Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAVRNITEV IZDAJE IN ODVZEM LICENCE ALI SLUŽBENE IZKAZNICE

    

Imetniki licence oziroma službene izkaznice morajo ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati vse pogoje, določene za pridobitev licence/službene izkaznice in pogoje za opravljanje zasebnega varovanja predpisane z zakonom, ali predpisi izdanimi na njegovi podlagi. V primeru, da pravna oseba oziroma posameznik več ne izpolnjuje pogojev, mora takoj prenehati z opravljanjem zasebnega varovanja in licenco/službeno izkaznico v 8 dneh vrniti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.

 

V primeru prenehanja delovnega razmerja imetnika službene izkaznice pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja se mora v roku 30 dni ta zaposliti pri drugemu imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja, drugače mora v 8 dneh vrniti službeno izkaznico ministrstvu, ki jo deponira.

 

 

ZAVRNITEV IZDAJE LICENCE ALI SLUŽBENE IZKAZNICE

 

Ministrstvo za notranje zadeve v upravnem postopku obravnave vloge za licenco oziroma službeno izkaznico ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.

 

Če ministrstvo ugotovi, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zaprosi prosilca za dopolnitev vloge in določi primeren rok za izpolnitev obveznosti. Če prosilec v določenem roku ne izpolni manjkajočega pogoja ali v istem času ne zaprosi za podaljšanje roka, mu ministrstvo z odločbo zavrne podelitev licence/službene izkaznice.

 

Varnostne zadržke opredeljuje 16. člen ZZasV-1, pri čemer se šteje, da oseba ne izpolnjuje pogojev. Varnostno osebje in povezane osebe morajo biti varnostno preverjeni in ne smejo imeti varnostnih zadržkov.

 

Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja:

 1. da je oseba pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 2. da je oseba pravnomočno obsojena za drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece, v povezavi z opravljanjem zasebnega varovanja,
 3. da je oseba najmanj trikrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami in ji je bila izrečena globa, ali
 4. da obstaja utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe.

Utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz kazenskih postopkov ali postopkov za prekrške lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge zasebnega varovanja. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih v zasebnem varovanju opravljala ter odloči v skladu z načelom sorazmernosti.
 
Za osebo, ki že opravlja zasebno varovanje je utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti podan, če:

 1. je v kazenskem postopku in je proti njej vložena obtožba za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ki ga je storil v povezavi z opravljanjem zasebnega varovanja, ali
 2. je bila najmanj dvakrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške, zaradi katerih se lahko po tem zakonu odvzame službena izkaznica, in ji je bila izrečena globa.

Varnostni zadržki prenehajo z izbrisom pravnomočne odločitve iz kazenske ali prekrškovne evidence.

 

 

Prekinitev postopka do pravnomočne odločitve
 

Če zoper osebo, ki želi opravljati zasebno varovanje, teče postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali najmanj dva postopka o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekršku po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočne odločitve v tem postopku.

 

Ministrstvo bo v primeru, da so za posameznika podani varnostni zadržki, o tem izdalo odločbo o odvzemu službene izkaznice oziroma licence in razloge obrazložilo.

 

 

ODVZEM IN PRENEHANJE LICENCE

 

Področje prenehanje veljavnosti licence ureja 26. člen ZZasV-1, pri čemer licenca preneha veljati:

 1. če imetnik licence v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati zasebnega  varovanja,
 2. zaradi prenehanja imetnika licence v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali
 3. zaradi stečaja ali prisilnega prenehanja imetnika licence v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Imetnik licence mora v petnajstih dneh od nastopa razloga iz prejšnjega odstavka, pristojnemu organu vrniti izvirnik certifikata o licenci.


Področje odvzema licence in obveznosti imetnika licence ureja 27. člen ZZasV-1, pri čemer lahko pristojni organ imetniku licence odvzame posamezno licenco zaradi:

 • varovanja javnega reda,
 • javne varnosti,
 • varstva naročnikov,
 • tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost.

Odvzem licence se izreče kot: 

 • začasni odvzem licence, z možnostjo pogojnega odvzema licence, ali
 • trajni odvzem licence.

Imetnik licence, ki mu je izrečen začasni ali trajni odvzem licence, je dolžan v roku osmih dni od odvzema o tem obvestiti naročnike, s katerimi ima sklenjene pogodbe o varovanju na podlagi odvzete licence.

 

Imetnik licence, za katerega je uveden postopek začasnega ali trajnega odvzema licence je dolžan že ob uvedbi postopka o tem obvestiti naročnike, ki so zavezanci za obvezno organiziranje varovanja, v skladu s tem zakonom.


Začasni in pogojni odvzem licence opredeljuje 28. člen ZZasV-1, če imetnik:

 • opravlja obliko zasebnega varovanja, za katero nima predpisane licence ali jo opravlja v nasprotju z izdano licenco,
 • opravlja zasebno varovanje v nasprotju s predpisanimi standardi,
 • opravlja zasebno varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje zasebnega varovanja,
 • opravlja dejavnosti nezdružljive z zasebnim varovanjem,
 • pri prevozu in varovanju gotovine in drugih vrednostnih pošiljk ter varovanju javnih prireditev, za katere je predpisano obvezno organiziranje varovanja, ne upošteva določb o usposobljenosti varnostnega osebja, najmanjšem številu varnostnikov in tehničnih zahtevah opreme in vozil ali varovanje izvaja na način, ki povzroča nevarnost za javni red, ali
 • pri zasebnem varovanju odredi uporabo drugih prisilnih sredstev, nevarnih predmetov ali živali kot prisilno sredstvo, katerih uporaba je s tem zakonom prepovedana.

Pristojni organ lahko imetniku licence z odločbo izreče začasni odvzem licence, če mu je z ukrepom inšpekcijskih služb izrečena začasna prepoved opravljanja dejavnosti, in kljub izrečenemu ukrepu še naprej opravlja dejavnost.

 

Začasni odvzem licence se lahko izreče v trajanju od enega do šestih mesecev.

 

Pogojni odvzem licence se lahko izreče v trajanju od treh do dvanajstih mesecev (preizkusna doba).

 

Pristojni organ prekliče pogojni odvzem licence, če imetnik licence v preizkusni dobi stori novo kršitev, za katero je mogoče izreči začasni odvzem licence.


Trajni odvzem licence opredeljuje 29. člen ZZasV-1, če:

 • se ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje zasebnega varovanja,
 • je bil imetniku licence že izrečen začasni odvzem licence in stori novo kršitev, za katero je mogoče izreči začasni odvzem licence,
 • je zaradi nezakonitega ali nestrokovnega dela imetnika licence prišlo do hujše posledice za življenje in zdravje ljudi, javni red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu) in javnega interesa ni bilo mogoče zavarovati z drugimi sredstvi, s katerimi bi se manj poseglo v pridobljene pravice, ali
 • je imetniku licence opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno odločbo.

 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN ODVZEM SLUŽBENE IZKAZNICE 

 

Prenehanje veljavnosti službene izkaznice opredeljuje 36. člen ZZasV-1, pri čemer službena izkaznica preneha veljati:

 1. če imetnik službene izkaznice v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati zasebnega varovanja,
 2. če imetnik službene izkaznice umre, ali
 3. če sta od deponiranja službene izkaznice pretekli več kot dve leti.

Imetnik službene izkaznice mora v osmih dnevih od nastopa razloga za prenehanje veljavnosti po pisni izjavi da ne želi več opravljati zasebnega varovanja  pristojnemu organu vrniti službeno izkaznico.

  
Odvzem službene izkaznice opredeljuje37. člen ZZasV-1, če:

 1. se ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev ali ni več poslovno sposoben,
 2. že kljub pravnomočni izrečeni globi za prekrške iz te točke stori novo istovrstno kršitev:
  - opravlja naloge zasebnega varovanja in ni v delovnem razmerju pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja,
  - pri zasebnem varovanju uporablja druga prisilna sredstva, živali kot prisilno sredstvo ali nevarne predmete, katerih uporaba je s tem zakonom prepovedana, ali
  - zaradi nezakonite in nestrokovne uporabe ukrepov varnostnika pride do povzročitve telesne poškodbe ali kršitve človekovih pravic in svoboščin,
 3. mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno odločbo, ali
 4. je zaradi nezakonitega ali nestrokovnega dela imetnika službene izkaznice prišlo do hujše posledice za življenje in zdravje ljudi, javni red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu), če javnega interesa ni bilo mogoče zavarovati z drugimi sredstvi, s katerimi bi se manj poseglo v pridobljene pravice.

Če pristojni organ ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog zasebnega varovanja, uvede postopek odvzema in o tem obvesti imetnika licence ali izvajalca internega varovanja.

 

Če policija ali inšpektor pri delu ugotovi, da ima posameznik neupravičeno službeno izkaznico, to odvzame in jo takoj pošlje pristojnemu organu v nadaljnji postopek.

 

 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU ZOPER AKTE MINISTRSTVA
 
Zoper odločbe Ministrstva za notranje zadeve pritožba ni dovoljena, saj gre za organ II. stopnje.

 

Mogoč pa je upravni spor. Tožbo je treba vložiti v 30 dneh po vročitvi odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti odločbo v izvirniku ali neoverjeni kopiji.

 

 

Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si