Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE


Prijava javnega shoda ali javne prireditve in pridobitev dovoljenja za javni shod ali javno prireditev
 
Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Vse prijavljene javne prireditve in javni shodi so objavljeni na povezavi "Javne prireditve in shodi". Objave so aktualne do dneva zaključka prireditve oz. shoda.

Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti. V določenih primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa mora organizator zaprositi za dovoljenje.

Prijavo oziroma prošnjo za dovoljenje mora organizator obvezno podati na predpisanem obrazcu (oziroma na njegovi fotokopiji ali prepisu).

Dovoljenje je potrebno za shod ali prireditev na javni cesti, če gre za izredno uporabo ceste, in za naslednje prireditve: mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih, če na njih sodeluje vsaj en klub prve državne lige; prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje; prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev.

Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več istovrstnih prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ, ki ni daljši od 6 mesecev. Če organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v izdanem dovoljenju, pristojni organ prekliče izdano dovoljenje.

Prijavo je treba podati na predpisanem obrazcu na policijski postaji, policijskem oddelku ali policijski pisarni, na območju katere se organizira javni shod oziroma javna prireditev, in sicer v dveh izvodih. Organizator mora prijaviti shod najmanj 3 dni pred dnevom shoda, prireditev pa mora prijaviti najmanj 5 dni pred dnevom prireditve.

Vlogo za izdajo dovoljenja je treba podati pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev; prošnjo za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, pa pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev začela.


Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti najmanj 7 dnipred dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom prireditve, za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.


Organizator mora predložiti različne priloge glede na naravo in vrsto javnega shoda oz. javne prireditve.

Organizator mora prijavi obvezno priložiti:

  • dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.);
  • soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje);
  • dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05);
  • izpolnjeno Prilogo 15 Pravilnika o službi NMP, oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 Pravilnika o službi NMP, oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP (v kilometrih in minutah nujne vožnje) ter dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi glede na tip prireditve (za prireditve, na katerih je potrebno zagotoviti zdravstveno varstvo).

Prošnji za dovoljenje pa mora poleg prej navedenih dokazil priložiti tudi
 

  • dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste;
  • opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo);
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje;
  • druga dokazila o varni izvedbi.

E-prijava javne prireditve oz. shoda
E-prošnja za dovolitev javne prireditve oz. shoda
Obrazec prijave shoda/prireditve oz. prošnje za dovolitev shoda/prireditve

Obrazec prijave shoda/prireditve oz. prošnje za dovolitev shoda/prireditve v italijanskem jeziku

Obrazec prijave shoda/prireditve oz. prošnje za dovolitev shoda/prireditve v madžarskem jeziku


Navodilo za izpolnjevanje obrazcev

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev v italijanskem jeziku

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev v madžarskem jeziku

 

Predpisi, ki neposredno urejajo področje javnih zbiranj

Dovoljenja, ki jih mora pridobiti organizator

Drugi ukrepi, ki jih mora zagotoviti organizator

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za zbiranja in orožje

T: 01 428 46 59

E: alenka.komljanec@gov.si