Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBČINSKO REDARSTVO


Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Ur. list RS, št. 139/06 in 9/17) ureja obveznosti občin in pristojnosti državnih organov na področju občinskega redarstva.

Izvirna pristojnost na sistemskim urejanjem področja zasebnega varovanja sodi v Ministrstvo za javno upravo.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za nadzor nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju tega zakona, pri čemer nudi občinam strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega programa varnosti. Inšpektorat RS za notranje zadeve pa obravnava prekrške nezakonite reprodukcije in uporabe uniforme in označb občinskega redarstva.

 

Delovna področja in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Iz tega izhaja tudi pristojnost posameznih ministrstev. Tako je npr. za predpise s področja cestnega prometa pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, za področje zaščite živali Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, za izvajanje prekrškovne zakonodaje pa Ministrstvo za pravosodje.


V  skladu z občinskim programom varnosti skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine. Pristojno je:
 
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih;
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
– vzdrževati javni red in mir.

 

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 
– opozorilo;
– ustna odredba;
– ugotavljanje identitete;
– varnostni pregled osebe;
– zaseg predmetov;
– zadržanje osebe;
– uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca.
 
Strokovno usposabljanje občinskih redarjev, obdobno izpopolnjevanje in preskus znanja opravlja Policijska akademija Generalne policijske uprave v Tacnu.


Smernice za izdelavo občinskega programa varnosti

 

 

Kontakt:

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge

Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva
T: 01 428 54 09