Skoči na vsebino

NOVICA

67. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s Poročilom o delu nacionalne kontaktne točke za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski migracijski mreži za leto 2009.

 

Evropska komisija je leta 2003 ustanovila Evropsko migracijsko mrežo (European Migration Network - EMN). Gre za pilotski projekt, ki je namenjen zbiranju, izmenjavi in analizi podatkov o migracijah in azilu. Pri tem države članice sodelujejo preko nacionalnih kontaktnih točk. Tako je Vlada za subjekt, ki deluje kot nacionalna kontaktna točka, določila Ministrstvo za notranje zadeve, nacionalno kontaktno točko pa sestavlja devet članov.

 

V skladu z Odločbo Sveta o ustanovitvi EMN nacionalna kontaktna točka:
- pripravlja nacionalna poročila o razmerah na področju migracij in azila, ki vključujejo razvoj politik in statistične podatke,
- v okviru letnega programa dejavnosti v skladu s skupnimi specifikacijami pripravlja raziskave o posebnih vprašanjih, povezanih z migracijami in azilom,
- v sistem izmenjave informacij, ki ga uporablja EMN, prispeva nacionalne informacije,
- razvija sposobnost izdajanja ad hoc zahtev in hitrega odziva na takšne zahteve drugih nacionalnih kontaktnih točk,
- vzpostavi nacionalno migracijsko mrežo, sestavljeno iz organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju migracij in azila.

Za delovanje nacionalnih kontaktnih točk zagotavlja Komisija sredstva, iz katerih se lahko sofinancira 80 % vseh upravičenih stroškov, medtem ko sredstva za preostalih 20 % zagotovi država iz proračuna.

 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji je v letu 2009 opravila:


 Letno poročilo o azilnih in migracijskih statistikah za leto 2007
Člani nacionalne kontaktne točke so pripravili interpretacijo podatkov na področju migracij in azila, nedovoljenih migracij ter izdaje dovoljenj za prebivanje, s posebnim poudarkom na migracijah iz razloga dela. Na podlagi analize je nacionalna kontaktna točka pripravila celovito Letno poročilo o azilnih in migracijskih statistikah za leto 2007 in ga posredovala Evropski komisiji, ki bo pripravila primerjalno statistično poročilo o azilu in migracijah na ravni EU.

 

• Letno poročilo o politikah 2008
Nacionalna kontaktna točka je pripravila pregled najpomembnejših političnih in zakonodajnih sprememb v letu 2008. Na podlagi nacionalnih letnih poročil bo Evropska komisija pripravila primerjalno poročilo na ravni EU.

Nacionalna kontaktna točka je pričela s pripravo Letnega poročila o politikah 2009. Na podlagi nacionalnih poročil bo Evropska komisija pripravila primerjalno poročilo in gradivo, ki bo podlaga za evalvacijo implementacije Evropskega pakta o priseljevanju in azilu, na junijskem zasedanju Evropskega sveta.

 

• Študije
Nacionalna kontaktna točka Slovenije je preko postopka zbiranja ponudb izbrala zunanje izvajalce, s katerimi je sklenila pogodbe za izvedbe naslednjih študij:
- »Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v Republiki Sloveniji«, izvajalec: Slovenska filantropija;
- »Programi in strategije pomoči pri vračanju in ponovni integraciji v tretje države«, izvajalec Mednarodna organizacija za migracije;
- »Prakse Republike Slovenije glede priznavanja oblik zaščite, neharmoniziranih na ravni EU«, izvajalec Pravno-informacijski center nevladnih organizacij.
Izvajalci so študije izdelali v skladu z vnaprej znanimi natančnimi specifikacijami, pripravljenimi v okviru EMN. Nacionalna kontaktna točka je vse tri študije predložila Evropski komisiji, ki bo na podlagi nacionalnih prispevkov pripravila primerjalne študije.

 

• Slovar migracijskih izrazov
Nacionalna kontaktna točka Slovenije je pripravila prevode izbranih migracijskih izrazov ter jih posredovala Evropski komisiji kot svoj prispevek k nastajanju slovarja izrazov s področja migracij in azila.

 

• Izmenjava informacij preko zahtev za pojasnila nacionalnih kontaktnih točk
Eden izmed pomembnejših inštrumentov EMN je tudi hitra izmenjava informacij preko ad hoc zahtev nacionalnih kontaktnih točk. Nacionalna kontaktna točka katerekoli države članice lahko preko elektronske pošte zaprosi druge nacionalne kontaktne točke za posredovanje informacije o politikah in praksi na področju migracij in azila. Po prejemu odgovorov je nacionalna kontaktna točka, ki je zaprosila za informacijo, dolžna odgovore predstaviti v enotni primerjalni tabeli in jih v vednost posredovati vsem ostalim nacionalnim kontaktnim točkam.


Navedeni način se je skozi dosedanjo prakso izkazal kot zelo uporaben, saj gre za nekoliko manj formalno in hitro izmenjavo informacij med strokovnjaki z različnih azilnih in migracijskih področij. V letu 2009 je nacionalna kontaktna točka Slovenije pripravila odgovore oziroma pojasnila na 49 zahtev drugih nacionalnih kontaktnih točk in Evropske komisije, v tem času pa je na druge nacionalne kontaktne točke naslovila sedem zahtev za posredovanje informacij. 


• Sestanki EMN
Vodja nacionalne kontaktne točke Slovenije oziroma njegova namestnica sta se v letu 2009 udeležila vseh rednih sestankov EMN, ki so namenjeni zlasti pregledu aktualnih dejavnosti EMN in nacionalnih kontaktnih točk, pripravi specifikacij za izdelavo študij in pripravi delovnega programa za leto 2010 ter izmenjavi informacij med Evropsko komisijo in nacionalnimi kontaktnimi točkami.
Poleg rednih letnih sestankov EMN so se predstavniki nacionalne kontaktne točke Slovenije udeležili tudi različnih usposabljanj in delavnic, povezanih z delovnimi nalogami EMN ter pridobivanjem sredstev ter EMN konference.   

 

• Donacija
Za izvajanje zgoraj navedenih dejavnosti je nacionalna kontaktna točka pripravila zahtevek za donacijo, v katerem je stroške izvedbe svojih aktivnosti ocenila na 151.940 evrov ter na Evropsko komisijo naslovila zahtevek za donacijo v višini 121.552 evrov, kar predstavlja 80 % vseh upravičenih stroškov. Evropska komisija je v celoti odobrila znesek zahtevanih sredstev, na podlagi katerega je bila 31. 8. 2009 med Ministrstvom za notranje zadeve in Evropsko komisijo sklenjena pogodba o donaciji za leto 2009.

 

Nacionalna kontaktna točka je v letu 2009 pripravila tudi zahtevek za donacijo za leto 2010, v katerem je stroške izvedbe aktivnosti ocenila na 160.500 evrov ter na Evropsko komisijo 24. 12. 2009 naslovila zahtevek za donacijo v višini 128.400 evrov (80%). Do datuma priprave tega poročila nacionalna kontaktna točka ni prejela povratne informacije s strani Evropske komisije glede donacije za leto 2010.

 

*****

Nacionalna kontaktna točka bo v letošnjem letu v skladu z obveznostmi zlasti:
- pripravila nacionalno Letno poročilo o azilnih in migracijskih politikah za leto 2008,
- dokončala pripravo Letnega poročila o politikah za leto 2009 ter pripravila Letno poročilo o politikah 2010,
- izdelala oziroma izbrala izvajalce za izdelavo dveh študij s področij delovnih migracij,
- sodelovala pri izmenjavi informacij preko ad hoc zahtev.

 

V skladu z zmožnostmi in ocenjenimi potrebami bo nacionalna kontaktna točka sodelovala tudi pri twinning dejavnostih, prizadevala si bo nadalje vzdrževati mrežo nacionalnih partnerjev za sodelovanje pri delu EMN in nacionalne kontaktne točke ter izvesti posvet z nacionalnimi partnerji. Prav tako načrtuje nacionalna kontaktna točka vzpostavitev spletne strani, ki bo namenjena seznanitvi javnosti z delom EMN in nacionalne kontaktne točke.