Skoči na vsebino

NOVICA

Pismo ministrice Katarine Kresal policistkam in policistom

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je vsem policistkam in policistom v Sloveniji naslovila pismo, v katerem sporoča:


Spoštovane sodelavke in sodelavci,


šele nekaj tednov je, kar se srečujemo, v mojem e-nabiralniku pa se je že nabralo zelo veliko pobud, pritožb in zahtev: podpisanih in anonimnih, posamičnih in kolektivnih. Pričakovanja so velika, nekaj je kot vedno tudi negotovosti. Zato na vse vas naslavljam to pismo. Iskreno si želim, da bi bil njegov neposreden in odkrit ton znanilec sprememb. Vsak čas prinaša svoje izzive: naš je, ali znamo zagotoviti varnost, a ne ogroziti svobode?

Neodgovorno bi bilo trditi, da že poznam vse vidike vašega dela in vse naše probleme. A nezadovoljstvo mnogih, tako na operativnih kot vodstvenih položajih, z delovnim okoljem, prehudo birokratizacijo, zamajanimi medosebnimi odnosi in nepravičnim vrednotenjem dela je zame jasen znak organizacijskih in kadrovskih težav. Vstop v schengensko območje je, ob vsem priznanju za odlično opravljene naloge, policijo kadrovsko oslabil in delovno obremenil posamezne policijske postaje v notranjosti države.

Vodenje ministrstva sem prevzela prepričana, da v mnogih segmentih slovenska policija deluje odlično, predvsem pa, da v njej prevladujete predani posamezniki in posameznice, ki si želite nove energije, novih idej za skupno varnost vseh prebivalcev in obiskovalcev Republike Slovenije in resnično pravno državo. Delo, ki ga opravljate, je častno, saj imate policistke in policisti pri opravljanju svojih nalog veliko odgovornost. Toda ta čast ima svoje upravičene pogoje – in zahteva čas.

Učinkovitost, strokovnost in zakonitost policijskega dela so povezane z ustreznim materialnim in moralnim vrednotenjem vašega dela, s kakovostjo opreme in delovnih sredstev, z organizacijsko kulturo in ustreznim vodenjem, z medsebojnimi odnosi in z občutkom pripadnosti organizaciji. Le tako opremljena, organizirana in vodena organizacija lahko zaščiti svoje zaposlene pred še tako hudimi grožnjami in nevarnostmi ali neutemeljenimi obtožbami.
Zato med prednostne naloge novega vodstva ministrstva štejem:
- dosledno spoštovanje socialnega dialoga ter sprotno reševanje kadrovsko-socialnih problemov v policiji;
- krepitev ukrepov za policistovo zaščito v primeru ogroženosti ali šikaniranja;
- boljše materialno vrednotenje policijskega dela v celotnem sistemu državne uprave in pravično porazdelitev znotraj sistema policije;
- zagotavljanje ustreznega delovnega okolja in razmer za delo, s posebnim poudarkom na upoštevanju varnostnih, zdravstvenih in drugih tveganj, povezanih z naravo policijskega dela;
- vpeljavo programov za preprečitev trpinčenja in šikaniranja (mobinga) v policiji od državne do lokalne ravni;
- boljšo organizacijo dela, ki bo okrepila operativno delo v razmerju do pisarniškega dela policistov;
- dosledno zavzemanje za to, da pri sprejemanju nove zakonodaje policija ne bo odlagališče nesorazmerno velike odgovornosti in vedno novih nalog za reševanje sicer širših družbenih problemov ali opravljanje "servisnih" dejavnosti za druge državne organe, ki nimajo ničesar skupnega s policijskim delom;
- ureditev sistemsko preglednega, učinkovitega in neodvisnega nadzora nad policijo.

Vse to lahko dosežemo samo z odprto komunikacijo tako z vodstvom policije na državni, regionalni in lokalni ravni kot v dialogu s stanovskimi sindikati. Zato podpiram vse oblike udejanjanja ustavne pravice do sindikalnega združevanja in socialnega dialoga. Nimam pa posluha za zlonamerno negodovanje, podtikanja, anonimke in izrabljanje sindikalnih izzivov za osebne ali politične namene.

Spoštovane policistke in policisti, prav je, da vam pojasnim še postopek izbire vašega novega predstojnika – generalnega direktorja policije. Teče ponovljen javni natečaj, saj je bil prvi razveljavljen zaradi pravnih pomanjkljivosti, ki so jih potrdila mnenja notranjih strokovnih služb in zunanjih neodvisnih strokovnjakov. Izbira novega direktorja bo potekala po obstoječi zakonodaji, pri čemer lahko pripomnim, da bom med prvimi ministri, ki niso predlagali sprememb zakona zaradi "lažjega" imenovanja novega direktorja. Po veljavni zakonodaji je na koncu izbirnega postopka končna odločitev na ministrici in na vladi. Ključni kriteriji pri tem bodo predvsem osebna in strokovna integriteta ter verodostojnost, izkušnje, izkazana sposobnost vodenja, predvsem pa neobremenjenost s političnimi povezavami in preteklimi aferami v policiji. Takega sodelavca si na čelu Generalne policijske uprave želim sama, zaslužite si ga policistke in policisti in takega vodjo slovenske policije, ki ima pomembno odgovornost za našo skupno varnost in dvig pravne kulture v državi, si zaslužijo tudi prebivalke in prebivalci Republike Slovenije. 

Učinkovita, strokovna, načelom pravne države in enakosti pred zakonom zavezana je lahko samo policija, ki je operativno avtonomna in zavarovana pred vsakokratnimi političnimi vplivi in ozkimi osebnimi interesi. Zato se ponovno zavezujem, da bom v celoti spoštovala imperativ, da minister ne sme posegati v operativno delo policije.

Obenem pa bom zahtevala, da policija svoje pristojnosti izvaja po načelu enakosti pred zakonom ne glede na družbeno-ekonomsko moč ali etično pripadnost posameznika v njenih postopkih. Ne pristajam na dilemo »človekove pravice ali učinkovitost«, temveč si prizadevam za kar največjo učinkovitost ob spoštovanju človekovih pravic.

Dejanja govorijo glasneje od besed. Vi ste prvi, ki ta rek vsak dan izkusite in vedno znova dokazujete v praksi. Izzivi so veliki – velika pa je tudi naša odločenost. Izboljšave zahtevajo sodelovanje in medsebojno zaupanje. Vmes bodo padci in podtikanja, a trdno sem prepričana, da tudi opazni uspehi. Vedno je lepo videti, če so ljudje zadovoljni z vašim delom – kaj šele, če to delo lahko reši življenje, odpravi krivico ali prepreči zločin!

Da bi še bolje zajeli trenutno stanje in vaša mnenja, bomo v kratkem pripravili obsežno raziskavo med policistkami in policisti. Rezultati te anonimne raziskave bodo predstavljeni notranji in zunanji javnosti, raziskavo pa bomo periodično ponavljali. Tudi to bo merilo našega skupnega uspeha ali neuspeha. Za sprotne odzive smo odprli tudi e-naslov, na katerega lahko posamezniki ali skupine znotraj policije pošiljate svoje predloge in mnenja. Naslov je: kk.mnz(at)gov.si.


Spoštovane sodelavke, sodelavci, policistke in policisti, lahko ste ponosni, da opravljate tako odgovorno delo. Vaše delo sem cenila že kot državljanka in pravnica, kot vaša ministrica pa ga spoznavam vsak dan bolj. Moja dolžnost je, da v okviru ministrskih pristojnosti, pravnega znanja in svežih idej pripomorem k temu, da boste lažje in učinkoviteje opravljali svoje delo ter tako zagotavljali dobre varnostne razmere v državi. Za take cilje se je vredno boriti skupaj.


In nikoli ne pozabimo: smo v službi državljank in državljanov Republike Slovenije!


S spoštovanjem in vse dobro v letu,  ki prihaja,

 

Katarina Kresal