Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOLIVCI IN EVIDENCA VOLILNE PRAVICE

 

 

 

 

Evidenca volilne pravice
Volilna pravica je temeljna ustavna, politična pravica državljana in je osnovna in najpomembnejša sestavina volilnega sistema. 43. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je volilna pravica splošna in enaka, pravico voliti in biti voljen pa ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let. Ustavna določba daje tudi izhodišče za določitev primerov in pogojev, pod katerimi imajo poleg državljanov v Republiki Sloveniji volilno pravico tujci, npr. na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament.

 

Vodenje evidence volilne pravice omogoča uveljavljanje volilne pravice volivcem, ki volilno pravico imajo, in onemogoča uveljavljanje volilne pravice posameznikom, ki volilne pravice nimajo, obenem pa preprečuje morebitno dvojno oziroma večkratno uveljavljanje volilne pravice istega volivca.

 

Volilna pravica se vodi v evidenci volilne pravice skladno z Zakonom o evidenci volilne pravice, ob vsakih volitvah ali glasovanju pa se na podlagi evidence volilne pravice sestavijo volilni imeniki, ki so osnovni popis posameznikov, ki lahko uresničujejo volilno pravico na konkretnem volišču.

 

V evidenci volilne pravice se vodijo podatki o osebnem imenu, EMŠO, datum rojstva in spol, državljanstvo, izdanem potrdilu o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem oziroma izdanem dovoljenju za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem, naslovu prebivališča in naslovu za uresničevanje volilne pravice. Med podatki, ki se vodijo v evidenci volilne pravice, so tudi podatki o obstoju oziroma morebitnih omejitvah volilne pravice, o morebitni pridobitvi ali omejitvi volilne pravice za volitve v Evropski parlament in podatek o dodatni volilni pravici, ki izhaja iz pripadnosti avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti oziroma pripadnosti romski skupnosti.

 

Ker pa v praksi posameznik na dan glasovanja ne more vedno uresničevati volilne pravice na volišču, za katero je vpisan v volilni imenik, se v evidenci volilne pravice vodijo tudi podatki o načinih uresničevanja volilne pravice in morebiti izdanih volilnih kartah za glasovanje po pošti.

 

Kje in kdo vodi evidenco volilne pravice?
Za vodenje evidence volilne pravice so pristojne upravne enote in Ministrstvo za notranje zadeve. Evidence volilne pravice se vodi v registru stalnega prebivalstva in v centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije. Podatki o volivcih, ki so v evidenci volilne pravice, se pridobivajo neposredno iz matičnega registra, registra stalnega prebivalstva in registra tujcev.

 

Za vpis podatkov o uresničevanju volilne pravice na volitvah v Evropski parlament, je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Za vpis podatkov o izbranih načinih uresničevanja volilne pravice na podlagi obvestil državljanov, so pristojne volilne komisije in Državna volilna komisija.

 

Kje lahko uresničujete volilno pravico?
Volivci uresničujejo volilno pravico na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. Volivci s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, uresničujejo volilno pravico na volišču njihovega stalnega prebivališča (izjemoma tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo zgolj začasno, na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament uresničujejo volilno pravico na volišču, ki se določi na podlagi prijavljenega začasnega prebivališča v Sloveniji). Državljani, ki stalno prebivajo v tujini, uresničujejo svojo volilno pravico na volišču v tujini.

 

Izjemoma državljani, ki stalno prebivajo na območju Republike Slovenije in Državno volilno komisijo obvestijo, da želijo glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini, svojo volilno pravico uresničujejo na izbranem volišču v tujini. Izjeme pri načinu uresničevanja volilne pravice predstavljajo tudi drugi načini uresničevanja volilne pravice, to so glasovanje po pošti iz tujine, glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji, glasovanje na domu, glasovanje na volišču v domovini (za izseljence) in glasovanje izven kraja stalnega prebivališča.

 

Če volivec ni vpisan v volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz stalne evidence volilne pravice, ki mu ga izda pristojna upravna enota, če volivec prebiva v Sloveniji ali Ministrstvo za notranje zadeve, če gre za izseljenca.

 

Kje lahko uresničujete volilno pravico, če spremenite stalno prebivališče?
Volilni imeniki se sestavijo in zaključijo s podatki, ki jih vsebuje evidenca volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja. Volivec, ki spremeni prebivališče v obdobju od sestave volilnega imenika, do dneva glasovanja, torej v zadnjih 15 dneh od dneva glasovanja, uresničuje svojo volilno pravico v volilni enoti, okraju in na volišču, ki ga je imel na dan sestave volilnega imenika.

 

Če volivec zaradi selitve v drug kraj ne more uresničevati volilne pravice na starem volišču, lahko pristojno volilno komisijo obvesti o načinu uresničevanja volilne pravice izven kraja stalnega prebivališča, to je na tako imenovani OMNII. Takšno zahtevo mora podati najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja.

 

S katerega naslova uresničujete volilno pravico, če se za stalno odselite iz Republike Slovenije?
Naslov za uresničevanje volilne pravice se določi na podlagi volivčevega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (če tujec z volilno pravico nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa na podlagi njegovega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji).

 

Naslov za uresničevanje volilne pravice državljana Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in državljana Republike Slovenije, ki je bil v postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča na podlagi Zakona o prijavi prebivališča, izbrisan iz registra stalnega prebivalstva, določi po uradni dolžnosti upravna enota, na podlagi njegovega zadnjega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Če to ni mogoče, ker sam ni imel stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, mu upravna enota po uradni dolžnosti določi naslov za uresničevanje volilne pravice po zadnjem stalnem prebivališču matere v Republiki Sloveniji, če to ni mogoče, ker mati nima ali ni imela stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa po zadnjem stalnem prebivališču očeta v Republiki Sloveniji.

 

Če upravna enota naslova za uresničevanje volilne pravice ne more določiti po uradni dolžnosti, lahko državljan Republike Slovenije naslov za uresničevanje volilne pravice izbere sam na podlagi zahteve, ki jo vloži na kateri koli upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

 

Okrajne oziroma občinske volilne komisije (odvisno od vrste volitev) s sklepom določijo število volišč, njihove sedeže in območja volišč. Sklepe o določitvi volišč in njihovih območij morajo komisije poslati pristojni izpostavi Geodetske uprave RS, ki sklepe vpiše v registru prostorskih enot. Za pravilno sestavo volilnih imenikov torej ne zadoščajo le zadnji podatki o volivcih, ampak tudi natančna določitev prostorskih podatkov.

 

Kdo nima volilne pravice?
Na volitvah ima pravico glasovati volivec, ko bo na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Ne glede na to, pa nimajo pravice glasovati državljani, ki so dopolnil 18 let starosti, pa jim je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost ter niso sposobni razumeti pomena, namena in učinkov glasovanja, zanje pa je sodišče posebej odločilo o odvzemu pravice voliti. Imajo pa pravico glasovati osebe, ki jim je bila pred 9. 8. 2006 zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti, s pravnomočno sodno odločbo, popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost, če sodišče po 9. 8. 2006 ni posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.

 

Dolžnost sporočanja spremembe podatkov v tujini
Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora zaradi zagotovitve točnosti podatkov v evidenci volilne pravice upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov (osebnega imena, datuma rojstva, spola ali naslova v tujini) ter zanjo predložiti ustrezno dokazilo. Smrt morajo sporočiti svojci oziroma osebe, s katerimi je umrli živel v tujini.

 

Kaj je volilni imenik?
Volilni imenik je javna listina, ki jo sestavi na podlagi evidence volilne pravice Ministrstvo za notranje zadeve, za vsake volitve oziroma glasovanje (ali za več volitev ali glasovanj skupaj, če te potekajo na isti datum).

 

Vrste volilnih imenikov so:
1. splošni volilni imenik;
2. posebni volilni imenik;
3. volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in
    madžarske narodne skupnosti;
4. volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti.

 

Splošni volilni imenik je namenjen uporabi na voliščih na območju Republike Slovenije.

 

Posebni volilni imenik se sestavi za volitve oziroma glasovanje na voliščih na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. Posebni volilni imeniki se sestavijo tudi za uporabo na okrajnih volilnih komisijah, in sicer po območjih posameznih volilnih enot, okrajev in volišč.

 

Volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, in volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti, je namenjen uporabi na voliščih na območju Republike Slovenije, na katerem imajo volilno pravico državljani Republike Slovenije, pripadniki avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, oziroma državljani Republike Slovenije, pripadniki romske skupnosti.

 

Volilni imeniki se sestavijo najpozneje 20 dni po razpisu volitev in sicer v elektronski obliki, z namenom pregleda pravilnosti sestave po uradni dolžnosti. V tem času lahko vsak volivec sam zase preveri ali je vpisan na volilni imenik in ali je vpisan s pravilnimi podatki.

 

Volilni imeniki, namenjeni izvedbi glasovanja, se sestavijo 15 dni pred dnem glasovanja. 9 dni pred dnem glasovanja se zaključijo ter predajo pristojnim volilnim organom.

 

Kje lahko preverite podatke o vaši volilni pravici?
Posameznik lahko kadarkoli zahteva vpogled v podatke, ki se o njem vodijo v evidenci volilne pravice in sicer na upravni enoti ali na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini. Posamezniki, ki imajo digitalno kvalificirano potrdilo, lahko podatke preverijo tudi preko storitve VLOP (vpogled v lastne osebne podatke) preko portala e-uprava.

 

Volivec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v evidenco volilne pravice, ali popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. Zahteva za vpis ali popravek v evidenci volilne pravice se lahko vloži na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

 

Kako lahko glasujete na dan volitev, če ste pomotoma izpuščeni iz volilnega imenika?
V primeru, da volivec z volilno pravico ni vpisan v volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz evidence volilne pravice, ki mu ga izda upravna enota, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma Ministrstvo za notranje zadeve, če stalno prebiva v tujini.

 

Ste državljani EU in želite podati zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament?
Volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji ima vsak državljan druge države Evropske unije, ki:
- je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti,
- ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče na
  območju Republike Slovenije ali veljavno potrdilo o prijavi prebivališča in prijavljeno
  začasno prebivališče na območju Republike Slovenije,
- je vpisan v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve za vpis
  in zanj ob preverjanju volilne pravice v matični državi niso bili podani zadržki za vpis
  na volilni imenik v Republiki Sloveniji.

 

Zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament posredujete na Ministrstvo za notranje zadeve. Zahtevo  lahko vložite osebno ali pošljete po pošti kadarkoli.

 

Zahteva mora vsebovati naslednje podatke:
1. osebno ime;
2. EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če EMŠO ni določen;
3. državljanstvo;
4. stalno prebivališče, če tega nima, pa začasno prebivališče v Republiki Sloveniji;
5. prebivališče v tujini;
6. podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, v kateri je bil nazadnje vpisan v
    volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije, če jih pozna;
7. podpisano izjavo, da ima volilno pravico;
8. podpisano izjavo, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval
    v Republiki Sloveniji.

 

Ob zahtevi mora volivec izkazati identiteto, predložiti dokazilo o državljanstvu in podpisano izjavo, da mu volilna pravica ni bila odvzeta. Kot dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije se štejejo potna listina, potrdilo o državljanstvu, izpisek o rojstvu ali drug identifikacijski dokument, če dokazuje državljanstvo volivca.

 

Kako dolgo je državljan EU vpisan v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament?
V evidenci volilne pravice za volitve v Evropski parlament ostanete vpisani toliko časa, dokler ne zahtevate izbrisa iz registra iz te evidence oziroma dokler druga država ne obvesti pristojnega slovenskega organa, da ste tam zahtevali vpis v evidenco volilne pravice, oziroma dokler ne odjavite prebivališča iz Republike Slovenije v tujino.

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo
Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine
T: 01 428 49 61