Skoči na vsebino

NOVICA

Državni zbor sprejel novelo Zakona o detektivski dejavnosti

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je danes, 8. marca 2010, v uvodni predstavitvi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti v Državnem zboru RS povedala:

"Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, dovolite mi, da vam na kratko predstavim novelo Zakona o detektivski dejavnosti.

 

Novela zakona, ki je pred vami, je predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije, in sicer z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, ki je bila sprejeta 12. decembra 2006 in ureja prosto opravljanje storitev na notranjem trgu Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

 

Z novelo se uvajajo naslednje novosti, pri čemer se bom omejila zgolj na bistvene:
 

- Pristojnemu organu, to je Detektivski zbornici RS, se podeli javno pooblastilo, da odloča o priznavanju poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini - tako kot to že sedaj počne za slovenske državljane.

 

- Odpravlja se diskriminatoren pogoj državljanstva Republike Slovenije.

 

- Črta se tudi z vidika obeh direktiv in nekaterih sodb Sodišča evropskih skupnosti nesorazmeren pogoj aktivnega znanja slovenskega jezika.

Pomembno je poudariti, da ne glede na to, da pogoj znanja slovenskega jezika v predlogu ni več zapisan v zakonu, pa to ne zmanjšuje obveznosti uporabe slovenskega jezika, kadar bodo detektivi poslovali s strankami ali z organi državne uprave, kot to določata Ustava RS in Zakon o varstvu potrošnikov.
 

- Na novo se opredeljuje pogoje, pod katerimi bodo lahko tuji detektivi opravljali detektivsko dejavnost v RS - bodisi na podlagi licence, pridobljene v RS, bodisi na podlagi licence, pridobljene v matični državi.

 

- Določa se način in pogoje za preverjanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini pred prvim opravljanjem dejavnosti ali storitev v RS. Na ta način se zagotovi primerljivost znanj, pridobljenih v tujini, z znanji, ki jih morajo imeti detektivi v RS.

 

Predlagamo, da Državni zbor sprejme predlagani zakon, s katerim se po predlagateljevem mnenju na ustrezen način pravo Evropske unije prenese v pravni red Republike Slovenije, še vedno pa imajo državni organi možnost zaščite javnega interesa."