Skoči na vsebino

NOVICA

Število pritožb na delo policistov se je zmanjšalo

Danes, 19. aprila 2017 sta na novinarski konferenci generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač in vodja Sektorja za pritožbe zoper policijo mag. Gregor Hudrič predstavila poročilo o reševanju pritožb, vloženih zoper delo delo policistov za leto 2016.

V uvodu je generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač povedal, da z možnostjo pritožbe na delo policistov zagotavljamo transparentno delo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Delo policistov je zelo zahtevno in s pooblastili, ki jih imajo, lahko posegajo v področje spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Njihovo delo pa je tudi temeljito nadzorovano. Poleg zunanjega nadzora se izvaja tudi notranji nadzor, ki ga izvaja policija in Ministrstvo za notranje zadeve. Ena od oblik nadzora je pritožbeni postopek oziroma obravnavanje pritožb posameznikov zoper dejanja ali opustitve dejanj policista, s katerimi bi lahko bile kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine posameznika. 


»Ugotavljamo, da se je število pritožb v letu 2015 in 2016 zmanjšalo, kar je posledica stavkovnih aktivnosti policistov,« je povedal Lado Bradač.


Gregor Hudrič je povedal, da je bilo v letu 2016 največ vloženih pritožb s področja zagotavljanja javnega reda in miru in varnosti cestnega prometa, sledi področje odkrivanja in preprečevanja kriminalitete, najmanj pa je pritožb s področja varovanja državne meje in obravnavanja tujcev.

 

»V letu 2016 je bilo zoper delo policistov vloženih 309 pritožb, kar je 13,7 % manj kot v letu 2015, ko je bilo vloženih 358 pritožb.«


Vodjem policijskih enot je bilo v pomiritveni postopek odstopljenih 106 pritožb, pri čemer je bilo 51 primerov uspešno zaključenih, saj so se pritožniki strinjali z ugotovitvami in ukrepi vodje policijske enote. Ko se pritožnik ne strinja z ugotovitvami vodje policijske enote v pomiritvenem postopku, se postopek lahko nadaljuje na pritožbenem senatu Ministrstva za notranje zadeve. Neposredno pred pritožbenim senatom (brez predhodnega pomiritvenega postopka) se med drugim obravnava pritožbe, iz katerih izhajajo očitki hudih posegov v človekove pravice posameznika. Lani je ministrstvo razpisalo in izvedlo skupaj 69 sej pritožbenega senata, pri čemer je bilo v 12 primerih odločeno, da je bila pritožba bodisi delno ali v celoti utemeljena.

 

Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz spremljanja izvajanja pomiritvenih postopkov in aktivnosti, izvedenih v okviru obravnave pritožb na pritožbenih senatih, je bilo glede na število obravnavanih različnih dogodkov, vloženih razmeroma malo pritožb, kar kaže na to, da policisti dobro poznajo pooblastila in jih praviloma strokovno in zakonito izvajajo.


»Med utemeljenimi ni bilo pritožbe, ki bi se vsebinsko nanašala na neupravičeno uporabo prisilnih sredstev, kar je dobro,« je poudaril Hudrič.


Ministrstvo je policiji posredovalo konkretna priporočila. Ta se nanašajo zlasti na krepitev zavzetega, prijaznega in spoštljivega odnosa policistov do strank v policijskih postopkih, dosledno ugotavljanje dejanskega stanja obravnavanih prekrškov in spoštovanje procesnih pravil prekrškovnega postopka (pravica do izjave kršitelja, vročanje plačilnega naloga …), usposabljanje policistov s področja policijskih pooblastil, s poudarkom na pooblastilih, s katerimi se omejuje gibanje in osebna svoboda oseb in posega v njihovo osebno celovitost, ter na nadaljevanje usposabljanj policistov, ki vodijo pomiritvene postopke s področij komunikacijskih in mediacijskih veščin.

 

Pritožbeni postopek, povzetki odločitev pritožbenih senatov in letna poročila so objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/pritozbe_nad_policisti/.

 

Izjava za javnost (.mp3)

Odgovori na novinarska vprašanja (.mp3)