Skoči na vsebino

NOVICA

Poziv k vložitvi kandidature za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja poziv k vložitvi kandidature za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve. Kandidat za položaj generalnega direktorja Policije mora poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja javnih uslužbencev, izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
-  da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
-  da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
-  da je bil varnostno preverjen in da zanj ne obstaja varnostni zadržek;
-  da ni uveljavljal oziroma da ne uveljavlja pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti;
-  da nima dvojnega državljanstva;
- da ima univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem ali magistrsko izobrazbo;
-  da ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju delovanja varnostnih ali obveščevalno
   varnostnih organov, organov odkrivanja ali pregona, ali kazenskega sodstva;
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma najmanj osem let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju;
- dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO«, »STROGO TAJNO – EU« in »STROGO TAJNO – NATO«.

Pri kandidatu se presoja tudi kriterij, da je mogoče na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da bo funkcijo opravljal strokovno, pošteno in vestno ter da bo varoval ugled, nepristranskost, zakonitost delovanja in operativno avtonomnost policije.

Če generalni direktor nima opravljenega izpita za izvajanje policijskih pooblastil, se na podlagi strokovnih izkušenj, ki se po tem členu zahtevajo za imenovanje v funkcijo generalnega direktorja, po samem zakonu šteje, da ima opravljen ta izpit.

Prijava mora vsebovati:


1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na področju delovanja varnostnih ali obveščevalno-varnostnih organov, organov odkrivanja ali pregona, ali kazenskega sodstva.


3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.

4.   Izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije;
- da ni dvojni državljan;
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
- ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
- ima/nima opravljen/ega izpita za izvajanje policijskih pooblastil;
- ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO«, »STROGO TAJNO – EU« in »STROGO TAJNO – NATO« oziroma če dovoljenja nima, pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO«, »STROGO TAJNO – EU« in »STROGO TAJNO – NATO« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/2006-UPB 2).

5. Izjavo kandidata, da za namen izbire dovoljuje Ministrstvu za  notranje zadeve pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.


Pred posredovanjem predloga na Vlado Republike Slovenije mora ministrica pridobiti mnenje o ustreznosti kandidata za generalnega direktorja policije od posebne avtonomne strokovne komisije, ki jo sestavljajo trije člani, in sicer predsednik uradniškega sveta, predstavnik državnotožilskega sveta, ki ga izmed državnih tožilcev imenuje državnotožilski svet ter priznani neodvisni strokovnjak s področja dela varnostnih organov, prava ali varstva človekovih pravic, ki ga imenuje predsednik republike.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj generalnega direktorja Policije za dobo petih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim po pozivu, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova ulica 2.

Pisno prijavo z izjavami je treba poslati v zaprti ovojnici z označbo: "poziv – generalni direktor policije – ne odpiraj" na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Služba za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve in spletni strani Policije.

Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mnz(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.


Za morebitne dodatne informacije lahko kandidati pokličejo na Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Službo za organizacijo in kadre, tel. št. ( 01) 428 45 49.


Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.