Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listin

V ponedeljek, 2.6.2008, je MNZ začel uporabljati prenovljeni register osebnih izkaznic. Danes, 6.6.2008, pa sta stopili v veljavo tudi novela Zakona o osebnih izkaznicah in Zakona o potnih listinah. Prinašata pomembne novosti, ki omogočajo tako poenostavitev postopkov za državljane kot za upravne enote.

Kot bistvene izpostavljamo:

 

Možnost zajema fotografije in podpisa na vlogi za izdajo osebne izkaznice na upravni enoti, ki skrajšuje čas pridobitve osebne izkaznice, saj se kartončki vlog ne pošiljajo več v fizični obliki proizvajalcu. Pri tem je zagotovljen tako finančni prihranek, saj korak prenosa pošiljk prek pošte odpade, kot časovni prihranek enega dne, saj ni potrebno čakati prispetja pošte z vlogami do proizvajalca. To pomeni, da je lahko osebna izkaznica v najbolj nujnih primerih pri proizvajalcu izdelana v petih minutah po potrditvi vloge na upravni enoti.


Z vzpostavitvijo novega registra se vse okoliščine pogrešitve, ki jih navede državljan, vnesejo v register. Te okoliščine lahko preveri katera koli upravna enota, ki izdaja novo osebno izkaznico. Glede na to je ukinjena krajevna pristojnost tudi za naznanitev pogrešitve, ki je bila prej vezana na upravno enoto stalnega prebivališča, kar bo prihranilo državljanom marsikatero pot. 


Osebno izkaznico lahko pridobijo tudi državljani s stalnim prebivališčem v tujini, kar prej ni bilo mogoče. Glede na to, da je osebna izkaznica v zadnjih letih izredno pridobila na svoji potovalni funkciji (s slovensko osebno izkaznico se lahko potuje kar v 33 držav), je takšna širitev kroga upravičencev izredno pomembna. Vlogo za izdajo osebne izkaznice pa lahko državljan s stalnim prebivališčem v tujini poda na kateri koli upravni enoti v RS.

Možnosti fotokopiranja osebnih izkaznic in potnih listin so zakonsko opredeljene, kar ščiti državljanovo pravico do varstva osebnih podatkov in nenadzorovanega ustvarjanja zbirk osebnih podatkov brez privolitve posameznika.

Po novem se lahko osebna izkaznica in potni list vročita otroku, starejšemu od 15 let, če zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge temu ne nasprotuje, prav tako pa se lahko zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge za izdajo dokumenta odloči, da se bo dokument vročil drugemu zakonitemu zastopniku, kar je doslej predstavljalo velike težave, saj se je kuverta z dokumentom izpisovala z imenom zakonitega zastopnika, ki je vložil vlogo, zahtevana pa je bila obvezna osebna vročitev poštne pošiljke.  Seveda pa se lahko še vedno vročitev opravi tudi tretji osebi na podlagi predloženega pooblastila.

V ponedeljek, 9.6.2008, bodo ukinjeni preklici osebnih izkaznic, potnih listin, obmejnih prepustnic in vozniških dovoljenj v Uradnem listu RS. Državljan je moral za objavo preklica plačati 8,35 EUR. V letu 2007 je bilo na primer preklicanih 3.368 potnih listin in 13.390 osebnih izkaznic. Ob upoštevanju stroška preklica to predstavlja na letni ravni prihranek v višini 139.929 EUR. Ker pa je z namenom zaščite identitete posameznika zaradi zlorabe pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega dokumenta potrebno zagotoviti splošno dostopno informacijo o pogrešanih, ukradenih ali izgubljenih osebnih izkaznicah, bo lahko kdor koli na enotnem državnem portalu e-uprava preveril, ali je bil mogoče dokument, s katerim se oseba izkazuje pri sklepanju nekega posla, naznanjen kot pogrešan, ukraden ali izgubljen. Vpogled bo enostaven za uporabo. V primeru zadetka bo izpisana informacija o imenu organa, ki je dokument izdal, serijski številki, datumu izdaje, datumu veljavnosti in datumu naznanitve kraje, izgube oziroma pogrešitve dokumenta, ne pa tudi osebni podatki o imetniku takega dokumenta.

Bistvena prednost nove ureditve pa ni zgolj v prihranku ali transparentnosti podatkov in enostavni uporabi, temveč tudi ta, da državljanu ni potrebno čakati na objavo preklica, preden lahko vloži vlogo za nov dokument (preklici so bili objavljeni v Uradnem listu dvakrat tedensko), kar je bila v primeru, da je nekdo potreboval dokument nujno, slaba ureditev.