Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOJI ZA TUJE OSEBE

 

Pogoji za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v RS za tuje osebe
 
Tuja pravna ali fizična oseba s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali v državi s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum lahko pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu in predpisih izdanih, na njegovi podlagi, opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji stalno, prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, občasno (čezmejno, začasno) ali na podlagi delovnega razmerja. Zasebno varovanje lahko opravlja na podlagi licence oziroma službene izkaznice, pridobljene v Republiki Sloveniji, ali na podlagi pravice do opravljanja zasebnega varovanja, pridobljene v matični državi, in soglasja Ministrstva za notranje zadeve.

 

Tuja oseba iz tretjih držav, ki ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja, lahko opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot veljajo za tuje osebe, ob dodatnem pogoju vzajemnosti.

 

V postopku odločanja o pravici tuje osebe do opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, za pomen izrazov ter postopek izdaje soglasja ministrstvo uporablja predpise, ki urejajo področje storitev na notranjem trgu Evropske unije, in predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, če ni s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določeno drugače.

 

 
Pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

 

Tuja oseba, ki ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja, mora pred prvim opravljanjem zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pridobiti soglasje pristojnega organa v Republiki Sloveniji.

 

Tuja oseba, ki v Republiki Sloveniji želi opravljati zasebno varovanje, pošlje Ministrstvu za notranje zadeve vlogo za pridobitev soglasja pisno ali v elektronski obliki. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

 

Vloga za podelitev certifikata o soglasju mora vsebovati:

 1. naziv pravne osebe in osebne podatke zakonitega zastopnika pravne osebe, ki bo opravljala zasebno varovanje na območju Republike Slovenije (ime in priimek, datum, kraj in državo rojstva ali naziv in sedež pravne osebe, državljanstvo, naslov prebivališča, kraj in poštna številka, matična država, telefon, elektronski naslov);
 2. dokazilo matične države o izvajanju zasebnega varovanja (dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki ga je izdala matična država z imenom in naslovom pristojnega organa) ali dokazila, da je opravljal posamezno obliko dejavnosti zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih;
 3. dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu v višini enakovredni ali višji, kot je določena s tem zakonom;
 4. dokazilo, da ima lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC (ni potrebno za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja, izvajanje sistemov tehničnega varovanja in upravljanje z VNC);
 5. interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila s katerim opravlja zasebno varovanje (samo za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja varnostnika čuvaja, varnostnika, varnostnika nadzornika in varnostnega tehnika);
 6. dokazilo, da je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji (ni potrebno za občasno opravljanje dejavnosti);
 7. potrdilo pristojnega organa matične države, da osebi ni prepovedano opravljanje zasebnega varovanja v matični državi;
 8. izpolnjene in podpisane vloge za varnostno preverjanje za zakonite zastopnike, prokuriste, člane uprave in lastnike ali delničarje, ki imajo v lasti vsaj 25 odstoten lastniški ali upravljavski delež družbe prosilke. Če je lastnik družbe, ki prosi za pridobitev licence v višini vsaj 25 odstotkov, druga družba se varnostni zadržki ugotavljajo tudi za povezane osebe te družbe;
 9. izpolnjene in podpisane vloge za podelitev službene izkaznice za varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe in varnostnega osebja, ki bo neposredno opravljalo zasebno varovanje (ime in priimek, datum, kraj in državo rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, kraj in poštna številka, matična država, številka in fotokopija osebnega dokumenta, službene izkaznice ter kontaktne podatke organa, ki ju je izdal, dokazila o strokovni usposobljenosti, zdravniško spričevalo, ki ne sme biti starejše od 1 leta in dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika);
 10. za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane uprave pravne osebe ter varnostnega menedžerja in varnostno osebje, ki bo v Republiki Sloveniji neposredno opravljajo dejavnost dokazila iz matične države, da niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora najmanj tri mesece ali za prekrške z elementi nasilja oziroma prekrškov po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ter soglasje in privolitev, da lahko pristojni organ opravi varnostno preverjanje in pridobiva osebne podatke o varnostnih zadržkih v skladu s tem zakonom.

Zgoraj navedena dejstva se dokazujejo s potrdili in drugimi listinami, izdanimi po predpisih matičnih držav, od koder prihajajo osebe, ki želijo opravljati zasebno varovanje. Listinam, ki jih je treba priložiti za pridobitev licence, službene izkaznice ali za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

 

Tuja oseba je glede pravice do opravljanja zasebnega varovanja in pridobitve licence ali službene izkaznice v Republiki Sloveniji izenačena s pravnimi in fizičnimi osebami iz Republike Slovenije. V postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ali storitve v Republiki Sloveniji se preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije in standarde, kot veljajo za opravljanje zasebnega varovanja na podlagi tega zakona.

 

Če opravljanje dejavnosti ali poklica zasebnega varovanja v matični državi ni pravno urejeno, mora tuja oseba poleg ostalih dokazil predložiti tudi dokazila, da je opravljala posamezno obliko zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih.

 

Če tuja oseba izpolnjuje vse pogoje, Ministrstvo za notranje zadeve podeli soglasje k opravljanju zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji in osebo vpiše v evidenco imetnikov licenc ali v evidenco imetnikov službenih izkaznic.

 

Varnostnemu osebju, ki v matični državi nima podeljene službene izkaznice, pristojni organ po uradni dolžnosti izda službeno izkaznico, s katero izkazuje pravico do opravljanja nalog zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom.

 

Varnostno osebje, ki ima službeno izkaznico izdano v matični državi, mora imeti pri sebi prevod službene izkaznice v slovenski jezik ali službeno izkaznico, ki mu jo podeli Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

 

 
Zavrnitev in odvzem soglasja

 

Tuji osebi in tuji osebi iz tretjih držav se soglasje zavrne, če ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom.

 

Soglasje se odvzame pod pogoji, ki jih za odvzem licence ali službene izkaznice določa ta zakon.

 

 
Priznavanje poklicnih kvalifikacij pridobljenih v tujini

 

Tuji osebi se na njeno zahtevo prizna poklicna kvalifikacija, pridobljena v tujini, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ter zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

 

Pred prvim začetkom opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pristojni organ na podlagi vloge osebe pridobljene kvalifikacije primerja s kvalifikacijami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

 

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo pri Ministrstvu za notranje zadeve za reguliran poklic na področju zasebnega varovanja naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
 
Ministrstvo za notranje zadeve po prejemu vloge obvesti kandidata o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo:

 • kopija izvirnika in slovenski prevod dokazila o državljanstvu, strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah in morebitna druga dokazila o poklicnih kvalifikacijah,
 • kopije izvirnikov in slovenski prevod diplome, spričeval ter drugih dokazil o izobrazbi in izkazov o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah in morebitna druga dokazila o poklicnih kvalifikacijah,
 • slovenski prevod programa usposabljanja,
 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta s sliko (potni list, osebna izkaznica,...),
 • izvirnik in slovenski prevod potrdila pristojnega organa matične države iz kazenske evidence o morebitnih kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in evidence o storjenih prekrških z elementi nasilja,
 • izvirnik in slovenski prevod dokumenta, da opravlja poklic v matični državi vsaj dve leti v obdobju zadnjih desetih let (če poklic ni reguliran),
 • dokazilo, da aktivno obvlada slovenski jezik,
 • izvirnik in slovenski prevod potrdila pristojnega organa, da je zdravstveno sposoben opravljati storitve na področju  varovanja,
 • dokazilo o plačilu upravne takse.  

     

Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si