Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZASEBNO VAROVANJE, DETEKTIVI


Ministrstvo za notranje zadeve je na področju zasebnega varovanja pristojno za podeljevanje in odvzem licence za opravljanje zasebnega varovanja pravnim osebam, podeljevanje in odvzem službene izkaznice fizičnim osebam, izdajanje soglasjatujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije, za opravljanje nalog na področju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, podeljevanje in odvzem javnih pooblastil ter za izvajanje nadzora nad njegovim izvajanjem. Pristojno je tudi za določitev načina in vsebine izvajanja strokovnega nadzora reprezentativnega združenja ter za določitev pristojnosti in sestave neodvisnih komisij, za opravljanje nadzora nad izvajanjem določb Zakona o zasebnem varovanju in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za določanje standardov, za vodenje evidenc ter za sistemsko urejanje področja zasebnega varovanja.

 
Na področju usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja ministrstvo določa programe strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter skrbi za strokovno izvajanje programov, vodi evidence strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, sodeluje pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, imenuje člane komisij za preverjanje strokovne usposobljenosti v programih strokovnega izpopolnjevanja in obdobnega izpopolnjevanja ter nudi strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju izobraževalnih programov s področja zasebnega varovanja. Prav tako podrobneje predpiše način izvajanja, tarifo, imenovanje in sestavo komisij, postopek preverjanja znanja in izdajo potrdil o opravljanem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju ter preizkusu znanja varnostnega osebja.
 
Na podlagi javnega natečaja za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja je ministrstvo podelilo javno pooblastilo šestim (6) pravnim osebam, ki izpolnjujejo zakonske in materialne pogoje. Ministrstvo izvaja nadzor nad izvajanjem programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja.
 

Ministrstvo za notranje zadeve je v okviru projektne skupine, v kateri so sodelovali različni strokovnjaki s področja varovanja, marca 2010 pripravilo Strategijo na področju zasebnega varstva in z njo postavilo izhodišča in cilje normativne in institucionalne ureditve zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti.

  
Imetniki licenc se prostovoljno združujejo v Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Zbornica skrbi za razvoj stroke, dejavnosti, etike in standardov na področju dejavnosti, ureja odnose med člani in jih zastopa v odnosu do državnih organov in javnosti. Reprezentativno strokovno interesno združenje na področju zasebnega varovanja je tisto, v katerega se združi najmanj 51 odstotkov imetnikov licenc, ki imajo v delovnem razmerju najmanj 40 odstotkov varnostnega osebja v dejavnosti. Reprezentativnost ugotovi minister, pristojen za notranje zadeve, z odločbo, s katero lahko kot javno pooblastilo podeli tudi nekatere upravne naloge. Dne 6. 6. 2011 je bila z odločbo ministrstva (štev. 250-432/2011/2) na podlagi 9. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11 - ZZasV-1) ugotovljena reprezentativnost Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Z isto odločbo je bilo zbornici na podlagi 10. člena ZZasV-1 podeljeno javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog, navedenih v prvem odstavku tega člena. Na podlagi javnega pooblastila zbornica lahko opravlja naslednje upravne naloge:

 • ­predlaga vsebine poklicnih standardov ter katalogov strokovnih znanj in spretnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, programov izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter skrbi za razvoj izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja,
  ­
 • predlaga vsebine standardov na področju zasebnega varovanja ter imetnike licenc in naročnike redno obvešča o novostih v zvezi s standardi ter jim nudi potrebna pojasnila,
  ­
 • daje mnenja v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij in strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog s področja zasebnega varovanja,
  ­
 • izdaja priporočila o merilih kakovosti in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja v skladu s tem zakonom in s strokovnim nadzorom ugotavlja njihovo izpolnjevanje,
 • pripravlja skupna poročila o uporabi ukrepov varnostnikov,
  ­
 • izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem internega strokovnega izpopolnjevanja pri imetnikih licenc.

Zbornica opravlja navedene naloge za vse imetnike licenc, druge nosilce javnega pooblastila in varnostno osebje v skladu s tem zakonom, ne glede na njihovo članstvo v združenju.
    
Ministrstvo za notranje zadeve skrbi tudi za sistemsko urejanje področja detektivske dejavnosti. Detektivi z območja Republike Slovenije se obvezno združujejo v Detektivsko zbornico Republike Slovenije (DeZRS). Zbornica podeljuje in odvzema licenco za opravljanje detektivske dejavnosti, opravlja naloge povezane z opravljanjem detektivske dejavnosti tujih detektivov v Republiki Sloveniji, vodi s tem zakonom predpisane evidence, opravlja strokovni nadzor nad delom detektivov in detektivskih družb, sprejema kodeks poklicne etike, predlaga ministrstvu programstrokovnega usposabljanja in način opravljanja detektivskega izpita, predlaga obrazec detektivske izkaznice ter organizira in izvaja obdobna usposabljanja detektivov.

 
Ministrstvo za notranje zadeve pa je v okviru tega področja pristojno za izvajanje nadzora nad izvajanjem nalog zbornice, podeljevanje in odvzem javnega pooblastila ter za nadzor nad njegovim izvajanjem, odločanje v primeru pritožbe na odločitve zbornice, varnostno preverjanje, določitev programa usposabljanja in izpopolnjevanja detektiva, tarifo, kadrovskih in materialnih pogojev izvajanja programa ter način opravljanja detektivskega izpita, vsebino in trajanje obdobnega usposabljanja, določitev obrazca detektivske izkaznice in vloge za pridobitev licence ter za sistemsko urejanje področja detektivske dejavnosti.

 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona o zasebnem varovanju in zakona o detektivski dejavnosti in predpisov, izdanih na njuni podlagi, opravljajo inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve.

 

 

Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

T: 01 428 54 09
F: 01 428 50 61
E: szv.mnz(at)gov.si