Skoči na vsebino

NOVICA

V Sloveniji mogoča legalizacija orožja

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju je 14. novembra 2009 začel teči trimesečni rok za izvedbo legalizacije orožja. Zakon namreč v 40. členu določa, da sme imetnik, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, torej do 14. februarja 2010, pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev ustrezne orožne listine.

Pristojni organ, torej upravna enota, izda ustrezno orožno listino, razen orožnega lista, če oseba izpolnjuje zakonsko določene pogoje. To so: dopolnjena starost 18 let,  da ne obstajajo zadržki javnega reda in miru, zanesljivost, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Z legalizacijo želimo omogočiti lastnikom orožja, ki ni prijavljeno in ki ne izvira iz kaznivega dejanja, dovoljeno pa ga je posedovati, da to orožje legalizirajo in zanj dobijo ustrezno orožno listino. Legalizacija prav tako omogoča oddajo neprijavljenega orožja, ki ga ni dovoljeno posedovati (vojaško orožje, avtomatsko strelno orožje, eksplozivno orožje in drugo nedovoljeno orožje). Tako orožje je treba oddati pristojnim organom, da ga strokovno odstranijo in uničijo. Med legalizacijo ne bomo izvajali sankcij proti posestnikom orožja, ker bodo s prijavo oziroma oddajo orožja prispevali k večji splošni varnosti ljudi in premoženja.

Vloge za legalizacijo orožja sprejemajo upravne enote med 14. novembrom 2009 in 14. februarjem 2010 vsak delavnik med delovnim časom. Vloge je potrebno podati na ustreznem obrazcu, ki ga lahko dobite tudi na upravnih enotah.

Ob vložitvi vloge priporočamo, da vloge čitljivo izpolnite že doma. Prvi del vloge namenjen osebnim podatkom, drugi del pa podatkom o posameznem kosu orožja. Izpolniti je potrebno oba dela in vlogo poslati na upravno enoto ali jo prinesti osebno. Pri podaji vloge orožja ne prinašajte na upravne enote.
 
Pri podaji vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki I, to je  v višini 3,55 EUR. Višina takse ob rešitvi vloge pa je odvisna od vrste orožne listine, ki jo vam bodo izdali oziroma od vrste orožja, ki  ga legalizirate.

Upravna enota bo po prejeti vlogi za legalizacijo izdala potrdilo, ki imetniku omogoča hrambo prijavljenega orožja na domu in prenos tega orožja na pregled k izbranemu puškarju in na pristojno upravno enoto. Skupaj s potrdilom bo upravna enota vlagatelju izročila tudi kopijo vloge. Sestavni del vloge je namreč tudi rubrika o opravljenem pregledu orožja, ki jo ob pregledu izpolni puškar in opremi s svojim žigom. Upravna enota bo tako vsakemu posamezniku določila ustrezen rok, v katerem mora opraviti pregled. Rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od treh mesecev. Rok bo vpisan v ustrezno rubriko v potrdilu.

Brez ustrezne identifikacije orožja in ugotovitve njegove brezhibnosti njegova legalizacija ni mogoča, zato je pregled orožja obvezen. Pri pregledu orožja bodo preverjali, če se podatki v vlogi ujemajo s podatki na prinesenem orožju, če ima orožje ustrezno številko, če je orožje  brez prenarejanj in varno za uporabo in če je orožje preizkušeno in žigosano.

V postopku legalizacije bodo od oseb, ki še ne posedujejo orožne listine, zahtevali  predložitev dokazil oziroma preverjali izpolnjevanje pogojev iz  1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (dopolnjena starost 18 let,  da ne obstajajo zadržki javnega reda in miru, zanesljivost, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z orožjem). Dokazili o opravljenem zdravniškem pregledu in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem je potrebno predložiti najkasneje v roku treh mesecev od podaje vloge.


Za osebe, ki že imajo orožni list ali dovoljenje za posest orožja in želijo legalizirati še posamezne kose orožja, se bo pri legalizaciji tega orožja štelo, da izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (dopolnjena starost 18 let,  da ne obstajajo zadržki javnega reda in miru, zanesljivost, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z orožjem).


Izročitev prepovedanega orožja


V okviru legalizacije orožja je dana tudi možnost, da osebe, ki posedujejo prepovedano orožje (avtomatsko, vojaško, eksplozivno orožje, gospodarska razstreliva itd.), to izročijo policijski postaji oziroma upravni enoti, kjer jim bodo o tem izdali potrdilo.

Eksplozivno orožje in gospodarsko razstrelivo:


Vse osebe opozarjamo, da je potrebno s takim orožjem ravnati izredno previdno zaradi lastne varnosti in varnosti drugih ljudi, zato bo izročitev tega orožja potekala na naslednji način:
• Oosebe, ki tako orožje posedujejo oziroma vedo, kje je, o tem osebno ali po telefonu obvestijo policijsko postajo ali policijsko upravo na telefonsko številko 113. Pri tem navedejo naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, vrsto orožja in mesto, kjer je orožje spravljeno, in telefonsko številko, na kateri so  klicatelji dosegljivi;
• Eksplozivno orožje bodo na kraju, kjer se nahaja, prevzeli policisti, ki so strokovno usposobljeni za ravnanje s takšno vrsto orožja, in poskrbeli za strokovno uničenje;
• Pri prevzemu bo izdano potrdilo o oddaji orožja.


Vojaško in avtomatsko orožje in strelivo:


• Posamezniki bodo lahko vojaško in avtomatsko orožje in strelivo osebno izročali na upravni enoti ali na policijski postaji;
• Če ga ne želijo osebno prinašati, lahko o posesti orožja obvestijo pristojno policijsko postajo. V tem primeru bo orožje prevzel policist in izdal potrdilo o oddaji orožja.