Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv MNZ glede prodaje nekaterih pirotehničnih izdelkov

Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) zavračamo trditve Društva pirotehnikov Slovenije, da smo z izdajo dovoljenja za uvoz dveh pirotehničnih izdelkov omogočili legalno prodajo petard v Sloveniji.

Naj pojasnimo, da je za oba pirotehnična izdelka uvoznik podal priglasitev izdelkov skladno z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Vlogi je predložil vsa dokazila, ki jih zahteva zakon in iz katerih je izhajalo, da so izdelki talne vrtalke, razporejene v kategorijo 1 skladno s standardom, ki ureja področje pirotehničnih izdelkov. Standard določa, da izdelki v kategoriji 1 vsebujejo količino neto eksplozivne mase manjšo od pet gramov, kar je izhajalo tudi iz priložene dokumentacije. Zato je MNZ izdal začasno potrdilo o priglasitvi.

 

Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) je včeraj, 13. decembra 2010, prejel prijavo, ki se je nanašala na prodajo dveh pirotehničnih izdelkov pri enem prodajalcu. Takoj po prejemu prijave je IRSNZ uvedel inšpekcijski postopek in tudi že opravil inšpekcijski nadzor. Inšpektor je prodajalcu pojasnil, da obstaja utemeljen sum, da pirotehnična izdelka ne izpolnjujeta pogojev po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ker pri aktiviranju proizvedeta pok. V takem primeru pa ne gre za talno vrtalko, saj tovrstni izdelek skladno s standardom ne sme povzročiti poka in je torej izdelek nepravilno deklariran. Tako je prodajalec že včeraj s prodajnih mest odstranil oba pirotehnična izdelka.

 

O svojih ugotovitvah je IRSNZ že obvestil MNZ in bodo uvedeni ustrezni postopki. Če bomo ugotovili, da pri omenjenih izdelkih ne gre za talne vrtalke, za katere je bilo izdano začasno potrdilo, ki omogoča njihovo prodajo, lahko zaradi novih dejstev oziroma dokazov prekličemo izdano začasno potrdilo. Prodaja izdelkov, za katere dobavitelj nima začasnega potrdila, pa po zakonu ni dovoljena. 

 

Poudarjamo, da ta primer, ki je omenjen v pismu Društva pirotehnikov Slovenije, ni enak lanskemu. Takoj po prejemu lanske pritožbe, omenjene v pismu, je IRSNZ 19. maja 2010 izdal odločbo, s katero je začasno prepovedal  promet s podobnimi  izdelki. Omenjeno odločbo je MNZ kot drugostopenjski organ potrdil v delu, ki se nanaša na talne vrtalke, za katere se je v inšpekcijskem postopku izkazalo, da je njihov glavni učinek pok in sodijo v kategorijo 2, katere promet je v Republiki Sloveniji prepovedan.

 

Prav tako ne drži, da smo s spremembo Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke črtali določbo, da izdelki ne smejo vsebovati vojaških eksplozivov. Dejstvo je, da smo s spremembo odpravili neskladje z evropsko direktivo in iz pravilnika črtali le zahtevo, da pirotehnični izdelki ne smejo vsebovati snovi in materialov, navedenih na listi EU za vojaško orožje in opremo. Omenjena lista je namenjena nadzoru izvoza določenih materialov v tretje države, kjer prihaja do kršenja človekovih pravic in v nobenem pogledu ne ureja vsebnosti pirotehničnih izdelkov. Ker je šlo za manjšo spremembo pravilnika in smo želeli nepravilnost oz. neskladje z direktivo odpraviti čim prej, je pravilnik začel veljati že naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

Opozarjamo vse kupce, naj bodo pri uporabi pirotehničnih izdelkov pozorni. Če učinek izdelka ne bo takšen, kot je opisan v navodilu za varno uporabo, naj o tem podajo prijavo na najbližjo policijsko postajo oz. o tem obvestijo IRSNZ na telefonsko št. (01) 428 58 70 ali na elektronski naslov inz.mnz(at)gov.si.