Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Navodila MNZ glede zbiranja podpisov volivcev v podporo kandidatom za predsednika RS

V Uradnem listu Republike Slovenije, štev. 65. z dne 20. 7. 2007 je objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in na 36 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini bo potekalo v nedeljo, 21. oktobra 2007. Za dan razpisa volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje 20. avgust 2007.

 

Na dan 20. avgusta 2007 je na območju republike Slovenije 1.696.473 volilnih upravičencev.

Skladno z določbami Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, štev. 39/92) lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Volivci določajo kandidate s podpisovanjem; posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj 5000 (pet tisoč) volivcev. Predlog kandidature se vloži najpozneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja, to je do 26. septembra 2007.

 

Dajanje podpore volivcev kandidatom za predsednika republike bo potekalo v času od 20. 8. 2007 pa do vključno 26. 9. 2007 na predpisanih obrazcih P-1. Navodilo Državne volilne komisije o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike je objavljeno v Uradnem listu RS, štev. 62/07 dne 12. 7. 2007.

 

Skladno s 14. členom Zakona o volitvah predsednika republike in v povezavi s 47. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enemu kandidatu.

 

Podpora kandidatu se v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona lahko da na naslednje načine:

 

1. Osebno pred pristojnim organom

Volivec lahko da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto volivca in ga nato po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco. Identiteta se praviloma ugotovi na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

 

2. Volivci v bolnišnicah, domovih, zavodih za invalide, na prestajanju kazni


Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa pooblasti osebo, zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo, odgovorno za prijavo prebivališča...).

 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnim organom za vodenje evidence volilne pravice za vpis podpore v računalniško evidenco.


Upravni organ preveri, ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je pooblaščena oseba organa oziroma zavoda preverila volivčevo identiteto. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za predložitev kandidatur, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že podal, ali da njegova identiteta ni bila preverjena s strani pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je kandidata ali njegovega predstavnika, in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne vlagatelju.

 

3. Volivci, ki so stalno ali začasno v tujini

 

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije ali osebo, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.


Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca) oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnim organom za vodenje evidence volilne pravice za vpis podpore v računalniško evidenco.


Upravni organ preveri, ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je uradna oseba diplomatsko – konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo je za potrjevanje identitete določilo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, potrdila volivčevo identiteto. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za predložitev kandidatur, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že podal, ali da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je kandidata ali njegovega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne vlagatelju.

 

4. Bolni in invalidi


Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, pa zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ in se ne nahajajo v zavodih iz 2. točke, lahko svojo podporo kandidatu dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov, to je do 20. 9. 2007.


Zahtevo za obisk na domu lahko organu, pristojnemu za vodenje evidence volilne pravice, sporočijo po telefonu ali prek e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev kandidatur, to je do 11. 9. 2007. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati z dokazili, zadošča le navedba volivca.


Upravni organ preveri, ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu najkasneje šest dni pred iztekom roka za vložitev kandidatur, to je do 20. 9. 2007, preveri njegovo identiteto ter potrdi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa, ki ga volivec nato pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku.


Uradna oseba vpiše dano podporo v poseben seznam ter jo še isti dan evidentira v računalniško evidenco. Volivca, ki ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za predložitev kandidatur, ni mogoče vpisati, upravni organ pisno obvesti.


Volivci iz 2., 3. in 4. točke lahko na podlagi sedmega odstavka 47. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) vložijo zahtevo za izdajo obrazca, volivci iz 4. točke pa zahtevajo obisk uradne osebe na domu, najkasneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidatov, to je do 11. 9. 2007.

 

 

Navodilo bolnišnicam, domovom, zavodom za invalidne osebe in drugim zavodom v RS


Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) v 47. členu v povezavi z drugim odstavkom 14. člena Zakona o volitvah predsednika republike določa novosti glede dajanja podpor volivcev, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni.

Ti volivci lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda.


Glede na določbo zakona je potrebno določiti oziroma pooblastiti osebo, zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča...), ki bo preverjala identiteto volivcev in potrjevala podpis volivca na obrazcu podpore.


Zbiranje podpisov oziroma podpor volivcev kandidatom za predsednika republike bo potekalo v času od 20. 8. 2007 pa do vključno 26. 9. 2007 na predpisanih obrazcih P-1. Navodilo Državne volilne komisije o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike je objavljeno v Uradnem listu RS, štev. 62/07 dne 12. 7. 2007.


Volivec, ki želi podati podporo, izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina) in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).


Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje pristojnim organom za vodenje evidence volilne pravice za vpis podpore v računalniško evidenco.

Obrazec podpore je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/07, lahko se ga pridobi tudi na spletni strani Državne volilne komisije ali se ga na podlagi sedmega odstavka 47. člena Zakona o volitvah v državni zbor zahteva od organa, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice – upravne enote,in sicer najkasneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidature, to je do 11. 9. 2007.

 

 

Vzorec pooblastila za potrditev podpisa

 

Pogosta vprašanja in odgovori o dajanju podpor kandidatom