Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV

 

Kdo določi tajni podatek


Podatek lahko za tajnega določijo naslednje pooblaščene osebe:

 

1. predstojnik organa;

2. izvoljeni ali imenovani funkcionarji organa, ki so za določanje in posredovanje tajnih podatkov pooblaščeni z zakonom oziroma s predpisom, izdanim na podlagi zakona, ali jih je za to pisno pooblastil predstojnik;

3. osebe, zaposlene v organu, ki jih je za to pisno pooblastil predstojnik tega organa.

 

Pooblaščena oseba določi stopnjo tajnosti podatka ob njegovem nastanku oziroma ob začetku izvajanja naloge organa, katere rezultat bo tajen podatek. Pri tem mora pooblaščena oseba pisno oceniti možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi, če bi bil podatek odkrit nepoklicani osebi.

 


Stopnje tajnosti


Tajni podatki imajo glede na možne škodljive posledice, če bi bili razkriti nepoklicani osebi, eno od naslednjih stopenj tajnosti:

 

"STROGO TAJNO" - njihovo razkritje bi ogrozilo vitalne interese Republike Slovenije ali bi jim nepopravljivo škodovalo,

"TAJNO" - njihovo razkritje bi lahko hudo škodovalo varnosti ali interesom Republike Slovenije,

"ZAUPNO" - njihovo razkritje bi lahko škodovalo varnosti ali interesom Republike Slovenije;

"INTERNO" - njihovo razkritje bi lahko škodovalo delovanju ali izvajanju nalog organa.Označevanje tajnih podatkov


Vsak tajni podatek oziroma vsak dokument, ki vsebuje tajne podatke, mora biti označen s stopnjo tajnosti in s podatki o organu, če to že sicer ni razvidno.


Vsi pisni dokumenti, vključno s knjigami in brošurami ter njihovimi reprodukcijami, morajo imeti stopnjo tajnosti označeno v glavi in nogi vseh strani dokumenta, vključno z zunanjimi stranmi prednjih platnic, če obstajajo. Vsaka stran dokumenta mora imeti v nogi poleg stopnje tajnosti navedeno tudi zaporedno številko strani glede na skupno število strani dokumenta (npr. 3/10).

 

Dokumenti, označeni s stopnjo tajnosti TAJNO in STROGO TAJNO, morajo imeti še dodatne oznake.   
 

 

Prenehanje tajnosti podatka
 
Tajnost podatka preneha: na določen datum, z nastopom določenega dogodka, s potekom določenega časa in s preklicem tajnosti. Kadar zaradi narave stvari ali vsebine podatka ni mogoče določiti načina prenehanja, tajnost preneha s potekom časa, določenega v zakonu, ki ureja arhivsko gradivo in arhive.

 

Pooblaščena oseba mora tajnost podatka preklicati, ko ni več pogojev, ki so za takšen status podatka določeni v Zakonu o tajnih podatkih.

 


Dostopanje do tajnih podatkov, njihovo varovanje in posredovanje

Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tiste osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in  se morajo s temi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog ("potreba po vedenju"). Vse osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organu, imajo dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO s podpisom izjave, da so seznanjene z zakonom o tajnih podatkih in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov in  so opravile ustrezno usposabljanje s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov.

 

Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo tudi osebe, ki v zvezi z opravljanjem svoje funkcije do tajnih podatkov lahko dostopajo brez dovoljenja. To so: predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, državni svetniki, župani in občinski svetniki, ministri in predstojniki vladnih služb, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade, varuh človekovih pravic in njegov namestnik, guverner, namestnik in viceguverner centralne banke, član računskega sodišča, sodniki, državni tožilec, generalni državni pravobranilec in informacijski pooblaščenec.

 


Dolžnost varovanja tajnih podatkov


Osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organih, so dolžne varovati tajne podatke, ne glede na to, kako so zanje izvedele.

 

Oseba, ki se je v okviru svojega dela seznanila s tajnimi podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za izvajanje delovnih nalog in funkcij. Predstojnik organa lahko na zahtevo pristojnih organov osebo razreši dolžnosti varovanja tajnosti podatka, ki mu je bila tajnost določena v tem organu, vendar samo za namen in v obsegu, ki ga vsebuje zahteva pristojnega organa.

 

V vsakem organu se mora v skladu z Zakonom o tajnih podatkih in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza določeni stopnji tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam. Za notranji nadzor nad izvajanjem predpisov s področja tajnih podatkov so odgovorni predstojniki organov.

 


Posredovanje tajnih podatkov


Tajni podatki se lahko drugim organom, ki morajo ravnati po tem zakonu, oziroma osebam v teh organih, posredujejo samo na podlagi pisnega dovoljenja predstojnika organa, ki je tajen podatek določil, ali če tako določa zakon. Upravičen uporabnik teh podatkov ne sme posredovati drugim uporabnikom brez soglasja, razen v primerih, določenih s predpisi. Pooblaščena oseba organa mora vzpostaviti ažuren pregled in nadzor nad distribucijo podatkov zunaj organa. Iz pregleda mora biti razvidno, kdaj in komu so bili tajni podatki posredovani.
 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov

 

Dovoljenje se izda osebi, ki bo zaradi opravljanja funkcije ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji imela potrebo po dostopu do tajnih podatkov oziroma se bo z vsebino tajnih podatkov lahko seznanila pri svojem delu. Predstojnik organa določi delovna mesta, na katerih bodo imeli zaposleni zaradi opravljanja funkcije, naloge ali delovne dolžnosti v organu ali organizaciji dostop do tajnih podatkov.

 


Pristojni organi za izdajo dovoljenj


Osebam, ki potrebujejo dostop do tajnih podatkov zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopenj ZAUPNO, TAJNO in STROGO TAJNO izdajo predstojniki teh organov. Osebam, ki bodo potrebovale dostop do tajnih podatkov zaradi opravljanja nalog ali funkcije v drugem organu, na predlog predstojnika tega organa dovoljenje izda minister za notranje zadeve oziroma minister za obrambo, kadar gre za opravljanje obrambnih dolžnosti ali vojaške službe. Osebam, ki bodo potrebovale dovoljenje zaradi obravnavanja tajnih podatkov v organizacijah, ki se jim tajni podatki posredujejo zaradi izvršitve naročil, dovoljenje izda organ, pristojen za izdajo varnostnih dovoljenj organizacijam.

 


Predlog za izdajo dovoljenja
 

Predlog za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov lahko poda le z zakonom določen predlagatelj, in sicer:


- predstojnik organa, v katerem je oseba zaposlena;
- predstojnik organa (naročnika) za osebe v organizacijah, ki se jim podatki   posredujejo zaradi izvršitve naročil tega organa;
- minister, pristojen za gospodarstvo, za osebe, zaposlene v organizacijah, ki bodo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi izvajanja

javnih in drugih naročil, v okviru katerih bodo potrebovale dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije;
- predstojnik Urada za varovanje tajnih podatkov v vseh ostalih primerih, ki niso zajeti v prejšnjih točkah.

 


Vsebina predloga


1. Pisni predlog predlagatelja mora vsebovati podatke o osebi (ime, priimek, rojstni datum), ki bo varnostno preverjena, in stopnjo tajnosti podatkov, za katere je dan predlog za izdajo dovoljenja;
2. Pisno soglasje preverjene osebe za varnostno preverjanje

3. Dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja obravnavanja tajnih podatkov;

4. Izjava o seznanitvi z zakonom in predpisi;

5. V zaprti ovojnici izpolnjeni vprašalniki preverjane osebe za ustrezno stopnjo tajnosti:

ZAUPNO: osnovni vprašalnik,

TAJNO: osnovni vprašalnik in posebni vprašalnik,

STROGO TAJNO: osnovni vprašalnik, posebni vprašalnik in prvi del dodatnega vprašalnika.

   

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za varnostno preverjanje

  

 

Dodatna pojasnila


Predlagatelj mora preverjano osebo, ki je opravila usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov, seznaniti z razlogi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, obsegom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in jo pozvati, naj poda pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja, podpiše izjavo o seznanitvi s predpisi in izpolni ustrezne vprašalnike za varnostno preverjanje.

 

V okviru varnostnega preverjanja pristojni organ preveri posameznikove navedbe v vprašalniku za varnostno preverjanje pri osebi, na katero se podatki nanašajo, ter iz evidenc in drugih zbirk podatkov upravljavcev zbirk osebnih in drugih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona in so pomembne za ugotavljanje varnostnih zadržkov.

 


Veljavnost dovoljenj


Dovoljenje za dostop do podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO se izda z veljavnostjo desetih let, za stopnjo tajnosti TAJNO in STROGO TAJNO pa za obdobje petih let.

 

Kadar bo oseba, ki ima dovoljenje, tudi po preteku njegove veljavnosti potrebovala dostop do tajnih podatkov, mora pristojni predlagatelj predlagati uvedbo postopka za izdajo novega dovoljenja najmanj tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

 


Varnostno dovoljenje za organizacije

 

Tajni podatki se lahko posredujejo le organizaciji, ki ima varnostno dovoljenje, da izpolnjuje pogoje za varno obravnavanje tajnih podatkov. Varnostno dovoljenje se izda z veljavnostjo petih let ali za dobo, določeno v pogodbi o naročilu, vendar ne več, kot za pet let.

 

Pristojni organi za izdajo varnostnih dovoljenj organizacijam:

  • Ministrstvo za obrambo za naročila na obrambnem območju;
  • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija za naročila, povezana z njenim delom;
  • Ministrstvo za notranje zadeve v vseh ostalih primerih.

 

Predlog za izdajo varnostnega dovoljenja za organizacijo


Predlog za izdajo varnostnega dovoljenja za organizacijo lahko poda le z zakonom določen predlagatelj, in sicer:

- predstojnik organa iz drugega odstavka 1. člena Zakona o tajnih podatkih za organizacije, ki izvajajo naročila tega organa;
- predstojnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, za organizacije, ki potrebujejo varnostno dovoljenje zaradi sodelovanja na javnih razpisih ali izvedbe naročila tuje države ali mednarodne organizacije.


Obrazec predloga je objavljen kot priloga Uredbe o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji.


Predlog mora vsebovati:

- navedbo organizacije iz registra organizacij in skupnosti in njen naslov;
- stopnjo tajnosti, za katero organizacija potrebuje varnostno dovoljenje;
- stopnjo varnostnega območja, na katerem bo organizacija obravnavala tajne podatke, in rok veljavnosti dovoljenja;
- navedbo naročila, za izvedbo katerega organizacija potrebuje varnostno dovoljenje;
- podatke o osebah iz organizacije, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov;
- predlog za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za tiste osebe iz organizacije, ki  bodo potrebovale dovoljenje zaradi izvajanja zaupnega naročila;
- soglasje oseb, ki bodo v organizaciji imele dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO, za preverjanje podatkov iz prve in druge alinee drugega odstavka 35. b člena Zakona o tajnih podatkih.


Pristojni organ izda organizaciji varnostno dovoljenje, če:
 

1. organizacija izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu s tem zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi;
2. so osebe, ki bodo v organizaciji po službeni dolžnosti imele dostop do tajnih podatkov, varnostno preverjene in imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov;
3. organizacija zagotovi, da bo dostop do tajnih podatkov dovoljen samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja naročila organa;
4. imenuje osebo, pristojno za nadzor in usmerjanje varnostnih ukrepov v zvezi z izvajanjem naročila, usposabljanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, poročanje pristojnemu organu o okoliščinah, ki vplivajo na izdajo varnostnega dovoljenja in izvajanje drugih predpisanih ukrepov za varno obravnavanje tajnih podatkov.


Oseba, ki bo v organizaciji po službeni dolžnosti imela dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, mora poleg pogojev iz drugega odstavka 31.a člena Zakona o tajnih podatkih izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.Dostop do tujih tajnih podatkov (EU, NATO, drugih držav in mednarodnih organizacij)

 

Pravico dostopa do tujih tajnih podatkov imajo le osebe:  

  • ki imajo dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov;
  • ki se morajo s temi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali izvajanja nalog na delovnem mestu, na katerem potrebujejo dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov.

Pristojni organ za izdajo dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov je Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. To dovoljenje se lahko izda osebi, ki je že pridobila nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti.

 

Dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov se izda z veljavnostjo za čas, ko oseba potrebuje dostop do tujih tajnih podatkov, vendar ne dlje, kot velja nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.

 


Izdaja varnostnega dovoljenja organizacijam za dostop do tujih tajnih podatkov


Pristojni organ za izdajo dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov za organizacije je Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.


To dovoljenje se lahko izda, če organizacija izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima veljavno varnostno dovoljenje iz 35. člena Zakona o tajnih podatkih;
– da imajo osebe, ki bodo v organizaciji imele dostop do tajnih podatkov, veljavno dovoljenje iz prve alinee tretjega odstavka 43.b člena Zakona o tajnih podatkih.

Varnostno dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov organizaciji se izda za čas veljavnosti varnostnega dovoljenja iz 35. člena Zakona o tajnih podatkih.

 

Dodatne informacije in obrazci vlog so dostopni na spletni strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.