Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela mnenje o priporočilih glede ukinitve kvot in preprečevanja zlorab pravice do mednarodne zaščite

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela mnenje o Predlogu priporočila v zvezi z ukinitvijo kvot in preprečevanjem zlorab pravice do mednarodne zaščite, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Republika Slovenija je leta 1992 sprejela Ženevsko konvencijo o beguncih, ki skupaj s še nekaterimi konvencijami predstavlja temelje pravil mednarodnega humanitarnega prava. Ob sprejemu Resolucije o imigracijski politiki leta 1999, katere nastanek je spodbudil začetek približevanja EU, se je Slovenija v okviru zaščite in pomoči beguncem zavezala, da bo med drugim vodila azilno politiko sodelovanja z drugimi državami ob množičnih begunskih krizah po načelu delitve bremen. Tri leta kasneje je v Resoluciji o migracijski politiki kot temeljno načelo oblikovanja migracijske politike Republike Slovenije opredelila tudi načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in odgovornosti, ki predpostavlja obveznost nudenja zaščite in pomoči beguncem. Nadalje je Republika Slovenija kot država članica EU zavezana k vzpostavitvi skupne evropske azilne politike oziroma skupnega evropskega azilnega sistema ter delitvi bremen in solidarnosti med državami članicami pri sprejemanju beguncev.

 

Pri iskanju skupne rešitve za migrantsko problematiko na ravni EU je ključna solidarnost. Republika Slovenija je vseskozi v postopku dogovarjanja o sodelovanju v projektih preselitve in premestitve vztrajala, da je odločitev prostovoljna in da se mora pri številu sprejetih oseb upoštevati integracijske in nastanitvene zmogljivosti države članice. Pri določitvi števila oseb, ki bodo sprejete v Republiko Slovenijo, so bile upoštevane tako naše nastanitvene kot integracijske zmogljivosti, kar se odraža tudi v dogovorih o številu sprejetih oseb.

 

S sklepoma Sveta (EU) 2015/1523 in 2015/1601 je bilo tako določeno, da se v Republiko Slovenijo premesti 567 oseb (218 iz Italije in 349 iz Grčije). Do konca marca 2018 je bilo v Slovenijo premeščeno 253 oseb, kar predstavlja 44,6 %. Iz Italije smo premestili 81 oseb, iz Grčije 172. S premestitvijo še enega prosilca za mednarodno zaščito iz Italije se bo končala premestitev na podlagi omenjenih sklepov. Premestitev celotne kvote ni bila realizirana, ker Italija in Grčija nista predložili dokumentacije za premestitev celotne kvote oseb. 

 

Nadalje se je Republika Slovenija v okviru zaključkov predstavnikov vlad držav članic na Svetu EU 20. julija 2015 zavezala, da bo preselila 20 oseb, sklep Vlade RS avgusta 2016 pa je določil, da bo v Slovenijo preseljenih 40 državljanov Sirije iz Turčije. MNZ trenutno končuje priprave za izvedbo preselitev, okvirni sporazum z Mednarodno organizacijo za migracije, ki bo sodelovala pri organiziranju misije in transportu oseb v Slovenijo, je podpisan, v zaključni fazi pa so tudi dogovori z UNHCR, ki je že poslal dokumentacijo 60 oseb, primernih za preselitev.

 

Na ravni EU trenutno ni pravega mehanizma za obvladovanje kriznih situacij, skupni evropski azilni sistem pa je v prenovi. Republika Slovenija je ob tem izpostavila, da mora biti na ravni EU vzpostavljen sistem ukrepov za celovito naslavljanje situacij množičnega prihoda migrantov, zato je pripravila in na delovnih telesih EU tudi predstavila alternativni predlog umestitve mehanizma dodeljevanja prošenj za mednarodno zaščito v obstoječo Direktivo o začasni zaščiti. To je že obstoječ pravni okvir, ki lahko ponudi hiter in učinkovit odziv v primeru množičnega prihoda ali neizbežnega množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, hiter in enostaven postopek ter časovno omejen status, vezan na razmere v državi. 

 

Vlada RS je v zvezi z migrantsko krizo in zaščito svojih meja že pripravila, Državni zbor RS pa sprejel novelo Zakona o tujcih. Temeljni razlog za pripravo predloga spremembe in dopolnitev zakona je bila začasna in ozemeljsko omejena prilagoditev obravnave tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Republiko Slovenijo, v primeru spremenjenih razmer na področju migracij, in sicer z namenom zaščite javnega reda in notranje varnosti Republike Slovenije. Zakon omogoča hitro in učinkovito obravnavo tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Republiko Slovenijo ali so nezakonito na območju, za katerega bi se izvajal predlagani ukrep.

 

Nadalje novi Zakon o mednarodni zaščiti, ki je začel veljati aprila 2016, omogoča hitre in učinkovite postopke odločanja o prošnjah za mednarodno zaščito. Pri tem tistim, za katere se ugotovi, da zaščito resnično potrebujejo, zagotavlja dobro osnovo, da se bodo čim lažje in hitreje uspešno vključili v slovensko družbo, po drugi strani pa predstavlja temelj učinkoviti politiki vračanja tistih, ki do mednarodne zaščite niso upravičeni in do katerih v skladu z zakonodajo Republika Slovenija nima nobenih obveznosti. Vlada RS tako meni, da je ob upoštevanju mednarodnega in notranjega prava že pripravila zakonodajo v povezavi z migrantsko krizo in zaščito meja.