Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Registrske tablice je treba po preteku veljavnosti prometnega dovoljenja pravočasno vrniti

Na ministrstvu za notranje zadeve v zadnjem času zaznavamo povečano število tistih kršitev zakona o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na obveznost vračanja registrskih tablic v 30 dneh po preteku veljavnosti prometnega dovoljenja.

Gre za prekršek po 6. in 7.odstavku 197. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 51/05-UPB1, 69/05 in 76/05, ZVCP1-UPB1), ki določa, da mora lastnik registriranega vozila odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če je vozilo uničeno, odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov, če je vozilo ukradeno, če je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo, če je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot tridesetimi dnevi oziroma pred več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila ali če je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji. Registrskih tablic ni treba izročiti lastniku vozila, če so pogrešane ali če je bilo vozilo ukradeno, in lastniku vozila, za katerega so izdane registrske tablice z izbrano označbo.

Če lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, tedaj upravna enota, na območju katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti. Če jih lastnik vozila kljub temu v roku (v petnajstih dneh po prejemu opozorila) ne izpolni, upravna enota o tem obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame. Upravna enota hkrati poda predlog za začetek postopka o prekršku Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve.

Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji vsako spremembo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma sedeža, odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. Pri tem mora priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen.

Globa za naštete prekrške je 40.000 tolarjev za fizične osebe in najmanj 400.000 tolarjev za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, za odgovorno osebo pravne osebe pa globa znaša najmanj 40.000 tolarjev.