Skoči na vsebino

NOVICA

Vpis državljanov drugih držav članic EU v evidenco volilne pravice v Sloveniji in volilna pravica slovenskih državljanov v drugi državi članici EU

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v 10. členu določa, da ima pravico voliti in biti voljen za poslanca v Evropskem parlamentu, pod pogojem, da mu ni bila odvzeta volilna pravica, in pod pogojem, da je vpisan v evidenco volilne pravice, tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki na dan glasovanja dopolni osemnajst let starosti ter ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Na dan 25. februar 2019, s katerim so se pričela izvajati volilna opravila, ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče 10.284, potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče pa 10.916 državljanov drugih držav članic Evropske unije, ki bodo na dan glasovanja, to je 26. maja 2019, dopolnili 18 let starosti. 

 

Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice državljana EU

 

Zakon o evidenci volilne pravice določa, da se državljan Evropske unije vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve, ki jo obravnavamo v Ministrstvu za notranje zadeve. Najpozneje deset dni po razpisu volitev v Evropski parlament v Republiki Sloveniji moramo o pogojih in podrobni ureditvi za uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Republiki Sloveniji obvestiti vse državljane Evropske unije. Obveščanje bo izvedeno tudi individualno.  

 

Zahteva mora vsebovati podatke državljana Evropske unije:
- osebno ime,
- EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
- državljanstvo,
- stalno prebivališče, če tega nima, pa začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
- prebivališče v tujini,
- podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, v kateri je bil nazadnje vpisan v volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije, če jih pozna,
- podpisano izjavo, da ima volilno pravico,
- podpisano izjavo, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v Republiki Sloveniji.

 

Ob zahtevi mora volivec izkazati identiteto, predložiti dokazilo o državljanstvu in izjavo, da mu volilna pravica ni bila odvzeta. Kot dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije štejejo potna listina, potrdilo o državljanstvu, izpisek o rojstvu ali drug identifikacijski dokument, če dokazuje državljanstvo volivca.

 

Po prejemu zahteve bomo v Ministrstvu za notranje zadeve, pristojnem za vpisovanje volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji in za izmenjavo informacij z drugimi državami članicami Evropske unije, izvedli preverjanje podatkov o volivcu in njegovi volilni pravici v matični državi. V primeru, da bo zahteva utemeljena in državljanu Evropske unije volilna pravica v matični državi ni bila odvzeta, bo volivec vpisan na volilni imenik v Republiki Sloveniji, v matični državi pa ne bo mogel glasovati. Če pogoji za vpis v evidenco volilne pravice ne bodo izpolnjeni, bomo zahtevo zavrnili z odločbo. 

 

Volilni imeniki za glasovanje se bodo izdelali s stanjem v evidenci volilne pravice na dan 10. maj 2019, zato državljanom drugih držav članic Evropske unije, ki bi želeli glasovati v Republiki Sloveniji, svetujemo, da zahtevo podajo čim hitreje

 

Informacije, obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice in izjava
Information, Request for Entry into Electoral Register and Statement
 

Na volitvah v Evropski parlament v letu 2009 je bilo na volilne imenike v Republiki Sloveniji vpisanih 82, na volitvah v letu 2014 pa 668 volivcev, državljanov drugih držav Evropske unije. 

 

Volilna pravica državljana Evropske unije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji preneha z izbrisom na njegovo zahtevo ali s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco volilne pravice. Na dan 25. februar 2019 izpolnjuje pogoje za vpis na splošni volilni imenik v Republiki Sloveniji 495 tujcev, ki jim ponovne zahteve za vpis v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji ni treba podati. Ne glede na navedeno se bo zanje ponovno preverjal obstoj volilne pravice v matični državi.  

 

V tabeli so prikazani statistični podatki o državljanih drugih držav članic Evropske unije z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem ali potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo že priznano volilno pravico za volitve v Evropski parlament oziroma za katere velja, da lahko podajo zahtevo. 

 

DRŽAVLJANSTVO

tujci brez priznane volilne pravice za volitve v EP v RS (STALNO PREBIVALIŠČE)

tujci brez priznane volilne pravice za volitve v EP v RS (ZAČASNO PREBIVALIŠČE)

tujci z že priznano volilno pravico za volitve v EP v RS (STALNO PREBIVALIŠČE)

tujci z že priznano volilno pravico za volitve v EP v RS (ZAČASNO PREBIVALIŠČE)

SKUPAJ

Avstrije

191

251

13

1

456

Belgije

37

49

1

0

87

Bolgarije

1.287

2.267

16

3

3.573

Hrvaške

5.817

3.832

284

18

9.951

Cipra

1

14

0

0

15

Češke Republike

103

79

0

0

182

Danske

13

21

2

0

36

Estonije

7

14

0

0

21

Finske

15

19

0

0

34

Francije

113

223

13

1

350

Nemčije

472

450

36

3

961

Grčije

15

44

2

0

61

Madžarske

167

465

8

0

640

Irske

25

34

0

0

59

Italije

612

1.741

26

7

2.386

Latvije

17

35

0

0

52

Litve

18

19

1

0

38

Luksemburga

0

5

0

0

5

Malte

1

4

0

0

5

Nizozemske

117

102

6

1

226

Poljske

130

122

3

1

256

Portugalske

20

38

2

0

60

Romunije

153

236

9

2

400

Slovaške

229

219

7

1

456

Španije

51

204

5

1

261

Švedske

33

35

2

0

70

Združenega Kraljestva

187

352

17

3

559

SKUPAJ

9.831

10.874

453

42

21.200

Slovenski državljani

 

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament določa tudi, da ima pravico voliti poslanca v Evropskem parlamentu državljan Republike Slovenije, ki ima pravico voliti poslanca Državnega zbora. Pravico biti voljen za poslanca v Evropskem parlamentu ima državljan, ki ima pravico biti voljen za poslanca Državnega zbora. Državljan Republike Slovenije, ki uresničuje volilno pravico za volitve poslancev Evropskega parlamenta v drugi državi, ne more uresničevati volilne pravice za volitve poslancev Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije. 

 

Slovenski državljani, ki prebivajo v tujini, lahko zahtevajo vpis na volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije, v kateri prebivajo, hkrati pa se zanje izvede izbris iz evidence volilne pravice v Republiki Sloveniji. V tem primeru zahtevo posredujejo v obravnavo pristojnemu organu v državi članici prebivanja, ki izvede preverjanje obstoja volilne pravice v Republiki Sloveniji. Preverjanje izvajamo v Ministrstvu za notranje zadeve na podlagi podatkov, ki se vodijo v evidenci volilne pravice. 

 

Na dan 25. februar 2019 ima 2.092 državljanov Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico, že uveljavljeno možnost, da na volitvah v Evropski parlament glasujejo v drugi državi članici, zato jih Republika Slovenija na volilne imenike ne bo vpisala, niti zanje ne bo izdala volilnih kart za glasovanje po pošti iz tujine. 

 

O izbrisu državljana Republike Slovenije iz volilnega imenika v drugi državi članici nas mora obvestiti država članica. Na podlagi obvestila druge države članice bomo državljana lahko ponovno vpisali v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.