Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USTANOVE


Izdaja soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove in vpis ustanove v evidenco ustanov


Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba (ustanovitelj). Ustanovitelj lahko  ustanovo ustanovi s pravnim poslom med živimi (v obliki notarskega zapisa) ali za primer smrti (v obliki oporoke, kot jo določa zakon o dedovanju). Namen ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

Namen ustanove je splošno koristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno. Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Ustanovitveno premoženje so lahko denar (ta mora biti nakazan na ustrezen račun pri banki), premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja (pri nedenarnih sredstvih je treba priložiti uradno cenitev sodnega cenilca). Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Če je akt o ustanovitvi sestavljen v obliki notarskega zapisa, ga notar, ki ga je sestavil, predloži organu, pristojnemu za ustanove, da nanj poda soglasje. Če je akt o ustanovitvi v obliki oporoke, ga organu, pristojnemu za ustanove, posreduje sodišče, pred katerim teče zapuščinski postopek.  

Notar oziroma sodišče predloži akt o ustanovitvi ustanove ministrstvu, v katerega delovno področje spada namen, zaradi katerega je ustanova ustanovljena. Aktu o ustanovitvi ustanove mora priložiti tudi:

1. dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove;

2. soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju.

Organ, pristojen za ustanove, mora soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove posredovati Ministrstvu za notranje zadeve, ki po uradni dolžnosti vpiše ustanovo v evidenco ustanov. Ministrstvo za notranje zadeve pa po uradni dolžnosti v evidenco ustanov vpiše tudi vse spremembe.

 


Vpogled v podatke evidence ustanov

 

 
Dodatne informacije


O spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu odločitve o prenehanju ustanove je ustanova dolžna obvestiti organ, pristojen za ustanove, v 30 dneh od sprejete odločitve. Spremembe so veljavne, ko nanje da soglasje organ, pristojen za ustanove. O spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje (ime in priimek, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča) mora ustanova v roku 30 dni od nastale spremembe obvestiti ministrstvo za notranje zadeve.

Za izdajo soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove in za vpis ustanove v evidenco ustanov se upravna taksa ne plača.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za zbiranja in orožje

T: 01 428 49 84

E: iva.knap(at)gov.si