Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POLITIČNE STRANKE


Registracija politične stranke


Vpogled v podatke registra političnih strank (iskalnik političnih strank, registriranih v Sloveniji)


Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti. Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke. Ustanovitelj stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost.

Zahtevo za registracijo politične stranke poda zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

Vlogi je treba priložiti:

1. 200 ustanovnih izjav, overjenih pri notarju ali upravni enoti; 

2. Statut stranke v obliki akta, z žigom in s podpisom zastopnika stranke;
Statut stranke mora določiti:
- ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke; 
- notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke; 
- pravice in dolžnosti članice oziroma člana stranke; 
- postopek in organ, ki določa kandidatke oziroma kandidate za volitve v državni zbor in za predsednico oziroma predsednika republike ter kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti;
- način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov iz 4. alineje te točke;
- postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o nasledstvu stranke;
- postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra;
- odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke;
- mandatno dobo članov organov stranke;
- postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa stranke.

3. Program stranke, podpisan s strani zastopnika stranke;

4. Zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in funkcionarja, ki v skladu s statutom predstavlja oziroma zastopa stranko kot odgovorna oseba (zastopnik stranke);

5. Grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z legendo barv);

6. Osebno ime, EMŠO, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.


Vloga za registracijo politične stranke


Obrazec ustanovne izjaveRegistracija politične stranke, ki je nastala s spojitvijo političnih strank oz. registracija pripojitve politične stranke


Stranka se lahko spoji z drugimi strankami ali pripoji k drugi stranki. S spojitvijo ali pripojitvijo stranka preneha. Stranka, ki je nastala s spojitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo ali pripojitvijo prenehale.

Zahtevo za registracijo politične stranke, ki je nastala s spojitvijo oziroma zahtevo za registracijo pripojitve, je stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusnih spremembah. Politična stranka, ki je zaradi spojitve prenehala, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji nove politične stranke. Stranka, ki je prenehala zaradi pripojitve, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji pripojitve stranke.

Zahtevo za registracijo spojitve ali pripojitve poda zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

Vlogi za registracijo pripojitve mora priložiti sklepe vseh strank z odločitvijo o pripojitvi.

Vlogi za registracijo politične stranke, ki je nastala s spojitvijo, pa mora priložiti:

1. statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
2. program stranke s podpisom zastopnika stranke,
3. zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
4. grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv), 
5. osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
6. sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi.


Vloga za registracijo spojitve političnih strank 

 

Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala s pripojitvijo

 

Registracija politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo politične stranke  

 

Stranka se lahko razdruži. Z razdružitvijo stranka preneha. Stranka, ki je nastala z razdružitvijo, je pravna naslednica strank, ki so z razdružitvijo prenehale.

Zahtevo za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo, je stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusni spremembi. Politična stranka, ki je zaradi razdružitve prenehala, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji stranke, ki je nastala z razdružitvijo.

Zahtevo za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo, poda zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

Vlogi je treba priložiti:

1. statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
2. program stranke,
3. zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
4. grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv),
5. osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
6. sklep o razdružitvi stranke,
7. dokazilo o nasledstvu stranke, ki obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.


Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo

 

 
Registracija spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka, statuta, programa, sedeža, naslova sedeža ali zastopnika politične stranke

 

Stranka lahko spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, znak, sedež stranke ali druge določbe statuta, program, naslov sedeža ali zastopnika stranke.

Če stranka spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, znak stranke, statut, program, sedež, naslov sedeža ali zastopnika stranke, mora vložiti zahtevo za spremembo registracije v 15 dneh od nastale spremembe.

Zahtevo za registracijo sprememb poda zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

Vlogi je treba priložiti:

1. zapisnik organa stranke, ki je spremembe sprejel oziroma izvleček iz zapisnika, ki mora vsebovati: navedbo organa, kraj in čas sklica organa, dnevni red, ugotovitev sklepčnosti, sklep o sprejetih spremembah ter podpis predsedujočega, zapisnikarja in dveh overiteljev,
2. statut v prečiščenem besedilu oziroma spremembe in dopolnitve statuta v obliki akta, z žigom in s podpisom zastopnika stranke (tudi v primeru spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka ali sedeža),
3. program v prečiščenem besedilu s podpisom zastopnika stranke (v primeru spremembe programa),
4. grafično upodobitev znaka stranke v barvni tehniki z navedbo legende barv (v primeru spremembe znaka stranke),
5. osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča (v primeru spremembe zastopnika stranke).Vloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka, statuta, programa, sedeža in/ali zastopnika stranke 

 

 

Izbris politične stranke iz registra političnih strank


Registrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra med drugim tudi na zahtevo stranke. Registrski organ odloči o izbrisu stranke iz registra z odločbo. Stranko se iz registra izbriše, ko postane odločba pravnomočna.

O prenehanju stranke mora zastopnik stranke obvestiti registrski organ v roku 30 dni po sprejeti odločitvi o prenehanju stranke ter zahtevati izbris stranke iz registra.

Zahtevo za izbris stranke iz registra poda zadnji zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

Vlogi je treba priložiti:

1. zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju,
2. poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob prenehanju. Vloga za izbris politične stranke iz registra političnih strank

 Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za zbiranja in orožje

T: 01 428 49 84

E: iva.knap@gov.si