Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPREMEMBA IMENA

 

Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki je bilo posamezniku določeno ob rojstvu in se lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveza ali razveljavitev zakonske/partnerske zveze, priznanje očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje polnoletnega državljana oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri spremembi osebnega imena mladoletni osebi. Vlogo za  spremembo osebnega imena lahko podate na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

 
Sprememba priimka ob sklenitvi zakonske/partnerske zveze

 

Na podlagi izjave se bodoča zakonca/partnerja lahko sporazumeta, da bo njun skupni priimek po sklenitvi zakonske/partnerske zveze:
- priimek enega ali drugega zakonca/partnerja,
- obdržita vsak svoj priimek,
- svojemu priimku dodata priimek zakonca/partnerja ali
- izbereta priimek zakonca/partnerja in temu dodata svoj priimek.

 

Izjavo podata na pristojni upravni enoti ob prijavi sklenitve zakonske/partnerske zveze. Če sta se sporazumela, da bo njun skupni priimek sestavljen iz več kakor dveh besed ali nedeljivih celot, morata podati tudi izjavo o izbiri priimka za pravni promet. Priimek za pravni promet je lahko sestavljen iz katerihkoli dveh besed ali nedeljivih celot iz obeh priimkov, ki sta jih imela bodoča zakonca/partnerja do sklenitve zakonske/partnerske zveze. Sprememba priimka velja od dneva sklenitve zakonske/partnerske zveze.
  
Sprememba priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske/partnerske zveze

 

Zakonec/partner, ki je ob sklenitvi zakonske/partnerske zveze spremenil priimek, lahko v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti sodbe o razvezi ali razveljavitvi zakonske/partnerske zveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske/partnerske zveze. Izjavo lahko poda le, če med zakonsko/partnersko zvezo priimka ni spreminjal. Sprememba priimka velja od dneva podaje izjave.
  
Sprememba imena in priimka ob priznanju očetovstva

 

Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, za katerega se podaja priznanje, z izjavo na zapisnik spremeni osebno ime. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva podaje izjave.
 
Sprememba imena in priimka ob posvojitvi

 

Posvojencu, ki že ima določeno osebno ime, lahko posvojitelji ob posvojitvi izberejo novo osebno ime, pri čemer mu lahko priimek spremenijo ne glede na starost, medtem ko mu imena med četrtim in devetim letom starosti ni dovoljeno spreminjati. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe o posvojitvi.
 
Sprememba imena in priimka na podlagi prošnje

 

Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se lahko spremeni na prošnjo polnoletnega državljana. O prošnji za spremembo osebnega imena odločba odloča pristojni organ, pri katerem je bila prošnja vložena.

 

Prošnji je treba priložiti:
- potrdilo o nekaznovanosti (izda ga ministrstvo za pravosodje) in
- potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga okrajno sodišče).

 

Če prošnji niso predložena zgoraj navedena potrdila, jih pridobi upravna enota sama po uradni dolžnosti.

 

Prošnjo za spremembo osebnega imena (imena in/ali priimka) mladoletni osebi lahko vložijo starši oziroma skrbnik mladoletnega otroka s soglasjem centra za socialno delo. Kadar starši živijo ločeno, lahko zahteva spremembo tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. Če drugi od staršev ne soglaša s spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku, jima sporazumno odločitev pomaga doseči center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o otrokovem novem osebnem imenu, o utemeljenosti zahtevka odloči sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Odločba sodišča o utemeljenosti zahtevka mora biti priložena zahtevi za spremembo osebnega imena mladoletni osebi. Sprememba osebnega imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe o spremembi osebnega imena.

 

E-vloga za spremembo osebnega imena osebe

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo
Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine
T: 01 428 49 61