Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS potrdila novo policijsko zakonodajo

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela besedilo predloga Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODP) in predloga Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPP).

V obravnavo Državnemu zboru RS ju je poslala po rednem postopku.

 

Bistvene novosti ZODP so:

 

• natančna opredelitev razmerja med ministrstvom in policijo ter določitev nalog, ki jih ministrstvo opravlja za policijo;
• podrobnejša opredelitev usmerjanja in nadzora ministrstva nad policijo, pooblastil nadzornikov direktorata za policijo in druge varnostne naloge ministrstva in omejitev pri opravljanju nadzora, ko usmerjanje prevzame tožilec;
• krepitev decentralizacije, avtonomnosti in samostojnosti policijskih uprav; v primerjavi s sedanjo ureditvijo je v predlogu zakona poseben poudarek na večji samostojnosti delovanja policijskih uprav in s tem decentralizaciji policije, ob jasnih strateških izhodiščih generalne policijske uprave;
• spremenjena organizacija NPU, tako da bo NPU sestavni del kriminalistične policije in njen najučinkovitejši del, ter spremenjen način imenovanja direktorja NPU, ki bo enak imenovanju generalnega direktorja policije, le da ga bo imenoval generalni direktor policije;   
• ponovno se uvaja sistem imenovanja generalnega direktorja policije in ostalih generalnih direktorjev v javni upravi. Imenovanje generalnega direktorja, direktorjev policijskih uprav in komandirjev območnih policijskih postaj je na podlagi internega razpisa za obdobje petih let, pri čemer zakon določa tudi pogoje za njihovo razrešitev;
• obveščanje javnosti o delu policije je v predlogu zakona razširjeno tudi na direktorje policijskih uprav in komandirje območnih policijskih postaj;
• usmerjenost policije k uporabnikom njenih storitev in učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in subjekti; okrepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo z določitvijo obveznosti poročanja na zahtevo občinskega sveta ter uskladitev letnega načrta dela območne policijske postaje s prioritetami lokalne skupnosti – prednostna naloga modernih policijskih organizacij, kakršna je tudi slovenska policija, je v skupnost usmerjeno policijsko delo. Policijska organizacija je namreč namenjena uporabnikom storitev, torej tudi samoupravni lokalni skupnosti;
• okrepljeno partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti z ustanavljanjem svetov, sosvetov, komisij ali drugih dogovorjenih oblik partnerskega sodelovanja;
• posebnosti ureditve delovnopravnih razmerij, ki omogoča nemoteno izvajanje operativnih nalog (opravljanje nalog v posebnih delovnih pogojih, nadurno delo, začasne premestitve), ter poseben poudarek na skrbi za zaposlene (prava pomoč, varovanje ogroženih uslužbencev);
•  nadgradnja sistema izobraževanja in postopen prehod (10 let) na višjo stopnjo izobrazbe za opravljanje nalog policista za večino delovnih mest v policiji. 
 

 

Namen ZNPP pa je priprava sodobnega, evropsko primerljivega in preglednega zakona, ki bo na enem mestu sistematično in celovito uredil ter določil policijske naloge, splošna policijska pooblastila in prisilna sredstva, uredil pa bo tudi postopek reševanja pritožb zoper policijo.


Z zakonom želimo zagotoviti:
• preglednejšo in jasnejšo ureditev obsežne tematike (procesni predpis),
• prenos znatnega dela vsebin podzakonskih aktov v zakon in s tem zagotoviti preglednost in celovitost vsebin na zakonski ravni,
• zagotoviti sistematičnost, preglednost in jasnost policijskih pooblastil, 
• pregleden in do uporabnika prijazen predpis, kar dviguje uporabnost predpisa in omogoča jasno in nedvoumno seznanitev pri državljanih in policistih.


Predlog zakona opredeljuje 29 policijskih pooblastil. Prinaša jasnejšo in preglednejšo ureditev z uvedbo temeljnih pojmov pri policijskih pooblastilih. Zagotovljen je ustreznejši nadzor na področju policijskih pooblastil. Med novosti štejemo:
• pojasnitev posameznih pravnih pojmov,
• opredelitev policijskega postopka in taktičnega preudarka,
• opredelitev cestne zapore z blokadno točko,
• kriminalistično-obveščevalno dejavnost,
• pooblastila za zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah,
• spremenjene pogoje za uporabo prisilnega sredstva službenega psa in strelnega orožja,
• jasno razmejitev med začasno omejitvijo gibanja in odvzemom prostosti,
• opredelitev opravljanja policijskih nalog v tujini in delovanje tujih policistov v Republiki Sloveniji,
• vštevanje časa izvedbe postopka do odreditve pridržanja v pridržanje in
• jasnejšo in preglednejšo ureditev pritožbenega postopka.


Za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin je oblikovanih več "varovalk". S tem, ko predlog zakona natančneje opredeljuje zbiranje obvestil in vabljenje oseb, natančneje ureja ugotavljanje identitete, podrobno ureja varnostni pregled in pregled osebe, ukinja policijsko pooblastilo prijetje, postavlja ločnico med ustavnima kategorijama omejitev gibanja in odvzem prostosti, natančneje določa pravice oseb, ki jim je bilo omejeno gibanje ali odvzeta prostost, skrajšuje čas dovoljenih posegov v človekovo svobodo, hkrati pa se čas policijskega postopka všteva v čas pridržanja. Zakon tudi nedvoumno ureja postopke z ranljivimi skupinami, v nekaterih primerih krajša dovoljen čas pridržanja osebe ter na zakonski ravni ureja temeljne pravice pridržanih oseb v policijskih postopkih. Poleg tega jasneje določa uporabo prisilnih sredstev in postavlja ločnico med posameznimi sredstvi, na novo določa uporabo teh sredstev proti množici in način uporabe ter zaostruje pogoje za uporabo strelnega orožja kot najhujšega policijskega prisilnega sredstva.

 

Pri določenih policijskih pooblastilih rešitve stremijo k večji učinkovitosti policije na posameznih delovnih področjih. Predlog zakona učinkoviteje opredeljuje ukrepe policije v zvezi s prepovedjo približevanja, izrečene zaradi nasilja v družini, uvaja nova policijska pooblastila za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah, ureja varovanje določenih oseb in objektov ter natančneje določa zbiranje in posredovanje podatkov.


Pri izdajanju podzakonskih predpisov gre za novost pri pravilniku za izvajanje policijskih pooblastil. Predlog ZNPP tako izrecno določa, da minister izda pravilnik o izvajanju policijskih pooblastil po pridobitvi predhodnega mnenja varuha človekovih pravic. To je višji standard človekovih svoboščin in pravic zlasti v tistem delu, ko policija s svojimi pooblastili posega v svoboščine in pravice ljudi.


Podrobneje pa je določen tudi postopek za reševanje pritožb zoper delo policistov.