Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo političnim strankam

Politične stranke obveščamo, da je danes, 18. decembra 2013, začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah - ZPolS-E (Uradni list RS, št. 99/13), s katerim zagotavljamo večjo transparentnost financiranja političnih strank, javno dostopnost podatkov iz letnega poročila stranke ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb zakona.

Zakon prinaša številne novosti, predvsem pri financiranju političnih strank in pri sestavi letnih poročil:

1. prepoved financiranja strank je razširjena na vse pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost;

2. zakom omogoča pridobivanje do 50% sredstev iz državnega proračuna, ki so namenjena izobraževanju poslancev, administrativni in strokovni pomoči pri delu poslanskih skupin in organizaciji poslanskih pisarn ter spreminja kriterije za delitev sredstev iz državnega proračuna na način, da se 25% teh sredstev namenja upravičenim strankam v enakih deležih, 75% pa sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih stranke dobile v vseh volilnih enotah;

3. prispevke, pridobljene v nasprotju s tem zakonom, bo stranka dolžna najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene;

4. jasneje in podrobneje so opredeljena pravila sestave in oddaje letnega poročila, stranka bo morala v letnem poročilu razkriti podatke o donatorju, če prispevki v skupnem znesku v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, presegajo višino povprečne plače na delavca v RS, prav tako pa bo morala razkriti podatke o posojilih, danih strankam (višina, obrestna mera in odplačilna doba);

5. letna poročila bodo stranke predložile le AJPES-u prek spletnega portala in ne več Računskemu sodišču, Državnemu zboru RS in Uradnemu listu RS.

 

Glede na to, da bomo zakon začeli uporabljati 1. januarja 2014, bodo stranke letno poročilo s podatki, ki jih določa ta zakon in katere bo podrobneje opredelil tudi podzakonski akt, po novem posredovale AJPES-u v letu 2015 za poslovno leto 2014, ko bo AJPES omogočil vnos predpisanih podatkov v enotne obrazce spletne aplikacije.

 

Letna poročila za leto 2013 bodo stranke izdelale še v skladu z Zakonom o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) in Pravilnikom o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 2/01). To pomeni, da bodo poleg računovodskih izkazov, ki so jih AJPES-u predložili do sedaj, predložile tudi obrazce iz veljavnega pravilnika, in sicer v okviru pojasnil k izkazom in poslovnega poročila v PDF datoteki. Letno poročilo za leto 2013 stranke posredujejo preko spletnega portala AJPES do 31. marca 2014 na enak način kot doslej (določeno z Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 109/10). AJPES bo letna poročila strank za leto 2013 brezplačno javno objavil na svojih spletnih straneh. Na ta način bodo dostopna vsej zainteresirani javnosti.

 

Novela zakona prinaša tudi druge novosti. Za nadzorstvo nad financiranjem strank pooblašča Računsko sodišče, temu daje tudi pristojnost za opravljanje revizije poslovanja strank. Prav tako določa ukrep začasnega prenehanja financiranja stranke iz javnih sredstev za dobo šestih mesecev ali enega leta, če je stranka s pravnomočno odločbo o prekršku spoznana za odgovorno za hujše kršitve določb zakona, ki ureja financiranje. Novela določa nekatere nove prekrške, ki do sedaj niso bili opredeljeni, ter viša globe za posamezne vrste prekrškov, za odločanje o prekrških pa pooblašča Okrajno sodišče v Ljubljani.

 

Zaradi naštetih novosti bodo morale politične stranke s 1. 1. 2014 svoje poslovanje prilagoditi novim zahtevam zakona, zato jih pozivamo, da se z novelo zakona čim prej seznanijo.