Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE

 
Varnostno osebje se mora obvezno strokovno usposabljati in izpopolnjevati z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj in spretnosti po programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki jih določi minister glede na vrsto dela, ki ga varnostno osebja opravlja na področju zasebnega varovanja .

 

Stroške obveznega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ali usposabljanja in izpopolnjevanja, ki je v interesu delodajalca, ter preizkusov usposobljenosti plača imetnik licence ali izvajalec internega varovanja oziroma posameznik sam, če z njim nima sklenjenega delovnega razmerja.

 

Varnostno osebje je strokovno usposobljeno glede na vrsto dela, ki ga opravlja po Zakonu o zasebnem varovanju, če ima:

 • opravljen izobraževalni program s področja zasebnega varovanja, v skladu s predpisi, ki urejajo javne izobraževalne programe,
 • opravljeno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, kot ga določa zakon o zasebnem varovanju, in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja zasebnega varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, ali
 • na drug način pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja zasebnega varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, če opravljeno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, kot ga določa ta zakon, ni obvezno.

Osebi, ki je zaključila izobraževalni program s področja zasebnega varovanja, se prizna strokovna usposobljenost glede na izpolnjevanje pogojev, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo in sprejetih programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.

 

Osebi, ki je končala srednješolski izobraževalni program "Tehnik varovanja", ki se je izvajal do 1. 9. 2014  in je pridobila naziv "Tehnik varovanja", se na podlagi diplome oziroma spričevala, ob upoštevanju poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, neposredno prizna strokovna usposobljenost za:

 • varnostnika,
 • varnostnika nadzornika, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul "nadzorovanje storitev varovanja", in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja,
 • operaterja varnostno-nadzornega centra, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul "operaterska dela v varnostno nadzornem centru" in izbirni modul "intervencije", in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja.

Osebi, ki je končala srednješolski izobraževalni program "Tehnik varovanja", ki se izvaja po 1. 9. 2014 in je pridobila naziv "Tehnik varovanja", se na podlagi diplome oziroma spričevala, ob upoštevanju poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, neposredno prizna strokovna usposobljenost za:

 • varnostnika,
 • varnostnika nadzornika, pod pogojem, da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja,
 • operaterja varnostno-nadzornega centra, pod pogojem, da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja.

Osebi, ki je končala višješolski izobraževalni program "Varovanje" in pridobila naziv "Inženir varovanja", se na podlagi diplome oziroma spričevala, ob upoštevanju poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, neposredno prizna strokovna usposobljenost za:

 • varnostnika,
 • varnostnega menedžerja, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul "varnostni menedžment", in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih,
 • varnostnika telesnega stražarja, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul "varovanje oseb in premoženja", in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja,
 • varnostnika nadzornika, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul "varnostni menedžment", in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja,
 • varnostnega tehnika, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul "varnostni tehnični sistemi" in  izpolnjuje posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnega tehnika, in so določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za varnostnega tehnika.   

Poleg strokovne usposobljenosti mora varnostno osebje imeti opravljena tudi interna izpopolnjevanja (najmanj enkrat letno ga je poleg strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja dolžan zagotoviti imetnik licence in izvajalec internega varovanja), strokovna izpopolnjevanja in obdobni preizkus strokovne usposobljenosti (vsakih pet let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja).

 

Varnostno osebje, ki je opravilo osnovno strokovno usposabljanje ali izobraževanje ali na drug način pridobilo pravico do opravljanja zasebnega varovanja pred 1. 1. 2008, se mora udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ter opraviti preizkus strokovne usposobljenosti do 1. 1. 2013.

 

Programi strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja so objavljeni v okviru odredb o določitvi programov usposabljanja in izpopolnjevanja. Programi so pripravljeni na podlagi veljavnih poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, ki so objavljeni na domači strani Centra za poklicno izobraževanje.

 

Način izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, tarifa, imenovanje in sestava komisij, postopek preverjanja znanja, postopek in merila priznavanja usposabljanja, izdaja potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju ter preizkusu znanja varnostnega osebja je določen s Pravilnikom o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja

 

Varnostnikom, ki so opravili usposabljanje za varnostnika pred 1. 1. 2009 in še niso opravili usposabljanja za opravljanje intervencije ali varovanje javnih zbiranj, se usposabljanje za ta dela prizna, ko opravijo obdobno strokovno izpopolnjevanje.

 

Varnostnim menedžerjem, ki so opravili usposabljanje za varnostnega menedžerja pred 13. 12. 2011 ter še niso imeli pravice uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika, se ta pravica prizna, ko opravijo obdobno strokovno izpopolnjevanje.

 

Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za ostale vrste dela, če opravi obdobno strokovno izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela po naslednjem zaporedju (varnostni menedžer; pooblaščeni inženir varnostnih sistemov; varnostnik telesni stražar; operater VNC; varnostnik nadzornik; varnostnik; varnostnik čuvaj; varnostni tehnik).
 
Pristojnosti ministrstva na področju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja so določene v 42. členu Zakona o zasebnem varovanju.  

    

Ministrstvo je na podlagi javnega natečaja podelilo javno pooblastilo za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja šestim pravnim osebam. Imetniki licenc in posamezniki sami izberejo nosilca javnega pooblastila, pri katerem želijo opraviti usposabljanje.
 

 
Seznam nosilcev javnega pooblastila

 

ČAS – Zasebna šola za varnostno izobraževanje, d. o. o.

Cesta Andreja Bitenca 68

1000 Ljubljana
T: 059 036 351

F: 01 507 20 93
E: info-cas(at)t-2.net
http://www.varnostnoizobrazevanje-cas.si/

 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Center za poslovno usposabljanje

Kardeljeva ploščad 27a

1000 Ljubljana
T: 01 589 76 50
F: 01 565 59 20
E: cpu(at)cpu.si
http://www.cpu.si/

 

KARNIKA zavod za osebno pomoč, svetovanje in razvoj znanja
Vrtna ulica 24

4294 Križe
M: 031 231 111
E: info(at)karnika.si
http://www.karnika.si/

 

SAB varovanje in storitve, d. o. o.

Chengdujska cesta 25

1260 Ljubljana - Polje
T: 01 585 51 87, 01 513 00 40
F: 01 585 51 01
E: info(at)sab-izobrazevanje.si 

 

AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d. d. (do 1. 12. 2017 - VARNOST MARIBOR d.d.)

Kraljeviča Marka ulica 5

2000 Maribor
T: 02 230 30 86

M: 031 665 027 (Viktor Lukač)

F: 02 230 30 39
E: izobrazevanje(at)aktiva.si
http://www.aktiva-varovanje.si

 

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA - ZRSZV

Dimičeva 9

1000 Ljubljana
T: 01 565 98 60
F: 01 534 23 66
M: 051 673 060, 051 673 099
E: zrszv(at)zrszv.si
http://www.zrszv.si/


 

Naloge nosilca javnega pooblastila 

 • izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • zagotavljanje kadrovskih, materialnih in prostorskih možnosti ter opreme za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja,
 • vodenje evidence strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si