Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti Zakona o tujcih

Danes, 27. oktobra 2011, se je začel uporabljati nov Zakon o tujcih, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel junija letos.

Z novim zakonom se v pravni red Republike Slovenije na novo prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
- Direktiva Sveta 2008/115/ES z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L, št. 348, 24. 12. 2008, str. 98),
- Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L, št. 155, 18. 6. 2009, str. 17) in
- Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L, št. 168, 30. 6. 2009, str. 24).

 

Med pomembnejše novosti novega zakona sodijo:
- Uvedba t. i. Modre karte EU, to je enotnega dovoljenja za delo in prebivanje v Republiki Sloveniji namenjeno visokokvalificirani delovni sili, za katero se z uveljavitvijo načela vse na enem mestu zmanjšuje administrativno breme.
- Uvedba vizuma za dolgoročno prebivanje, s katerim bo olajšan vstop in pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje v državi za določene kategorije tujcev (športniki, trenerji, akreditirani novinarji, gospodarstveniki, tujci, ki se želijo izobraževati, družinski člani slovenskega državljana).
- Uvedba novosti, da se dovoljenje za začasno prebivanje lahko izda tujcu, katerega prebivanje je v interesu države (kot npr. na kulturnem, znanstvenem, gospodarskem področju). O konkretnih predlogih bo odločala Vlada RS na predlog zainteresiranega ministrstva ali drugega državnega organa.
- Širitev obsega družinskih članov tujcev in državljanov EU, ki jim je omogočeno prebivanje v RS.
- Zakon daje več pravic tujcu, ki je v postopku prisilne odstranitve, saj mu je dana možnost, da državo zapusti prostovoljno, hkrati pa mu je zagotovljeno ustrezno pravno varstvo.
- Zakon zagotavlja varovanje pravic tujcem, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja, saj omogoča tujcu pridobitev dovoljenja za zadrževanje in v kasnejši fazi tudi dovoljenja za prebivanje, če je tujec pripravljen sodelovati s sodnimi organi v sodnem postopku (kazenskem in tudi civilnem) zoper delodajalca.