Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LICENCE ZA OPRAVLJANJE ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja se razlikujejo glede na oblike zasebnega varovanja (4. člen ZZasV-1). Te so:

 • varovanje ljudi in premoženja;
 • varovanje oseb;
 • prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk;  
 • varovanje javnih zbiranj; 
 • varovanje prireditev v gostinskih lokalih; 
 • upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC);
 • načrtovanje sistemov tehničnega varovanja; 
 • izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

  

Kdo potrebuje licenco

 

Gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki želi opravljati varovanje življenja in osebne nedotakljivosti oseb; varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem; ki želi opravljati prevoz in varovanje  denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji ipd.); ki želi zagotavljati red na javnih shodih in javnih prireditvah v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja; ki želi organizirati varovanje prireditev v gostinskih lokalih v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja; ki želi upravljati in stalno fizično nadzorovati vgrajene sisteme za tehnično varovanje, območja ali varovane osebe s pomočjo varnostno-nadzornega centra; ki želi izvajati načrtovanje sistemov tehničnega varovanja, ki želi izvajati oziroma vzdrževati sisteme tehničnega varovanja kot pridobitno gospodarsko dejavnost.

 

 

Kdo ne potrebuje licence

 

Licence ne potrebuje gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ, zavod, javna agencija ter druga pravna ali fizična oseba, ki neodplačno varuje svoje premoženje (posameznik, ki varuje svojo stanovanjsko hišo, podjetje, ki organizira lastno varovanje) s pomočjo tehničnih sistemov in naprav za varovanje, in državni organi, ki opravljajo varovanje na podlagi posebnih zakonov.

 

Licence ne potrebuje pravna ali fizična oseba, ki neodplačno prevaža denar in druge vrednostne pošiljke za svoje potrebe, in državni organi, ki opravljajo prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk na podlagi posebnih predpisov.

 

Licence ne potrebuje organizator javnega shoda ali javne prireditve, ki zagotavlja red s pomočjo rediteljev, in državni organi, ki zagotavljajo red na javnih shodih in javnih prireditvah na podlagi posebnih predpisov, razen če ni zavezan Uredbi o obveznem organiziranju varovanja.

 

Zakon ne opredeljuje izjeme za načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

 

 
Interno varovanje

 

V primeru, da gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ, zavod, javna agencija ter druga pravna ali fizična oseba želi organizirati interno varovanje kot neprofitno dejavnost za lastne potrebe, in zaposliti strokovno usposobljeno varnostno osebje v skladu z določbami tega zakona, ji ni potrebno pridobiti licence, vendar se mora predhodno registrirati kot izvajalec internega varovanja in izpolnjevati zakonske pogoje.

 

Interno varovanje je varovanje, ki ga za svoje potrebe organizira izvajalec internega varovanja, ki neprofitno organizira varovanje ljudi in premoženja na objektih ali območjih, ki so namenjeni samo za njegove potrebe.

 

Izvajalec internega varovanja mora za opravljanje internega varovanja izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju eno osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja – varnostnega menedžerja;
 • imeti v delovnem razmerju strokovno usposobljene varnostnike;
 • imeti interni akt, s katerim so določeni oznake, delovna obleka, oprema in vozila.

Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka, lahko naloge varnostnega menedžerja pri izvajalcu internega varovanja, ki ima manj kot 30 varnostnikov, opravlja oseba, ki je pri njem v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom in ima najmanj visoko strokovno izobrazbo.

 

Izvajalec internega varovanja pred organiziranjem internega varovanja na podlagi vloge opravi registracijo pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Če so izpolnjeni pogoji, ministrstvo izvajalca internega varovanja vpiše v evidenco izvajalcev internega varovanja in mu izda potrdilo o vpisu v evidenco.

 

Varnostno osebje, ki je v delovnem razmerju pri izvajalcu internega varovanja, ima vse pravice in dolžnosti, predpisane s tem zakonom. Določbe v zvezi z določitvijo in uporabo oznak, delovne obleke, opreme in vozil se smiselno uporabljajo tudi za izvajalce internega varovanja.

 

Interno varovanje ne more biti organizirano pri zavezancih, za katere je s predpisi določeno, da morajo obvezno organizirati službo varovanja, ali na objektih in območjih, ki so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopni vsakomur (javni kraj).

 

 

Pogoji za pridobitev licence

 

Za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja – varovanje ljudi in premoženja (19. člen ZZasV-1) mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. da ima za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje zasebnega varovanja ali je sam varnostni menedžer;
 2. da so povezane osebe varnostno preverjene in da nimajo varnostnih zadržkov;
 3. da osebe iz prejšnje točke niso ali niso bile povezane osebe v pravni osebi, kateri je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;
 4. da zoper prosilca ni uveden postopek za odvzem katere koli druge licence po tem zakonu;
 5. da zoper prosilca v obdobju zadnjih dveh let ni bil izrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence ali odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;
 6. da ima v delovnem razmerju varnostno osebje, strokovno usposobljeno glede na obliko varovanja, ki jo želi opravljati;
 7. da ima lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC;
 8. da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu;
 9. da ima interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;
 10. da je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji.

Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (20. člen ZZasV-1)
Za pridobitev licence za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk mora prosilec poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 19. člena tega zakona imeti v lasti ali najemu najmanj eno vozilo za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk, opremljeno v skladu s pravilnikom, ki ureja način prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk. Licenca se podeli po kategorijah glede na vrednost prevoza.

 

Licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih (21. Člen ZZasV-1)
Za pridobitev licence za varovanje prireditev v gostinskih lokalih mora prosilec poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 19. člena tega zakona imeti v delovnem razmerju varnostnike in varnostnega menedžerja, ki so strokovno usposobljeni za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.

 

Licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC) (22. člen ZZasV-1)

Za pridobitev licence za upravljanje z VNC mora prosilec poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 19. člena tega zakona izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju najmanj deset operaterjev VNC;
 2. imeti prostore in opremo, ki izpolnjuje predpisane standarde za varnostno-nadzorne centre.

Licenca za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja (23. Člen ZZasV-1)
Za pridobitev licence za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja mora prosilec izpolnjevati vse splošne pogoje, razen 1., 6., 7. in 9. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona, in imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov ali biti sam pooblaščeni inženir varnostnih sistemov.

 

Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja(24. Člen ZZasV-1)
Za pridobitev licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja mora prosilec izpolnjevati vse splošne pogoje, razen 7. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona.

 

 
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik mora pogoje za pridobitev licence in pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.

 

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik sme opravljati eno ali več oblik zasebnega varovanja, če ima vsaj enega varnostnega menedžerja, ki je zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

Varnostni menedžer mora poleg splošnih pogojev iz 32. člena ZZasV-1 izpolnjevati posebne pogoje, določene v katalogu strokovnih znanj in spretnosti (najmanj višja strokovna izobrazba) in imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja. Za izkušnje na področju varovanja se štejejo izkušnje, pridobljene z neposrednim opravljanjem nalog varnostnega osebja, ki ima pravico uporabe ukrepov varnostnika, in izkušnje, pridobljene z neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo pravico uporabe pooblastil in prisilnih sredstev (policist, občinski redar, pravosodni policist, vojaški policist). Izjema glede delovnih izkušenj s področja varovanja velja za prosilca, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih. 

 

  
Kako zaprosite za podelitev licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja

 

Prosilec/ka izpolni in podpiše vlogo za podelitev licence za opravljanje zasebnega varovanja, ki jo dobi na strani Evidence, vloge in obrazci in jo s prilogami navedenimi v vlogi pošlje na naslov ministrstva:

 

 

Kaj storiti, če več ne izpolnjujete pogojev za licenco/službeno izkaznico

 

Če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za licenco oziroma službeno izkaznico, mora takoj prenehati opravljati dejavnost in v osmih dneh vrniti certifikat o licenci oziroma službeno izkaznico.

 

 

Kontakt:

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si