Skoči na vsebino

NOVICA

Ustanovljena je skupina za pripravo in spremljanje izvajanja vladne migracijske strategije 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Medresorska delovna skupina bo pripravila strategijo na področju migracij. Ta bo opredelila cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora skupina pripraviti do konca junija 2019. 

 

Medresorska delovna skupina bo po sprejetju strategije preko predstavnikov resornih ministrstev in vladnih služb spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti s področja migracij, o izvajanju strategije pa vsake tri mesece poročala Vladi Republike Slovenije. Medresorska delovna skupina ne prevzema pristojnosti, ki jih imajo ministrstva in drugi državni organi na področju migracij v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami, temveč je njena naloga izključno koordinativna in posvetovalna.

 

Naloga medresorske delovne skupine je tudi redno spremljanje situacije na področju migracij ter koordinacija operativnih aktivnosti in predlaganje potrebnih ukrepov v situacijah povečanega
obsega migracij. S tem bo uvedeno in zagotovljeno sistemsko in horizontalno spremljanje situacije na področju migracij, ki trenutno ne obstaja, je pa potrebno zaradi že dalj časa naraščajočega
trenda, predvsem na področju nezakonitih migracij in mednarodne zaščite. 

 

Vodja in namestnik medresorske delovne skupine sta predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, člani pa so predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Policije, Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, Kabineta predsednika vlade in Urada Vlade RS za komuniciranje.

 

***

 

Vlada je na današnji seji obravnavale tudi druge točke iz pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve:

- sprejet predlog stališča o predlogu evropske uredbe o Evropski mejni in obalni straži,

- sprejet predlog stališča o predlogu evropske direktive o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav,

- sprejet predlog stališča o predlogu evropske uredbe o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin,

- sprejet predlog stališča o predlogu evropske uredbe o Agenciji Evropske unije za azil.