Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVLJANI EU IN EGP


Če ste državljani druge države članice EGP, lahko vstopite v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujete dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje. To velja ne glede na namen, zaradi katerega vstopite in želite prebivati v Republiki Sloveniji (tudi v primeru, ko želite v Republiko Slovenijo vstopiti zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, naselitve ...).

Prve tri mesece po vstopu lahko prebivate brez prijave prebivanja, za daljše prebivanje pa morate pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate, prijaviti prebivanje, to je vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Seveda lahko za izdajo potrdila o prijavi prebivanja zaprosite tudi takoj po vstopu v Republiko Slovenijo.

 

 

Potrdilo o prijavi prebivanja

Za potrdilo lahko zaprosite že takoj ob vstopu v Republiko Slovenijo, sicer pa pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja. Vlogo za izdajo potrdila oddate pri upravni enoti, na območju katere prebivate. Potrdilo o prijavi prebivanja pridobite, če imate veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list, ter glede na namen oziroma razloga prebivanja:

 • zaradi zaposlitve ali dela - potrdilo delodajalca, da vas bo zaposlil oziroma dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela, ko ste že zaposleni in opravljate delo;
  samozaposlena oseba ali izvajalec storitve – dokazilo o samozaposlenosti oziroma dokazilo, da ste izvajalec storitve;
 • zaradi študija ali drugih oblik izobraževanja - dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobraževanja, zadostna sredstva za preživljanje (pri ugotavljanju se upoštevajo osebne razmere državljana EGP, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo in ustrezno zdravstveno zavarovanje. Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava;
 • zaradi združitve družine in drugih razlogov - zadostna sredstva za preživljanje (pri ugotavljanju se upoštevajo osebne razmere državljana EGP in njegovega družinskega člana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo) in ustrezno zdravstveno zavarovanje.

Če izpolnjujete pogoje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, se vam potrdilo izda z veljavnostjo petih let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši. Potrdilo o prijavi prebivanja se lahko na vašo prošnjo obnovi pod enakimi pogoji, kot se lahko izda.

 

 

Dovoljenje za stalno prebivanje

Po petletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju na podlagi potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja ali veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista in če ni utemeljenega suma, da bi lahko vaše prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije, lahko pridobite dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji z neomejeno časovno veljavnostjo. Za sprejem prošnje in za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je pristojna upravna enota, na območju katere prebivate.

 

 

Združevanje družine

Družinski člani državljana EGP in družinski člani slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član) so lahko bodisi državljani druge države članice EGP ali pa so državljani tretjih držav, za katere prav tako velja ugodnejša ureditev glede vstopa in prebivanja v Republiki Sloveniji v primerjavi z drugimi tujci, državljani tretjih držav.


Družinski član, ki ni državljan države članice EGP, lahko zaradi združitve družine z državljanom EGP ali slovenskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če je državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje, ali z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani druge države članice EGP. Če je državljan države, ki lahko v Republiko Slovenijo vstopi tudi z drugim dokumentom (osebno izkaznico), pa z veljavno osebno izkaznico.


Družinski član, ki v Republiko Slovenijo vstopi na podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista ali potnega lista in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države članice EGP ali potnega lista in vizuma za vstop, lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva vstopa v državo. Družinski člani so:

 • zakonec ali registriran partner;
 • potomci do dopolnjenega 21. leta starosti;
 • potomci zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, do dopolnjenega 21. leta starosti;
 • potomci, starejši od 21 let, in predniki , katere je državljan EGP ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jih dejansko preživlja;
 • potomci, starejši od 21 let, in predniki zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki jih je zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali ga dejansko preživlja;
 • predniki državljana EGP in slovenskega državljana do njegovega 21. leta starosti.

Za družinskega člana šteje tudi druga oseba, ki je kot član gospodinjstva v drugi državi članici Evropske unije prebivala z državljanom EGP ali slovenskim državljanom, ali jo je državljan EGP ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jo dejansko preživlja, kakor tudi oseba, za katero državljan EGP ali slovenski državljan, zaradi njenega zdravstvenega stanja, osebno skrbi, in partner, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti.

 

 

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane

Če želi družinski član, ki ni državljan države članice EGP, zaradi združitve družine z državljanom EGP ali slovenskim državljanom na območju Republike Slovenije prebivati dlje, mora pred pretekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana. Prošnjo za izdajo dovoljenja lahko vloži sam oziroma njegov zakoniti zastopnik, lahko pa jo vloži državljan EGP oziroma slovenski državljan, s katerim se združuje.


Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu, ki je državljan tretje države, lahko izda pod pogojem, da:

 • je družinski član državljana EGP, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za stalno prebivanje, ali slovenskega državljana, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče;
  ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
 • ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri ugotavljanju katerih se upoštevajo osebne razmere družinskega člana in državljana EGP oziroma slovenskega državljana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
 • ima ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
 • je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami Zakona o tujcih;
 • se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena oziroma partnerska skupnost registrirana izključno z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje;
 • niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja zaradi resne in dejanske nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo in prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; ali če se v postopku izdaje prvega dovoljenja ugotovi, da je okužen z nalezljivo boleznijo z možnostjo epidemije, navedeno v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije oziroma z nalezljivo boleznijo, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe; ali če se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprotju s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo, ali v nasprotju s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno.

Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu državljana druge države članice EGP izda z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi prebivanja državljanu EGP, družinskemu članu slovenskega državljana in družinskemu članu državljana EGP z dovoljenjem za stalno prebivanje pa z veljavnostjo petih let. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko družinskemu članu pod enakimi pogoji, kot se izda, tudi podaljša. Prošnja za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje mora biti pri upravni enoti vložena pred potekom veljavnosti dovoljenja.

 

 

Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje za družinske člane

Družinski član, ki je državljan EGP in ki v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in pri katerem ne obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal javni red ali mednarodne odnose Republike Slovenije, lahko za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobi dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo.


Državljan EGP, ki je družinski član slovenskega državljana ali državljana EGP ali državljana tretje države, ki v Republiki Sloveniji že ima dovoljenje za stalno prebivanje, lahko dovoljenje za stalno prebivanje pridobi po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.
 
Dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo lahko pridobi tudi družinski član, ki je državljan tretje države, pod pogojem, da v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zakonito prebiva neprekinjeno pet let in izpolnjuje pogoje, ki so z Zakonom o tujcih določeni za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana. Družinskemu članu državljana EGP, ki že ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu slovenskega državljana se lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za migracije
Sektor za postopke zakonitih migracij
T: 01 428 43 02