Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada se je seznanila s Poročilom Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2017

Vlada RS se je danes, 6. junija 2018, na dopisni seji seznanila s Poročilom Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2017.

Preprečevanje trgovine z ljudmi je bilo v letu 2017 osredotočeno na štiri ciljne skupine:
-    širšo javnost, ki je bila preko informacijskih kampanj seznanjena predvsem s tematiko trgovine z ljudmi zaradi izkoriščanja dela in prisilnega dela;
-    ciljne rizične skupine (mladostniki, potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ter migranti in begunci);
-    potencialne uporabnike storitev,
-    strokovno javnost, kjer se večji sklop ozaveščanja oziroma usposabljanja navezuje na javne uslužbence, zaposlene v različnih organih, katerih delo se navezuje na problematiko trgovine z ljudmi. Ker gre za večplastno problematiko, ki posega v skoraj v vse pore sodobne družbe, je ključna vloga teh posameznikov, da pojav ustrezno zaznajo in pri tem ukrepajo vsak na podlagi lastnih pristojnosti.

 

Pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi so še vedno v ospredju kazniva dejanja trgovine z ljudmi zaradi spolne zlorabe. V letu 2017 je bilo v petih preiskavah obravnavanih 67 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zoper 15 osumljencev. Podanih je bilo sedem obtožb zoper 21 fizičnih oseb, medtem ko je sodišče na prvi stopnji presodilo obsodilne sodbe zoper deset obdolžencev. Poleg organov odkrivanja in pregona tu sodelujeta tudi Inšpektorat RS za delo in Finančna uprava RS. Njune aktivnosti so usmerjene predvsem na področje izkoriščanja prisilnega dela, saj gre vse pogosteje za povezovanje trgovine z ljudmi s problematiko izkoriščanja pravic delavcev, predvsem tuje delovne sile.

 

Pri pomoči in oskrbi žrtev trgovine z ljudmi so dejavne nevladne in humanitarne organizacije. Njihove dejavnosti so usmerjene predvsem v neposredno oskrbo žrtev trgovine z ljudmi s programom krizne namestitve in programom namestitve v varnem prostoru. Oba programa je tudi v letu 2017 ob sofinanciranju MNZ in MDDSZ izvedla Slovenska karitas. Prepoznanih je bilo 66 žrtev trgovine z ljudmi, ki jim je bila nudena ustrezna oblika pomoči, nameščenih pa je bilo le pet žrtev (ostale so ponujeno namestitveno možnost zavrnile).

 

Medresorska delovna skupina v poročilu izpostavlja tudi drugi cikel ocenjevanja implementacije Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki ga je aprila 2017 opravila skupina strokovnjakov GRETA. Ugotovitve poročila kažejo na napredek Slovenije, ko gre za celovit pristop in medsebojno sodelovanje znotraj posameznih institucij po vprašanju preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi. Pohvalno je delo koordinacije, kljub pomanjkanju posluha za sistemsko boljšo umeščenost ob zagotavljanju tako finančnih kot kadrovskih virov. Opazni so pozitivni premiki v zagotavljanju vseh oblik pomoči žrtvam ne glede na njihov status in izboljšan pristop nacionalnega odzivnega mehanizma, ki je bil dodatno urejen in opredeljen v priročniku, ki ga je pripravila medresorska delovna skupina, potrdila pa Vlada RS. Kljub splošno pozitivnem odzivu, pa poročilo GRETA vsebuje tudi nekaj priporočil usmerjenih v sistemske izboljšave pri identifikaciji in nastanitvi otrok - žrtev trgovanja in zagotavljanja pravic žrtev do odškodnin.