Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča

Predlog Zakona odpravlja krajevno pristojnost za prijavo oziroma odjavo stalnega in začasnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja ter uvaja možnost t. i. e-prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča in spremembe naslova stanovanja ter e-prijave odhoda iz Republike Slovenije in vrnitve v Republiko Slovenijo z varnim elektronskim podpisom. Taka ureditev bo pripomogla k večanju storitev e-uprave in odpravljanju administrativnih ovir tudi na področju prijave prebivališča.

Predlog zakona ureja obveznost oseb, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, da upravljavcu registra stalnega prebivalstva sporočijo naslov v Republiki Sloveniji, na katerem se jim vročajo pisanja sodišč in upravnih organov (naslov za vročanje), pri čemer posameznik ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja eno izmed teh prebivališč izbere kot naslov za vročanje. Predlog zakona prinaša novost v zvezi s prijavo začasnega prebivališča posameznika, ki se nahaja v zaporu, priporu ali prevzgojnem domu. Tako določa, da mora zavod za prestajanje kazni oziroma prevzgojni dom prijaviti začasno prebivališče posameznika v treh dneh po nastopu kazni zapora, pripora oziroma prevzgojnega ukrepa, odjaviti pa ga pred odpustom. Ob prijavi prebivališča oziroma spremembi naslova stanovanja se veljavnost naslova kontrolira v registru prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Prijava zato ni možna na naslovu z ukinjeno hišno številko ali v črnih gradnjah. Ker je veliko posameznikov prijavilo prebivališče na takih naslovih pred uveljavitvijo osnovnega zakona iz leta 2001, ki je določil kontrolo naslova za prijavo v registru prostorskih enot, zaradi povezave registra stalnega prebivalstva z ostalimi evidencami, ne morejo več pridobiti npr. potne listine, niso zdravstveno zavarovani, prav tako pa jih je treba ob vsakokratnih volitvah ali referendumih ročno vnašati v volilne imenike. Predlog zakona zato prinaša rešitev tudi za posameznike, ki so prijavili prebivališče ali želijo prijaviti prebivališče na naslovu, ki (še) ni evidentiran v registru prostorskih enot.

 

Spremembe kazenskih določb v predlogu zakona predstavljajo uskladitev z Zakonom o uvedbi eura, pri čemer se zvišujejo globe, predpisane v razponu. Predlog zakona pa odpravlja tudi pomanjkljivost veljavnega zakona, ki posameznih kršitev oziroma opustitev ravnanja ni sankcioniral (kot npr. opustitev obnove začasnega prebivališča, opustitev prijave začasnega prebivališča s strani tujca).

 

V predlogu zakona so tudi spremembe redakcijske narave, spremembe, ki so potrebne zaradi uskladitev z drugimi zakoni (kot npr. podaljšanje roka za prijavo stalnega prebivališča novorojenčka s sedanjih osem dni po rojstvu na rok osmih dni po določitvi osebnega imena v skladu z zakonom, ki ureja osebno ime, »prenos« določb o prijavi tujca, ki se nahaja na zdravljenju v Republiki Sloveniji, iz Zakona o tujcih v ta zakon zaradi enotne ureditve prijavne obveznosti v samo enem predpisu).