Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST NA SMUČIŠČIH


Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1) ureja temeljna pravila za uporabo smučišč z namenom  zagotavljanja varnosti in reda na smučiščih, ureditev in obratovanje smučišča, reševanje na smučišču, obveznosti posameznih organov za zagotavljanje varnosti na smučišču, ukrepe in pristojnosti nadzornika na smučišču in samoodgovorno ravnanje smučarjev in smučark ter drugih oseb na smučišču.
 

 

Pristojni organi

 • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje službene izkaznice nadzornikom na smučiščih in upravlja evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika na smučišču ter evidenco nosilcev javnega pooblastila.
 • Ministrstvo za infrastrukturo podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišča in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje smučišča, zaščitna sredstva in opremo za zvočno in svetlobno opozarjanje na motornih vozilih, ki se uporabljajo na smučišču ter upravlja evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča.
 • Ministrstvo za zdravje izdaja potrdilo o izpolnjevanju pogojev za reševalca na smučišču, predpisuje pogoje in obseg izvajanja reševanja na smučišču ter upravlja evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalca na smučišču.
 • Inšpektorat RS za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih, delom nadzornika na smučišču ter upravlja evidenco nesreč na smučišču in evidenco o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem smučarskih vozovnic.
 • Inšpektorat RS za infrastrukturo nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
 • Zdravstveni inšpektorat RS nadzira zagotavljanje in izvedbo reševanja na smučišču ter usposobljenost reševalcev na smučišču.
 • Policija upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,  opozarja smučarje in druge osebe na smučišču o spoštovanju določb ZVSmuč-1 in drugih predpisov, ugotavlja prekrške smučarjev in drugih oseb na smučišču skladno z določbami ZVSmuč-1 in drugih predpisov, nadzira izvajanje javnih zbiranj na smučišču, preverja smučarje, druge osebe in osebe pri upravljavcu smučišča ali smučajo in izvajajo druge športne aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ter v primeru hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe ali smrti opravlja ogled kraja nesreče na smučišču. 

 

Ukrepi za varno smučanje 

 • posvet s strokovnjakom ob prvih poskusih smučanja,
 • vpis v smučarsko šolo,
 • psihofizična pripravljenost (smučanje se začne vsaj mesec pred smučarsko sezono s psihofizično pripravo v telovadnici, na fitnesu, v naravi), 
 • izbira primerne smučarske opreme, 
 • smučanje prilagoditi svojemu znanju in sposobnostim ter vremenskim in terenskim razmeram,
 • preveriti stanje na smučišču (lokacija službe za reševanje ter klicna številka reševalcev na smučišču, ki sta objavljeni na informativnih tablah ob vstopih na smučišče, obvezna seznanitev z vsebino informativnih tabel…),
 • upoštevati vremenske razmere,
 • spoštovati vedenjska pravila Mednarodne smučarske zveze (FIS), navodila o redu in varnosti ter o ravnanju smučarjev na smučišču, oznake na smučišču, navodila in opozorila nadzornikov in policistov,
 • ravnati samoodgovorno,
 • smučarska čelada je obvezna do vključno 14. leta starosti, vendar priporočljiva tudi za ostale smučarje. 

 

Ukrepi in pristojnosti nadzornika na smučišču 

 • opravlja varnostni pregled smučišča,
 • upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
 • odpravlja neurejenosti ali pomanjkljivosti, ugotovljene pri pregledu smučišča, in druge naloge, povezane z varnostjo na smučišču,
 • ureja gibanje oseb ob vstopu na smučišče in izstopu z njega ter ureja gibanje smučarjev do vstopnega območja žičniške naprave,
 • opozarja smučarje in druge osebe na smučišču na spoštovanje določb ZVSmuč-1 in veljavnih podzakonskih predpisov, ter jim daje navodila in odredbe,
 • ugotavlja identiteto smučarja ali druge osebe na smučišču, če je priča ali udeleženec v nesreči ali je kršil določbe ZVSmuč-1,
 • opravi ogled kraja nesreče na smučišču v vseh primerih, razen ko je posledica huda ali posebno huda telesna poškodba ali smrt (tedaj ogled opravi Policija),
 • nadzira izvajanje drugih športnih aktivnosti in dejavnosti na smučišču,
 • obvešča policijo o sumu, da je oseba na smučišču pri smučanju ali izvajanju drugih športnih aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi,
 • smučarju odvzame smučarsko vozovnico in prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču v skladu z drugim odstavkom 26. člena ZVSmuč-1,
 • obvešča policijo v primerih, ko se smučar ali druga oseba na smučišču proti njemu nedostojno vede, ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa,
 • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami, policijo in službo za reševanje pri zagotavljanju reda, varnosti in reševanja na smučišču ter
 • v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vlaga pisne predloge za uvedbo postopka o prekršku organu, pristojnemu za nadzor nad določbami ZVSmuč-1.

Posebno pooblastilo nadzornika na smučišču, urejeno v 26. členu ZVSmuč-1, je prepoved smučanja in odvzem smučarske vozovnice zaradi neupoštevanja ukrepov za varno smučanje. Smučarju, ki ne ravna v skladu s 1. do 10. točko tretjega odstavka 23. člena ZVSmuč-1 ali s 1. do 5. točko četrtega odstavka 23. člena ZVSmuč-1, lahko nadzornik na smučišču prepove smučanje in mu odvzame vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču.

 

 

Pogoji za imenovanje nadzornika smučišč
 

Nadzornik na smučišču je lahko oseba, ki ob izpolnjevanju pogojev, ki jih opredeljuje 18. člen ZVSmuč-1, pridobi službeno izkaznico Ministrstva za notranje zadeve. Nadzornik je oseba, ki:

 • je stara najmanj 18 let,
 • ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije,
 • je zdravstveno in psihično sposobna glede na vrsto dela, ki ga bo opravljala,
 • ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
 • izpolnjuje pogoje usposobljenosti,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • ni bila več kot dvakrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali za prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ali za prekrške po tem zakonu in ji je bila izrečena globa.

Eden od pogojev je tudi, da kandidat opravi preizkus usposobljenosti za nadzornika na smučišču. Preizkus kandidat opravi po predhodno opravljenem usposabljanju v skladu z veljavnim podzakonskim aktom, Pravilnikom o zagotavljanju varnosti na smučišču. Kandidat lahko pristopi k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja, če je predhodno uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja smučanja, kar dokazuje s potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije iz Smučarske zveze Slovenije.

 

 

Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za nadzornika na smučišču

 

Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za nadzornika na smučišču od 1. 9. 2018 naprej izvaja Ministrstvo za notranje zadeve in sicer Policijska akademija kot notranja organizacijska enota Generalne policijske uprave, Rocenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno (izvajalec).

 

Termin usposabljanja je objavljen na spletnih straneh Policije, 60 dni pred začetkom usposabljanja. Glede na vremenske razmere ima izvajalec pravico spremeniti datum usposabljanja, o čemer obvesti kandidata vsaj sedem dni pred začetkom usposabljanja. Kandidati se prijavijo na program usposabljanja in preizkus znanja za nadzornika na smučišču na podlagi prijavnice za usposabljanje, ki je objavljena na spletnih straneh izvajalca v rubriki Sporočila za javnost. Izvajalec zagotovi možnost sprejemanja prijave za usposabljanje tudi po elektronski pošti.

 

Kandidati se prijavijo na usposabljanje pri izvajalcu najmanj 30 dni pred začetkom usposabljanja. O kraju in terminu usposabljanja izvajalec obvesti kandidata vsaj sedem dni  pred začetkom usposabljanja. Datum opravljanja preizkusa usposobljenosti določi izvajalec. Termine in obrazec prijavnice za preizkus znanja objavi izvajalec na svoji spletni strani. Kandidat se za preizkus znanja prijavi pri izvajalcu, ki zagotovi možnost sprejemanja prijave za preizkus znanja tudi po elektronski pošti.

  

 

Pridobitev službene izkaznice nadzornika na smučišču

 

Nadzornik na smučišču pridobi pravico opravljati naloge po ZVSmuč-1 na podlagi izdane službene izkaznice. Izda jo Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi vloge za pridobitev oziroma zamenjavo službene izkaznice nadzornika na smučišču, ki jo prosilec izpolnjeno in podpisano ter skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev po določilih ZVSmuč-1 pošlje na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 24 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

     

Stroški izdaje službene izkaznice (po 21. 5. 2016) znašajo 44,50 EUR, in sicer:

 • upravna taksa 4,50 EUR za vlogo, prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge po tarifni številki 1 ZUT in upravna taksa 40,00 EUR – za odločbe in sklepe po tarifni številki 24 ZUT - nakazilo na TRR: 0110 0100 0315 637, SKLIC: 11 17116-7111002-2011.

Iz potrdila o vplačilu upravne takse na TRR (plačilni nalog BN 02 oz. UPN) morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • naziv ali osebno ime nalogodajalca,
 • namen nakazila: PLAČILOUPRAVNE TAKSE, IME IN PRIIMEK ALI NAZIV" prosilca,
 • znesek: 44,50 EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
 • sklic na štev. 11 17116-7111002-2011 (plačilo upravne takse).

 

Podaljšanje pooblastila nadzornika smučišč

 

Nadzornik na smučišču se mora na podlagi 18. člena ZVSmuč-1 vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja. Termin obdobnega izpopolnjevanja je objavljen na spletnih straneh Policije. Po opravljenem obdobnem izpopolnjevanju mu izvajalec izda potrdilo, na podlagi katerega ministrstvo za notranje zadeve ob izpolnjevanju pogojev iz 2., 3., 7. in 8. točke drugega odstavka 18. člena ZVSmuč-1 podeli novo službeno izkaznico z veljavnostjo štirih let od opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. Potrdilo o opravljanjem obdobnem izpopolnjevanju ne sme biti starejše od enega leta.

 

Nadzornik, ki ima na dan uveljavitve ZVSmuč-1 veljavno službeno izkaznico in pooblastilo za nadzornika ter izpolnjuje pogoje na podlagi Zakona o varnosti na smučišču (Uradni list RS, št. 110/02, 98/05, 17/08 in 52/08 – popr.), sme ne glede na določbe ZVSmuč-1 še naprej opravljati naloge nadzornika. Naloge nadzornika sme opravljati do preteka petih let od dneva zadnjega uspešno opravljenega preizkusa usposabljanja oziroma opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. Za nadaljnje opravljanje nalog nadzornika se mora udeležiti obdobnega izpopolnjevanja v skladu z določili ZVSmuč-1. Na podlagi potrdila o udeležbi na obdobnem izpopolnjevanju in ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev po ZVSmuč-1 mu ministrstvo za notranje zadeve izda novo službeno izkaznico.

 

  

Kontakt: 

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge

Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si