Skoči na vsebino

NOVICA

Preden potujete v tujino, preverite veljavnost potovalnih dokumentov

Ministrstvo za notranje zadeve priporoča državljanom, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen dokument za potovanje v tujino in ali je ta veljaven.

Z veljavno osebno izkaznico lahko slovenski državljani potujejo v vse države članice Evropske unije in v države Evropskega gospodarskega prostora (Islandijo, Lihtenštajn in Norveško) ter na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Črno Goro in Švico, za obisk drugih držav pa morajo imeti veljaven potni list.

Več informacij o pogojih in potrebnih dokumentih za potovanje v tujino najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve:
http://www.mzz.gov.si/si/diplomatsko_konzularna_predstavnistva/


Vloga za potni list ali osebno izkaznico se lahko vloži na kateri koli upravni enoti. Vlogi je potrebno priložiti star dokument in eno fotografijo. Rok za izdelavo potnega lista in osebne izkaznice je v poletnih mesecih podaljšan, zato z vložitvijo vloge za nov dokument ni priporočljivo čakati na zadnji trenutek. 

Veljavne potovalne dokumente morajo imeti tudi otroci. Vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka do 18 leta starosti, lahko vloži le njegov zakoniti zastopnik.

Kadar otrok do 15 leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje dovoljenje zakonitega zastopnika. Dovoljenje potrdi katera koli upravna enota. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike, zakoniti zastopnik pa ga dobi na upravni enoti. Ob izdaji dovoljenja mora imeti zakoniti zastopnik pri sebi identifikacijski dokument (svoj potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje), številko otrokovega potovalnega dokumenta in enotno matično številko ter številko potovalnega dokumenta tretje osebe, v spremstvu katere bo otrok potoval. Otrok lahko potuje v tujino ali iz tujine tudi sam brez spremstva tretje osebe, kar se na dovoljenju ustrezno označi.


Prehod meje s Hrvaško za mladoletne osebe


V Republiki Hrvaški od 1. januarja 2008 velja novi Zakon o tujcih, ki v 8. členu določa, da morajo imeti mladoletni tujci, ki vstopajo v Republiko Hrvaško ali izstopajo iz nje brez spremstva zakonitega zastopnika, overjeno soglasje zakonitega zastopnika, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (http://www.mzz.gov.si/si/diplomatsko_konzularna_predstavnistva/evropa/hrvaska/).

Tako lahko zakoniti zastopnik za prehod meje z Republiko Hrvaško izpolni pripravljeno soglasje, napisano v treh jezikih, ter overi svoj podpis na upravni enoti ali pri notarju. Če se zakoniti zastopnik odloči za uporabo tega usklajenega besedila, ki je na voljo, prevod in overitev sodnega tolmača nista potrebna.


Če pogrešate potno listino

 

Če državljan pogreši, izgubi ali mu ukradejo poti list ali osebno izkaznico, mora to čim hitreje, najpozneje pa v roku 8 dni, naznaniti kateri koli upravni enoti. Če se pogrešitev, izguba ali kraja zgodi v tujini, jo je potrebno naznaniti takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo. Če državljan naznanitve pogrešitve v predpisanem roku ne opravi, je v prekršku.


Ob naznanitvi pogrešitve boste na upravni enoti na posebnem obrazcu navedli okoliščine pogrešitve.

V primeru, da z dokumentom skrbno ravnate, pa ostanete brez njega v okoliščinah, ki jih sami ne morete preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi, ipd.), to takoj prijavite tudi najbližji policijski postaji, ki naj vam izda ustrezno potrdilo o prijavi. V primeru, da s svojim potovalnim dokumentom ne ravnate skladno z dolžno skrbnostjo in dokument prvič pogrešate, ste ob izdaji novega »kaznovani« s plačilom dvakratne vrednosti takse, za vsako nadaljnjo pogrešitev pa boste ob izdaji novega dokumenta morali plačati štirikratno vrednost takse. Kot nadaljnji ukrep se državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov ali osebnih izkaznic, izda dokument z veljavnostjo le enega leta.

Svetujemo vam, da se, kadar ostanete brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, obrnete na najbližje diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Za prihod domov vam bodo izdali potni list za vrnitev.