Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STALNO PREBIVALIŠČE ALI STALNI NASLOV V TUJINI


Kako, kdaj in kje prijavite stalno prebivališče
 

Za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji je pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče ali ga prijavlja oziroma odjavlja.

 

Kot državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje ste dolžni upravni enoti prijavi stalno prebivališče v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebivate. Če kot tujec pridobite dovoljenje za stalno prebivanje po naselitvi na naslov v Republiki Sloveniji, morate upravni enoti prijaviti stalno prebivališče v osmih dneh od vročitve dovoljenja. To lahko storite osebno pred pristojnim organom ali prek enotnega državnega portala e-uprava, če ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. Z vašim pisnim pooblastilom pa lahko prijavo prebivališča uredi tudi tretja oseba.

 

Posameznik ima lahko eno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en stalni naslov v tujini.

 

 

Kaj morate predložiti ob prijavi stalnega prebivališča
 

Če prijavljate stalno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. 

 

Če je nepremičnina, na naslovu katere želite prijaviti prebivališče, vpisana v zemljiško knjigo, vam ni treba dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te podatke pridobi organ po uradni dolžnosti, vendar morate v tem primeru sporočiti številko zemljiškoknjižnega vložka, ime katastrske občine ali številko parcele ter ime pristojnega sodišča.

 

Ob prijavi stalnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke: 

- ime in priimek,

- datum rojstva ali enotno matično številko občana (EMŠO),

- naslov, ki ga prijavljate,

- naslov za vročanje, če imate prijavljeno tudi začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Ko upravna enota evidentira prijavo stalnega prebivališča, vam lahko izda potrdilo o prijavi stalnega prebivališča.

 

V primeru tako imenovane e-prijave stalnega prebivališča pa morate katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča in optično prebrano dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Poleg tega pa mora preveriti še veljavnost elektronskega podpisa. 

 

Prijavo pripadnosti gospodinjski skupnosti podate oziroma izjavite s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali z izjavo o spremembi pripadnosti gospodinjstvu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Ob tem je potrebno dati tudi podatek o priimku in imenu, datumu rojstva oziroma EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter o sorodstvenem razmerju do njega. 

 

 

Kako prijavite stalno prebivališče otroku
 

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. Soglasje drugega od staršev pri prijavi stalnega prebivališča otroku ni potrebno, če:

1. otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev;

2. otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;

3. tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini;

4. otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;

5. je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;

6. njegovo prebivališče ni znano;

7. mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;

8. je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

 

Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalno prebivališče.

 

Stalno prebivališče novorojenčka, rojenega v Republiki Sloveniji, je enako stalnemu prebivališču matere oziroma stalnemu prebivališču očeta, če mati v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. Če otrok stalno ne prebiva na naslovu, ki se mu določi avtomatično, morata starša otroka prijaviti na naslov dejanskega stalnega prebivališča, vendar takšna prijava velja od datuma nove določitve stalnega prebivališča in ne od rojstva (gre za spremembo naslova). 

 


Katere osebne dokumente ste dolžni zamenjati zaradi spremembe stalnega prebivališča

Po spremembi stalnega prebivališča morate v določenem roku urediti tudi osebne dokumente. V veljavni potni list je mogoče naslov novega stalnega prebivališča vpisati (če je vpis še mogoč) ali dokumente zamenjati, kot to določajo posamezni področni zakoni (osebna izkaznica in potni list: najpozneje v 30 dneh, vozniško dovoljenje: najpozneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh).


Kje in kako dobite  potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu

 

Zahtevo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali prejšnjih stalnih prebivališčih ali skupnem gospodinjstvu lahko podate na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju celotne Republike Slovenije. Če pa ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, lahko zahtevate izdajo potrdila po elektronski poti. Potrdilo lahko izda tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini. 

 

Če zaprosite za potrdilo osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri vašo identiteto, in pooblastilo, če zahtevate potrdilo za drugo osebo. Pooblastila pa ne potrebujete, če zahtevate potrdilo za vašega otroka. 

 

V primeru tako imenovane e-vloge za izdajo potrdila morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali potrdila o prejšnjih stalnih prebivališčih in optično prebrano pooblastilo, če vložite vlogo za drugo osebo. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izda potrdilo in vam ga pošlje po redni pošti. 

 

Poglejte še povezave na elektronske vloge:

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču 

E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih 

E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih - za drugo osebo 

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo 

 

 

Kakšne so sankcije, če ne prijavite stalnega prebivališča 

 

Z globo od 200 do 600 evrov se kaznuje za prekršek:

- posameznik, ki v roku ne prijavi stalnega prebivališča;

- zakoniti zastopnik, ki posameznika, ki ni poslovno sposoben, v roku ne prijavi na naslov, kjer posameznik stalno prebiva;

- posameznik, zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba, rejnik ali stanodajalec, ki ob prijavi ali odjavi ne navede resničnih podatkov;

- lastnik, solastnik ali stanodajalec, ki posamezniku omejuje prijavno obveznost;

- posameznik, za katerega se v postopku ugotavljanja prebivališča ugotovi, da ni izpolnil prijavne obveznosti;

- posameznik, za katerega se v postopku preverjanja resničnosti prijave ugotovi, da ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja.

 

 

Kdaj ste dolžni prijaviti stalni naslov v tujini
 

Stalni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini. Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova. Posameznik ima lahko eno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en stalni naslov v tujini. 

 

Stalni naslov v tujini mora prijaviti posameznik (državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve. Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota, hkrati pa imajo to pristojnost tudi vsa diplomatska predstavništva ali konzulati Republike Slovenije. To lahko storite tudi prek enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Z vašim pisnim pooblastilom lahko prijavo stalnega naslova v tujini opravi tudi tretja oseba.

 

Če prijavljate stalni naslov v tujini ali spremembe stalnega naslova v tujini osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, navedete naslednje podatke:

- ime in priimek;

- datum rojstva ali enotno matično številko občana (EMŠO);

- naslov, ki ga prijavljate (ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka 
  in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova);

- naslov za vročanje, če imate prijavljeno tudi začasno prebivališče v Republiki Sloveniji;

- če prijavljate stalni naslov v tujini ali spremembo stalnega naslova v tujini posamezniku kot zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, ob prijavi navedete zgoraj navedene podatke ter svoje
  osebne podatke, in sicer ime in priimek, datum rojstva ali EMŠO;

- ob prijavi je treba navesti resnične podatke, ki se potrdijo z lastnoročnim podpisom.

 

V primeru tako imenovane e-prijave stalnega naslova v tujini morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo stalnega naslova v tujini. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, ter veljavnost elektronskega podpisa. 

 

Če imate kljub prijavi stalnega naslova v tujini v Republiki Sloveniji še vedno tudi začasno prebivališče, je to naslov za vročanje.

 

Poglejte še: E-prijava stalnega naslova v tujini za mladoletno osebo

 

Po prijavi stalnega naslova v tujini morate v določenem roku urediti tudi vpis te spremembe v identifikacijske dokumente oziroma jih zamenjati, kot to določajo posamezni področni zakoni (osebno izkaznico in potni list: najkasneje v 30 dneh, orožno listino: v 8 dneh, prometno dovoljenje: v 15 dneh, vozniško dovoljenje: najkasneje v 30 dneh).  

 

 

Kakšne so sankcije, če ne prijavite stalnega naslova v tujini

 

Z globo od 200 do 600 evrov se kaznuje za prekršek:

- posameznik (oziroma zakoniti zastopnik), ki v roku ne prijavi stalnega naslova v tujini ali njegove spremembe;

- posameznik, zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba, rejnik ali stanodajalec, ki ob prijavi ali odjavi ne navede resničnih podatkov;

- posameznik, za katerega se v postopku ugotavljanja prebivališča ugotovi, da ni izpolnil prijavne obveznosti;

- posameznik, za katerega se v postopku preverjanja resničnosti prijave ugotovi, da ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja.

 

 

Kdaj uvede pristojni upravni organ (upravna enota) postopek ugotavljanja stalnega ali začasnega prebivališče posameznika

 

Če upravna enota dvomi, da posameznik stalno prebiva na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče ali je obveščena, da ni izpolnil prijavne obveznosti, ga obvesti o obveznosti prijave in opozori na posledice, če prijavne obveznosti ne izpolni. Posameznik mora v tem primeru v osmih dneh po prejemu obvestila izpolni prijavno obveznost ali da izjavo, da na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča resnično stalno prebiva.

 

Če posameznik ne izpolni obveznosti ali če upravna enota še vedno dvomi, da posameznik kljub njegovi izjavi na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča stalno prebiva, lahko po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča. Ta postopek vedno uvede tudi, če ga predlaga občina, na naslovu katere ima posameznik prijavljeno stalno prebivališče, ali občina, na območju katere posameznik prebiva.

 

Ko upravna enota z zaslišanjem stranke in prič ter s pridobitvijo drugih verodostojnih dokazov nesporno ugotovi dejansko stalno prebivališče, izda odločbo, s katero posamezniku: 

- prijavi stalno prebivališče na naslov, kjer dejansko prebiva;

- odjavi stalno prebivališče na naslov v tujini;

- prijavi zakonsko prebivališče na naslov občine oziroma centra za socialno delo; 

- za katerega ne more ugotoviti, kje prebiva in mu tudi ne more določiti zakonskega prebivališča, preneha prijava stalnega prebivališča;

- prijavi začasno prebivališče na naslov, kjer dejansko začasno prebiva;

- preneha prijava začasnega prebivališča.

 

V postopku ugotavljanja začasnega prebivališča se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek ugotavljanja stalnega prebivališča.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61