Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUŠTVA


Registracija društva

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.


Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na to pa gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.

 

Vpogled v podatke centralnega registra društev

Zahtevo za registracijo društva poda zastopnik društva pri upravni enoti, kjer ima društvo sedež. 


Vlogi mora priložiti:


1. zapisnik ustanovnega zbora;


2. en izvod temeljnega akta društva;


Temeljni akt mora določiti:

- ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja),
- namen in cilje delovanja društva,
- dejavnost oziroma naloge društva* ,
- pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
- pravice in obveznosti članov,
- način upravljanja društva,
- zastopanje društva (v primeru dveh zastopnikov tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),
- financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
- način zagotavljanja javnosti dela društva,
- način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
- način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.


*Pridobitno dejavnost mora društvo opredeliti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.


S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.


3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi;


4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva;


5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva;

6. naslov sedeža društva;


7. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če društvo zastopata dva zastopnika;

8. podatke o (nepridobitnih) dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Vloga za registracijo društva


Registracija zveze društev

Zveza društev je združenje najmanj dveh društev. Zvezo društev ustanovijo društva z enakimi ali s podobnimi nameni in cilji delovanja, ki opravljajo podobne ali medsebojno povezane dejavnosti, da bi v njej uresničevali skupne interese in da bi z doseganjem namena in ciljev, ki so podobni, nadgradili namen in cilje ustanoviteljev.

Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev ustanoviteljev.


Vlogo za registracijo zveze društev poda zastopnik zveze pri upravni enoti, kjer ima zveza društev sedež.


Vlogi mora priložiti:

1. zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o ustanovitvi zveze društev;
2. en izvod temeljnega akta zveze društev;
3. zapisnik sestanka najvišjega organa zveze društev, na katerem je bil sprejet temeljni akt in izvoljen zastopnik zveze;
4. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika zveze, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če zvezo društev zastopata dva zastopnika;
5. podatke o (nepridobitni) dejavnostih zveze društev in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Vloga za registracijo zveze društev


Registracija podružnice tujega društva

Tuje društvo lahko deluje na območju Republike Slovenije prek podružnice, če je podružnica vpisana v register podružnic tujih društev. Z registracijo se podružnici tujega društva prizna določena pravna sposobnost, ki omogoča, da podružnica nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun tujega društva. To pomeni, da mora podružnica tujega društva pri poslovanju uporabljati ime tujega društva in svoje ime, za obveznosti, ki jih prevzema oziroma nastanejo z njenim poslovanjem, pa odgovarja tuje društvo z vsem svojim premoženjem.


Za društva, ki imajo po tujem pravu status pravne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe zakona o društvih.


Zahtevo za registracijo podružnice tujega društva poda tuje društvo pri upravni enoti, kjer ima podružnica tujega društva sedež.


Vlogi mora priložiti:


1. dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega mora biti razvidno ime, sedež in zastopnik tujega društva, če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z zahtevanimi podatki in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem pravu;


2. temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje, financiranje tujega društva in način delovanja ter dejavnost društva v Republiki Sloveniji;


3. odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji;


4. ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji;


5. osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.


Listine, sestavljene v tujem jeziku, je treba predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik.


Vloga za registracijo podružnice tujega društva


Registracija društva, ki je nastalo s spojitvijo društev

Društvo se lahko spoji z drugimi društvi. Odločitev o spojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev.


Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, je pravni naslednik spojenih društev.

Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je  zaradi spojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva.


Vlogo za registracijo poda zastopnik pri upravni enoti, kjer ima sedež društvo, ki je nastalo s spojitvijo.


Vlogi mora priložiti:

1. sklepe zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi;

2. zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva;

3. en izvod temeljnega akta društva;

4. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če društvo določi dva zastopnika;

5. podatke o (nepridobitni) dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Vloga za registracijo spojitve


Registracija pripojitve društva

Društvo se lahko pripoji k drugemu društvu. Odločitev o pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev.


Društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik pripojenih društev. 


Zahtevo za registracijo pripojitve društva je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je zaradi pripojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji pripojitve društva. 


Vlogo za registracijo poda zastopnik društva pri upravni enoti, kjer ima sedež društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo. Vlogi mora priložiti odločitve zborov članov vseh društev o pripojitvi.  

Vloga za registracijo pripojitve društva


Registracija spremembe imena, sedeža, naslova sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva/zveze društev/podružnice tujega društva


Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža. 


Če društvo/zveza oziroma podružnica tujega društva spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe. Zahtevi za registracijo sprememb mora priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.


Vlogi mora priložiti:

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete;

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta);

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika;

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge. 
 
Vloga za registracijo spremembe imena, sedeža temeljnega akta ali zastopnika


Prenehanje delovanja društva/zveze društev in izbris društva/zveze društev iz registra društev

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.


Društvo/zveza društev preneha po volji članov, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.


Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko. Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.


O sklepu o prenehanju društva/zveze društev mora zastopnik društva/zveze društev v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva/zveze društev iz registra društev.


Zahtevi in sklepu mora priložiti:


1. zapisnik zbora članov društva/zveze društev, na katerem je bil sprejet sklep o prenehanju društva/zveze društev in določen prevzemnik premoženja društva/zveze društev (ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva/zveze društev;


2. poročilo o razpolaganju s premoženjem društva/zveze društev, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva/zveze društev, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja. 
 
Vloga za izbris društva/zveze društev iz registra društev

 

 
Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za zbiranja in orožje

T: 01 428 46 59

E: alenka.komljanec(at)gov.si