Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti zakona o javnih zbiranjih

V soboto, 14. novembra 2009, je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 85/09).


Novela zakona skladno s Konvencijo Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni (SE 144/1992), ki jo je ratificirala tudi Slovenija, omogoča tujcem organiziranje javnih shodov in prireditev pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Republike Slovenije oziroma državljane članice Evropske unije. Novela prinaša novost tudi tistim, ki kot svojo redno dejavnost organizirajo prireditve v okviru gostinskega obrata, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program. Do zdaj so morale red na takšnih prireditvah z varnostniki zagotavljati le gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, z uveljavitvijo spremembe zakona pa bodo morala na ta način zagotavljati varovanje prireditve tudi društva in druge organizacije (državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti), če tovrstne prireditve organizirajo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti. Po zakonu se bo štelo, da subjekt organizira takšne prireditve redno, če jih organizira vsak dan, vsak v naprej določen dan v tednu ali drugih časovnih razmikih, vendar vsaj 12 dni v letu.

Sprememba zakona daje tudi večji varnostni pomen zmogljivosti prireditvenega prostora, saj določa, da mora organizator že v vlogi navesti podatek o zmogljivosti prireditvenega prostora, če je ta določena v skladu z drugimi predpisi. Tudi policija ima novo pooblastilo. Kadar oceni, da so na prireditvi zaradi prevelikega števila udeležencev ogroženi javni red ali življenje in zdravje udeležencev, zahteva od organizatorja, da število udeležencev zmanjša na dovoljeno število. Če ta tega ne zagotovi, zahteva tudi razpust prireditve.


Novost zakona je tudi v tem, da bo moral tisti, ki želi v postopku za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali shod sodelovati zato, da zavaruje svoje pravice ali pravne koristi, ki temeljijo na zakonu ali drugem predpisu, zahtevo podati najmanj pet dni pred dnevom shoda ali prireditve.