Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBENE IZKAZNICE ZA VARNOSTNO OSEBJE

 
Posameznik lahko pridobi službeno izkaznico glede na vrsto dela, ki ga želi opravljati:

 • varnostni menedžer
 • varnostnik čuvaj
 • varnostnik
 • varnostnik nadzornik
 • varnostnik telesni stražar
 • varnostni tehnik
 • pooblaščeni inženir varnostnih sistemov 
 • operater varnostno-nadzornega centra (VNC)

 

Pogoji za pridobitev službene izkaznice (32. in 33. člen)

 

Za pridobitev službene izkaznice mora prosilec izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 1. da je star najmanj 18 let;
 2. da ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;
 3. da je strokovno usposobljen glede na vrsto del, ki jih bo opravljal;
 4. da je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov;
 5. da mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila odvzeta službena izkaznica zaradi kršitev tega zakona;
 6. da je zdravstveno in psihično sposoben glede na vrsto del, ki jih bo opravljal;
 7. da aktivno obvlada slovenski jezik.

Za ugotavljanje zdravstvene in psihične sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Ne glede na predpise, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, se šteje, da prosilec ni zdravstveno in psihično sposoben za opravljanje zasebnega varovanja, če je z zdravniškim pregledom ugotovljeno, da je odvisen od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Zdravniško spričevalo ne sme biti starejše od enega leta.

 

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je prosilec na slovenski šoli pridobil najmanj osnovnošolsko izobrazbo. Prosilci, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, aktivno znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Prosilci lahko izpit opravljajo pri dvanajstih zunanjih izvajalcih Centra za slovenščino Filozofske fakultete v Ljubljani.

 

Prosilcu se na podlagi vloge izda službena izkaznica za tisto vrsto dela, za katero je strokovno usposobljen in izpolnjuje predpisane pogoje.

 

 

Posebni pogoji
 

Kandidat za varnostnika nadzornika mora poleg splošnih pogojev iz 32. člena ZZasV-1 imeti najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja, za operaterja VNC najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja, za varnostnika telesnega stražarja in varnostnega menedžerja pa najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja.

 

Pogoj delovnih izkušenj za varnostnega menedžerja izpolnjuje tudi prosilec, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih.

 

Za izkušnje na področju varovanja se štejejo izkušnje, pridobljene z neposrednim opravljanjem nalog varnostnega osebja, ki ima pravico uporabe ukrepov varnostnika, in izkušnje, pridobljene z neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo pravico uporabe pooblastil in prisilnih sredstev (policist, občinski redar, pravosodni policist, vojaški policist).

 

Prosilec, ki prosi za službeno izkaznico in je pred več kot petimi leti od podaje vloge opravil izobraževalni program, program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, obdobno strokovno izpopolnjevanje ali kako drugače pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo, se mora pred podelitvijo službene izkaznice udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

 

 
Kdo potrebuje izkaznico varnostnega menedžerja/varnostne menedžerke
 

Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena kot odgovorna oseba za opravljanje zasebnega varovanja. Naloga varnostnega menedžerja je skrbeti za to, da varnostno osebje opravlja svoje delo zakonito, pravočasno in v mejah svojih ukrepov in pooblastil. Skrbeti mora za razvoj stroke in iskati ukrepe za izboljšanje varnostnih storitev.

 

 

Kdo potrebuje izkaznico varnostnika, varnostnika čuvaja, nadzornika ali varnostnika telesnega stražarja
 

Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in neposredno opravlja zasebno varovanje kot varnostnik čuvaj oziroma varnostnica čuvajka ali varnostnik oziroma varnostnica ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna stražarka ali varnostnik nadzornik oziroma varnostnica nadzornica (v nadaljnjem besedilu: varnostnik).

 

Varnostnik čuvaj opravlja manj zahtevna dela pri varovanju ljudi in premoženja (ne sme opravljati intervencij, varovanja javnih prireditev in varovanja prevoza denarja).

 

  

Kdo potrebuje izkaznico za varnostnega tehnika
 

Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in montira in vzdržuje tehnična sredstva in mehanske naprave za varovanje.

 

 

Kdo potrebuje izkaznico pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov
 

Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in opravlja dela odgovornega projektanta tehničnih sistemov in mehanskih naprav za varovanje oziroma dela odgovornega vodje teh del skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov.

 

 

Kdo potrebuje izkaznico za operaterja varnostno nadzornega centra

 

Oseba, ki pri imetniku licence upravlja s tehničnimi sredstvi in napravami v varnostno-nadzornem centru.

 

 

Postopek za pridobitev službene izkaznice

 

Prosilec/ka izpolni in podpiše vlogo za pridobitev službene izkaznice, ki jo dobi na strani Evidence, vloge in obrazci in jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje na naslov:

 

Ministrstvo za notranje zadeve RS
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 
Štefanova 2
1501 Ljubljana

 
Ministrstvo preveri pogoje za opravljanje dejavnosti. Če jih prosilec izpolnjuje, ga ministrstvo  vpiše v evidenco imetnikov službenih izkaznic. Prosilcu ministrstvo pošlje službeno izkaznico na naslov, ki ga je navedel na vlogi (osebno prosilcu ali pooblaščencu).

 

 

Kdaj je treba zamenjati službeno izkaznico
 

Službena izkaznica se zamenja, če:

 • jo je imetnik izgubil,
 • je poškodovana,
 • je bila ukradena,
 • je imetnik spremenil osebno ime.

V zgornjih primerih mora imetnik službene izkaznice takoj obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Ministrstvo za notranje zadeve pred zamenjavo imetniku službene izkaznice izda potrdilo iz evidence, da nemoteno opravlja zasebno varovanje.

 

 

Kaj storiti v primeru zamenjave delodajalca brez vmesne prekinitve
 

Če varnostno osebje zamenja delodajalca in takoj začne z delom pri drugem imetniku licence, mora imetnik licence, pri katerem se varnostno osebje zaposli, o tem obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Obvestilo se pošlje pisno po pošti ali na elektronski naslov: szv.mnz(at)gov.si

 

 

Kaj storiti v primeru zamenjave delodajalca z vmesno prekinitvijo
 

Če varnostno osebje preneha z delom pri imetniku licence in se v roku 30 dni ne zaposli pri drugem imetniku licence, mora službeno izkaznico v 8 dneh poslati Ministrstvu za notranje zadeve, ki službeno izkaznico deponira.

 

Če varnostno osebje ponovno začne z delom pri imetniku licence, prosilec/ka ministrstvu pošlje prošnjo za vrnitev deponirane službene izkaznice. Ministrstvo preveri ali je oseba v delovnem razmerju pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja in prosilcu pošlje službeno izkaznico.

 

 

Kaj storiti, če ne izpolnjujete več pogojev za licenco/službeno izkaznico
 

Če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za licenco oziroma službeno izkaznico, mora takoj prenehati opravljati dejavnost in v osmih dneh vrniti certifikat o licenci oziroma službeno izkaznico.

 

Če ministrstvo ugotovi, da varnostno osebje ne izpolnjuje pogojev za pridobitev službene izkaznice oziroma pogojev za opravljanje zasebnega varovanja, ministrstvo obvesti Inšpektorat RS za notranje zadeve, da uvede prekrškovni postopek, samo pa izvede postopek odvzema službene izkaznice in o tem obvesti imetnika licence, pri katerem je varnostno osebje v delovnem razmerju.
 
 
Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si