Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CIVILNO OROŽJE

 

Dovoljenje za nabavo orožja

Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja lahko vloži polnoletna oseba na upravni enoti, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Razlogi nabave so določeni z zakonom (osebna varnost, lov, šport, zbiranje in drugi). 

Oseba, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja, mora aktivno sodelovati pri zbiranju dokazil in pri nabavi prvega kosa varnostnega, lovskega ali športnega orožja. Priložiti mora naslednja dokazila:


Varnostno orožje:
• dokazilo, da je vaša osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potrebovali orožje,
• potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku,
• potrdilo, da ste:
- opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem (pri pooblaščeni organizaciji); ali
- opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih; ali
- da ste član lovske družine oziroma imate opravljen lovski izpit; ali
- da ste varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.
 

Lovsko orožje:
• potrdilo o članstvu v lovski organizaciji,
• potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku.


Športno orožje:
• potrdilo o članstvu v strelski organizaciji,
• potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku,
• potrdilo, da:
- ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji; ali
- ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih; ali
- ste član lovske družine oziroma imate opravljen lovski izpit; ali
- ste varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.

 

Ne glede na opisano se dovoljenja za nabavo orožja ne izda osebi zaradi:
• zadržkov javnega reda,
• nezanesljivosti,
• uveljavitve pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

Pri osebi, ki že ima orožni list za lovsko orožje, upravna enota ne preverja zgoraj opisanih pogojev, temveč ji nemudoma izda dovoljenje za nabavo lovskega orožja (praviloma največ 5 kosov). Enako velja za športno orožje.


Dovoljenje za nabavo delov orožja ali streliva

Nabava in posest delov orožja ali streliva sta omejena s posebnim dovoljenjem upravnega organa. To pa ne velja za vse dele orožja, temveč le za nabavo cevi, zaklepa, zaklepišča in vrtljivega bobna.

Dele orožja in strelivo lahko nabavlja oseba, ki ima orožno listino (orožni list, dovoljenje za posest itd.), za orožje v posesti. Če nima takšnega orožja, nabava in posest delov orožja in streliva nista dopustna. Izjema od tega pravila so osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja.

Vlogo za izdajo za nabavo delov orožja ali streliva lahko pošljete upravni enoti po pošti oziroma jo vložite neposredno na sedežu upravne enote, kjer imate stalno prebivališče. Posebnih dokazil ni treba prilagati, morate pa izkazati tehten razlog za nabavo streliva in to, da je orožje preizkušeno in žigosano po predpisih o preizkušanju in žigosanju oz. označevanju ročnega strelnega orožja. To ne velja v primeru zbiranja orožja in streliva.


Dovoljenja za nabavo streliva ne potrebuje oseba, ki ima orožni list za lovsko, športno ali varnostno orožje. Za orožje, ki je vpisano v orožni list, se namreč strelivo lahko nabavlja neposredno pri trgovcu.

Upravna enota obravnava vsako vlogo posebej in v posebnem ugotovitvenem postopku. Lahko zahteva dodatne dokazne listine (potrdilo, da ste opravili poseben preizkus znanja o ravnanju z orožjem, za katero nabavljate strelivo). Dobite ga pri pooblaščeni organizaciji.


Če želite nabaviti strelivo v tujini, morate imeti dovoljenje za nabavo in vnos streliva v Republiko Slovenijo.


Izdaja orožne listine za posest oziroma nošenje orožja

Narava orožja je takšna, da mora država nadzirati nabavo in posest orožja. Zato mora oseba, ki je dobila nabavno dovoljenje, pri upravnemu organu prijaviti nabavo orožja, registrirati orožje in zaprositi za izdajo orožne listine.

Če orožja ne nabavi oziroma ne izrabi dovoljenja za nabavo, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti omenjenemu organu.  


Vlogo za izdajo orožne listine za posest orožja vloži oseba, ki so ji izdali dovoljenje za nabavo orožja. Vlogo vloži na upravni enoti, ki ji je izdala dovoljenje za nabavo orožja.

Neposredno na sedežu upravne enote, ki je izdala dovoljenje za nabavo orožja, morate v osmih dneh po nabavi orožja:
• prijaviti oziroma priglasiti nabavo in prinesti nabavljeno orožje na vpogled, da upravna enota orožje registrira;
• izročiti potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja;
• zaprositi za izdajo orožnega lista ali dovoljenja za posest orožja oziroma zaprositi za vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja v primeru nabave orožja zaradi zbiranja.  

Priloga izdanemu dovoljenju za nabavo orožja vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj in izpolnjenega vrne kupcu ob predaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja in je sestavni del vloge za registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.


Kaj storiti s podedovanim orožjem

Pravica do dedovanja je ustavna pravica, ki je urejena s posebnim zakonom. Z dedovanjem pridobi dedič lastninsko pravico na zapustnikovem orožju, ne pridobi pa zapustnikove pravice do posesti orožja. Pravica do posesti orožja je namreč osebna pravica, ki ni prenosljiva. Zato mora v primeru smrti lastnika orožja dedič ali oseba, s katero je lastnik živel oziroma tisti, pri katerem se nahaja orožje pokojnega, v roku treh mesecev izročiti orožje, strelivo in orožne listine upravni enoti, pri kateri je orožje registrirano oziroma tisti upravni enoti, ki je izdala orožne listine.  

Glede na to, da je oseba, ki je podedovala orožje, pridobila lastninsko pravico na orožje, ni pa s tem pridobila pravice do posesti orožja, lahko dedič:

• v roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa o dedovanju na upravni enoti zaprosi za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest, dovoljenje za zbiranje orožja ali priglasitvenega lista;
• onesposobi orožje pri puškarju in zaprosi za izdajo certifikata komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve;
• proda ali podari osebi, ki ima dovoljenje za nabavo orožja oziroma ga proda prek trgovca, ki je pooblaščen za promet z orožjem;
• izroči orožje upravni enoti oziroma ministrstvu za notranje zadeve v uničenje.

Če dedič ne zaprosi za izdajo orožne listine oziroma je njegova prošnja zavrnjena, orožja ne onesposobi, proda ali izroči v uničenje, orožje odvzame pristojna upravna enota z odločbo.

Če se polnoletni dedič odloči, da bo zaprosil za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest, dovoljenja za zbiranje orožja ali priglasitvenega lista, lahko vlogo pošlje upravni enoti po pošti oziroma jo vloži neposredno na sedežu upravne enote, kjer ima stalno prebivališče. Vlogi za izdajo je treba priložiti pravnomočni sklep o dedovanju in različna druga dokazila. 

Dedič, ki zaprosi za izdajo orožne listine, mora dejavno sodelovati pri zbiranju dokazil. Če še ne poseduje nobene od orožnih listin, mora za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest oziroma dovoljenja za zbiranje predložiti:

• potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, opravi ga pri pooblaščenem zdravniku;
• potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem (opravi ga pri pooblaščeni organizaciji), ali da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit, ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja;
• za izdajo dovoljenja za zbiranje mora priložiti še dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja. Orožje se mora hraniti v posebej določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu;
• za izdajo orožnega lista mora izkazati tudi upravičen razlog, ki ga izkaže s tem, da: dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval varnostno orožje; predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu; predloži dokazilo o članstvu v strelski oz. športni organizaciji.


Poleg teh pogojev mora dedič izpolnjevati še naslednje pogoje (sedmi odstavek 14. člena Zakona o orožju):

• da ni zadržkov javnega reda,
• da je zanesljiv,
• da ni uveljavil pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

Za izdajo priglasitvenega lista (orožje iz 2. do 5. točke kategorije D) pa mora dedič, ki je dopolnil starost 21 let, izpolnjevati pogoje iz 15. člena Zakona o orožju (glede zadržkov javnega reda) in imeti potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.


Izdaja potrdila o posoji orožja

Zakon o orožju dopušča primere, da si lovec ali športni strelec sposodita orožje, ker se je njuno orožje pokvarilo, ker bi rada preizkusila novo lovsko ali športno orožje in podobno.
 

Po zakonu lahko posodite orožje pod pogojem, da ima oseba, ki si izposoja orožje, orožni list za vrsto orožja (lovsko ali športno), ki se posoja. Varnostnega orožja ne smete posoditi.

Posameznik, ki posodi orožje, izda osebi, ki si sposoja orožje, potrdilo o posoji orožja. Obrazec potrdila je predpisan v pravilniku, vendar uporaba tega obrazca ni obvezna. Veljavno je tudi drugačno potrdilo, če je izrecno označeno kot potrdilo o posoji orožja in če vsebuje vse podatke, kot je to določeno v predpisanem obrazcu.

Posameznik, ki nosi ali prenaša sposojeno orožje, mora pokazati orožno listino, ki upravičuje nošenje oziroma posest orožja, in potrdilo o posoji orožja.


Poseben primer izposoje orožja je posoja lovskega orožja pri lovskih organizaciji (lovska družina), ki poseduje orožje. V tem primeru oseba ne potrebuje orožne listine (orožnega lista). Orožje si lahko sposodi pri lovski organizaciji, ki poseduje orožje in upravlja lovišče, za čas trajanja lova na območju njenega lovišča in pod njenim nadzorom. Lovska organizacija izda osebi posebno potrdilo, ki ga mora imeti pri sebi. 


Prijava najdenega orožja


Oseba, ki najde ali izve za orožje ali strelivo, za katerega domneva, da je izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski postaji oziroma jo o tem obvestiti.
 

Najdeno orožje hrani policija, ki skuša s pomočjo evidence o registriranem orožju in evidenc o pogrešanem orožju najti lastnika. Pri tem postopa v skladu s predpisi, ki urejajo stvarnopravna razmerja.
 

Če v enem letu od prijave oziroma izročitve najdenega orožja policiji lastnika ne uspe najti in če najdeno orožje ni predmet kulturne dediščine, pridobi lastninsko pravico na orožju najditelj. Na prošnjo najditelja, ki mora biti podana v roku enega meseca po pridobitvi lastninske pravice, lahko upravna enota izda orožno listino, če najditelj – lastnik najdenega orožja izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju. Če najditelj ne zaprosi za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna upravna enota v skladu z Zakonom o orožju.
 

Prepovedano orožje se brez odškodnine izroči ministrstvu za notranje zadeve.

Opozorilo: bomb, granat, min in drugih eksplozivnih sredstev, ki so ali pa tudi niso ostanki preteklih vojn, naj najditelj ne prijemlje ali premika, še manj prenaša, temveč naj o najdbi in o kraju najdbe obvesti najbližjo policijsko postajo!   

Da bi se izognili neljubim dogodkom, z orožjem ravnajte posebej skrbno. 


Izguba orožne listine in izdaja dvojnika

Orožje je lahko še posebej nevarno, če pride v roke osebi, ki ne zna ravnati z njim oziroma ravna z njim lahkomiselno. Poleg tega lahko oseba, ki ni upravičena do orožja, slabo varovano ali najdeno orožje zlorabi pri kaznivem dejanju. Prav tako lahko pride do zlorabe izgubljenih orožnih listin.


Kdor kljub skrbnosti pogreši orožje ali orožni list, dovoljenje za posest orožja oziroma dovoljenje za zbiranje orožja, naj o tem nemudoma osebno obvesti najbližjo policijsko postajo. V nadaljnjih 8 dneh pa je treba obvestiti tudi upravno enoto, ki je registrirala pogrešano orožje oziroma je izdala orožno listino.

Upravna enota izda potrdilo oz. prijavo o pogrešitvi na obrazcu "Potrdilo o naznanitvi pogrešitve orožja ali orožnih listin" ter izda dvojnik orožne listine.Zakon o orožju dopušča tudi možnost zbiranja orožja

Orožje lahko zbira oseba, ki ima dovoljenje za zbiranje orožja. Zbira lahko posamezno orožje kategorij B, C in D, izjemoma pa tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. Orožje kategorije A lahko zbira le, če se lahko na podlagi znanih dejstev ugotovi, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija ali če je trajno onesposobljeno. Orožje kategorije A, za katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno orožje, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest pod pogoji tega zakona dovoljena. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev orožja na seznam ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. Uvrstitev orožja na seznam lahko predlaga vsak, ki ima za to pravni interes. Seznam in njegove dopolnitve se objavijo tudi na svetovnem spletu. Orožje in strelivo kategorije A je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje.Izjemoma je dovoljeno tako orožje uporabiti na primernem strelišču v znanstvene ali raziskovalne namene, vendar z dovoljenjem pristojnega organa. Na podlagi dovoljenja za zbiranje lahko dobite dovoljenje za nabavo posameznega kosa orožja, ki ga želite imeti v zbirki.

Vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja lahko pošljete upravni enoti po pošti oziroma jo vložite neposredno na sedežu upravne enote, kjer imate stalno prebivališče. Vlogi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja je treba priložiti tudi različna dokazila. 

Kdor zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja, mora dejavno sodelovati pri zbiranju dokazil in med drugim mora predložiti:
 

• potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobi pri pooblaščenem zdravniku;
• potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji, ali da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit, ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja;
• dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja. Orožje se mora hraniti v posebej določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu.


Ne glede na navedeno se dovoljenja za orožja ne izda osebi zaradi:
• zadržkov javnega reda,
• nezanesljivosti,
• uveljavitve pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.


Dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja pa se izda osebi, pri kateri ni zadržkov javnega reda, je zanesljiva in izpolnjuje pogoje za hrambo orožja. V postopku se obravnava vsak primer posebej. Podrobne informacije o konkretnem primeru lahko dobite na upravni enoti.


Prenos orožja v državo članico EU


Prenos orožja v države, ki so članice Evropske unije, je urejen v IX. poglavju Zakona o orožju in IX. poglavju Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju.

Kdor želi prenesti orožje na ozemlje drugih članic Evropske unije, lahko to stori na podlagi evropske orožne prepustnice. To je potovalni dokument za orožje. Poleg tega morate pridobiti tudi dovoljenja pristojnih organov držav članic Evropske unije, prek katerih namerava potovati. Takšnega dovoljenja pa ne potrebujejo lovci in športni strelci, pod pogojem, da je orožje vpisano v evropsko orožno prepustnico in da imajo pri sebi dokazilo, da je namen njihovega potovanja lovsko ali športno udejstvovanje oziroma tekmovanje. 

Za izdajo evropske orožne prepustnice zaprosite pri upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Upravna enota izda evropsko orožno prepustnico pod pogojem, da imate za orožje, ki se vpiše v prepustnico, veljaven orožni list, dovoljenje za posest orožja ali drugo listino iz Zakona o orožju. Na vašo zahtevo se v evropsko prepustnico vpiše tudi zračno orožje, loke in samostrele. Če je za vnos orožja potrebno dovoljenje države članice Evropske unije, kamor se orožje vnaša (tudi tranzit), pošlje pristojni organ vlogo in izpolnjeno prepustnico ministrstvu za notranje zadeve. Ta jo posreduje pristojnemu organu države članice Evropske unije, da vpiše dovoljenje v prepustnico in nato po isti poti vrne prepustnico prosilcu. Kot smo že omenili, takšnega dovoljenja ne potrebujejo lovci in športni strelci.


V opisanem prenosu orožja znotraj meja držav članic Evropske Unije gre predvsem za povzetek meril, ki jih narekuje Direktiva Sveta z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (91/477/EGS). Dejansko pa so države članice Evropske unije v večini primerov sprejele strožja merila za nabavo in prenos orožja, kot izrecno dopušča direktiva. Zato svetujemo, da še pred nameravanim potovanjem z orožjem v drugo državo članico Evropske unije preverite pogoje za vnos orožja pri pristojnih organih države, kamor potujete, in pri svoji upravni enoti.  


Prenos orožja v države, ki niso članice EU

Za prenos orožja iz Slovenije v države, ki niso članice Evropske unije, velja poseben režim, ki je urejen v IX. a poglavju Zakona o orožju in X. poglavju Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju.

Čez državno mejo lahko prenašate samo orožje in strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti v Sloveniji. Prenos orožja prek državne meje je možen le na podlagi veljavne orožne listine (orožni list, dovoljenje za posest itd.). Za prenos zračnega orožja, lokov samostrelov itd. ni treba imeti posebnega dovoljenja.   

Prenos orožja ali streliva čez državno mejo je možen samo na mednarodnih mejnih prehodih, na mejnih prehodih za meddržavni in obmejni promet pa le, če je tako določeno z mednarodno pogodbo. Ob prestopu državne meje morate orožje in strelivo takoj priglasiti in pokazati orožno listino organu, ki opravlja mejno kontrolo (mejna policija). Osebi, ki ne priglasi orožja, mejna policija zaseže orožje, strelivo in listine. Takšna pravila prenosa orožja prek državne meje pa ne veljajo za vnos orožja na ozemlje druge države. V večini držav je režim vnosa orožja pogojen s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ države, kamor vnašate orožje.
 

Nasvet: še pred nameravanim potovanjem z orožjem v drugo državo preverite pogoje za vnos orožja pri pristojnih organih države, kamor potujete, in pri pristojnih organih držav, prek katerih potujete. Informacije boste najlažje našli na tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Sloveniji.    

 

 

Poglejte si še: 

- Kategorizacija orozja (prepovedano in dovoljeno orozje v Sloveniji)

- Seznam avtomatskega in polavtomatskega orozja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati

- Seznam izvajalcev usposabljanja o ravnanju z orožjem


Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za zbiranja in orožje

T: 01 428 42 73, 01 428 45 43

E: matjaz.hribar(at)gov.si, alma.bizjak(at)gov.si