Skoči na vsebino

NOVICA

Inšpektorat RS za notranje zadeve lani dosegel zadane cilje

Glavna inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju inšpektorat) Mateja Rokvič je na današnji novinarski konferenci predstavila poročilo o delu inšpektorata za leto 2007.

"Inšpektorat je v letu 2007 opravil 315 inšpekcijskih nadzorov, kar je 42 oziroma 15 % več kot v letu 2006, in 83 oziroma 35,8 % več, kot je bilo načrtovano s Programom dela IRSNZ za leto 2007," je poudarila Mateja Rokvič. V letu 2007 je inšpektorat opravljal inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, upravnih zadev prometa (tehnični pregledi ter registracija motornih in priklopnih vozil in dejavnost avtošol), orožja, streliva in eksplozivov ter tajnih podatkov.

 

Glavna inšpektorica IRSNZ Mateja Rokvič in uradni govorec MNZ za evropske zadeve Drago Menegalija 

 

Mateja Rokvič je na novinarski konferenci med drugim povedala: "Ocenjujemo, da je inšpektorat z doslednim uresničevanjem nalog, ki so določene v posameznih materialnih zakonih, v katerih ima opredeljeno stvarno pristojnost, dosegel cilje. Dosežen je bil predvsem osnovni cilj, to pomeni, da so zavezanci dobro izvajali določbe posameznih materialnih predpisov oziroma delovali skladno z njimi."

 

Inšpektorji so opravljali inšpekcijske nadzore v gospodarskih družbah in pri fizičnih osebah (zavezanci), ki se ukvarjajo z dejavnostjo zasebnega varovanja, z detektivsko dejavnostjo, s prodajo orožja in streliva, z upravljanjem strelišč, s tehničnimi pregledi, z registracijo motornih in priklopnih vozil ter z usposabljanjem kandidatov za voznike motornih in priklopnih vozil, pa tudi pri organizacijah, ki razpolagajo s tajnimi podatki.

 

Inšpekcijski nadzori so se izvajali kot redni (načrtovani s programom dela), izredni (na podlagi prijav, pobud oziroma odločitve glavnega inšpektorja) in ponovni (zaradi preverjanja uresničevanja inšpekcijskih ukrepov).

 

Inšpektorat, organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, pri opravljanju svoje dejavnosti sodeluje z drugimi državnimi organi. Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora se neposredno povezuje z drugimi inšpekcijskimi organi in s policijo. Inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, in sicer v primerih kršitev na področjih, kjer opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področjih upravnih notranjih zadev, ali kadar je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa policija za to ni pristojna.


Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2007