Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DETEKTIVSKA DEJAVNOST

 

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe opravlja detektiv, ki ima licenco in izpolnjuje pogoje določene z Zakonom o detektivski dejavnosti (Uradni list RS št. 17/11, v nadaljevanju: zakon). 

  

Detektivsko dejavnost lahko opravlja detektiv samostojno kot svoboden poklic ali pa na podlagi delovnega razmerja pri pravni ali fizični osebi, ki ima registrirano detektivsko dejavnost in zavarovano odgovornost za škodo v skladu z zakonom.

 

Prosilec mora za pridobitev licence izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
 • ima opravljen izpit za detektiva;
 • je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov;
 • v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo.

Detektiv, ki ima veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti je v skladu z zakonom obvezno član Detektivske zbornice Republike Slovenije.

 

 

Postopek pridobitve licence:

Prosilec za pridobitev licence in detektivske izkaznice z vlogo za pridobitev licence zaprosi Detektivsko zbornico Republike Slovenije. Vlogi se priložijo pisna dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev. Certifikat o licenci, detektivska  izkaznica, detektivska značka, strokovno usposabljanje in program strokovnega usposabljanja so predpisani v Pravilniku o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS št. 85/11).

  

Za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje detektivov Ministrstvo za notranje zadeve lahko podeli javno pooblastilo. Kandidat za detektiva se mora pred detektivskim izpitom obvezno strokovno usposobiti po programu, določenem s pravilnikom.

 

Izvajalec strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki mu je Ministrstvo za notranje zadeve podelilo javno pooblastilo in Ministrstvo za notranje zadeve objavita na svojih spletnih straneh termine za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje najmanj šestdeset dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja. 

  

Stroški izdaje certifikata o licenci, detektivske izkaznice, strokovnega usposabljanja in detektivskega izpita se obračunajo po izdelanem ceniku.

 

Detektiv opravlja dejavnost izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke. Detektiv lahko opravlja dejavnosti in pridobiva informacije na naslednjih področjih:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Poleg navedenega pa detektiv lahko vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom, svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj in načrtuje ter izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

 

Pri svojem delu detektiv lahko uporabi upravičenja - zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobiva podatke iz evidenc, osebno zaznava in uporablja določena tehnična  sredstva.

 

Detektivi iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo detektivsko dejavnost pod pogoji določenimi z zakonom. Za pridobitev soglasja prosilec pri Detektivski zbornici Republike Slovenije vloži vlogo h kateri priloži tudi potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Z vpisom v evidenco, ki jo vodi Detektivska zbornica Republike Slovenije tuj detektiv pridobi soglasje za opravljanje dejavnosti.

  

 

Kontakt za pridobitev licence:
Detektivska zbornica Republike Slovenije
Stegne 21, soba 652
1000 Ljubljana

T: 01 511 39 60
F: 01 511 39 61
E: detektivska-zbornica(at)siol.net 
http://www.detektivska-zbornica-rs.si/

     

 

Kontakt za informacije s področja dela ministrstva:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si