Skoči na vsebino

NOVICA

Pojasnilo o spremembah Zakona o orožju

Na ravni EU je bila sprejeta Direktiva (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja, ki jo morajo države članice prenesti v svoj pravni red do 14. septembra 2018. Poglavitni razlog za spremembo in dopolnitev Zakona o orožju je torej implementacija omenjene direktive in sprememba normativne ureditve glede delovanja strelišč v Republiki Sloveniji.

Pri tem poudarjamo, da je predlog sprememb zakona o orožju trenutno šele v fazi delovnega gradiva, znotraj katerega se šele oblikujejo predlogi za posamezne zakonske rešitve. Torej, gre za delovni osnutek strokovnih služb in delovne skupine, ki bo v prihodnjih tednih predmet podrobnih usklajevanj tako znotraj ministrstva, s pristojnimi resorji in strokovno javnostjo. Šele takrat bodo oblikovane dokončne rešitve, ki bodo poslane v obravnavo Vladi RS.

 

Nadalje pa pojasnjujemo, da že iz narave stvari in 1. člena Zakona o orožju izhaja, da je orožje predmet, ki lahko pomeni neposredno nevarnost za življenje, zdravje in varnost ljudi ter javnega reda. Z namenom, da bi se preprečile negativne posledice posesti orožja in da bi se zagotovilo varovanje javne koristi, zakon v drugem odstavku 14. člena predpisuje oziroma našteva pogoje, pod katerimi se lahko izda dovoljenje za nabavo orožja, streliva, orožni list ali dovoljenje za posest orožja. Orožje se lahko uporablja tudi za športno streljanje, s športnim strelstvom pa se poleg športnih strelskih društev ukvarjajo tudi društva, ki delujejo v okviru zveze rezervnih častnikov ali zveze vojnih veteranov. Zato je bilo po pojasnilih strokovnih služb ministrstva v delovno gradivo zapisano, da je upravičen do orožja posameznik, ki predloži dokazilo o članstvu v nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe in policije. Ob tem poudarjamo, da je 32. člen spremembe zakona iz leta 2004 (ki je bil sprejet kot amandma na matičnem delovnem telesu v Državnem zboru) omogočil, da so lahko veterani vojne za Slovenijo nabavljali orožje pod lažjimi pogoji.

 

Poudarjamo pa, da s spremembami zakona o orožju posameznik v nobenem primeru ne pridobi nikakršnih pooblastil s področja delovanja obrambe ali policije. To izhaja navsezadnje iz 9. člena veljavnega Zakona o orožju, po katerem te določbe ne veljajo za orožje, ki ga po posebnih predpisih nabavljajo in imajo v posesti državni organi. Nabava in posest orožja pripadnikov oboroženih sil in policije ter njihovih pooblastil pa ni predmet urejanja Zakona o orožju, pač pa predpisov s področja obrambe in policije. Hkrati pojasnjujemo, da na področju obrambe tako npr. delujejo Zveza slovenskih častnikov, Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo itd., ki pa nimajo prav nikakršnih pooblastil s področja obrambe oziroma jim ni mogoče pripisati lastnosti paravojaške organizacije.

 

Ponovno izpostavljamo, da bo osnutek gradiva najprej predmet usklajevanja znotraj strokovnih služb ministrstva, nato pa bo predložen vodstvu ministrstva v dokončno odločitev o vsebini posameznih členov. Zato so kakršnikoli zaključki, oblikovani na podlagi zgolj delovnih gradiv strokovnih služb, preuranjeni.