge f) Slovenija

COBISS.SI-ID 833224

MNZRS 203
ŽLENDER, Bojan, 1954-
        V pričakovanju učinkov : vpliv zakona o varnosti cestnega prometa na večjo prometno varnost / Bojan Žlender. - Ilustr.

V: Slovenska uprava. - ISSN 1580-7320. - Letn. 5, št. 1 (2005), str. 14-16.

656.1(094.5)(497.4)
a) cestni promet b) prometna varnost c) Zakon o varnosti cestnega prometa d) novosti e) učinki f) Slovenija

S 1. januarjem je začel veljati nov zakon o varnosti cestnega prometa. Zanimalo nas je, kakšni so njegovi učinki. 58% anketirancev meni, da sedaj vozniki vozijo bolj v skladu s predpisi. Toda, ankete so bile narejene po slabem mesecu veljave zakona in zato težko govorimo o njihovi uporabni vrednosti. Za strokovni komentar smo zaprosili mag. Bojana Žlendra, dolgoletnega predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije.

COBISS.SI-ID 1380040

MNZRS 204
ŽLENDER, Bojan, 1954-
        Več kulture za volan : kakšni vozniki smo Slovenci? : Bojan Žlender, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu / [pogovorjala se je] Miča Vipotnik. - Ilustr. - Priloga Dnevnika.

V: Orbita. - ISSN 1580-500X. - [št.] 41 (3. jun. 2003), str. 4-8.

656.1:316.75(047.53)
a) cestni promet b) vozniki c) prometna kultura d) strpnost e) starostna omejitev f) prometne nesreče g) Slovenci h) intervjuji

COBISS.SI-ID 943560

MNZRS 205
ŽLENDER, Bojan
        Alkohol v prometu in prometna varnost / Bojan Žlender. - Illustr. - Bibliografija: str. 234.

V: Ujma. - ISSN 0353-085X. - št. 14/15 (2000/2001), str. 230-234.

656.08:61381
a) cestni promet b) alkohol c) alkoholizem d) prometne nesreče e) statistični podatki

Izjemno pomembna okoliščina, ki prispeva k nastanku prometnih nesreč, je alkoholizanost udeležencev v prometu. V prometnih nesrečah s smrtnim izidom je bil v zadnjih petih letih pod vplivom alkohola približno vsak tretji povzročitelj prometne nesreče, v prometnih nesrečah s telesnimi posledicami vsak četrti, v prometnih nesrečah z materialno škodo pa vsak deseti. Od leta 1991 do leta 2000 smo imeli zaradi posledic prometnih nesreč, v katerih so sodelovali alkoholizirani udeleženci, za več kot 200 milijard tolarjev škode. Umrlo je več kot 1200 ljudi.

COBISS.SI-ID 669640


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO