Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Danes začel veljati zakon o odškodninski shemi, uporabljati ga bomo začeli čez pol leta

Danes, 18. decembra 2013, je začel veljati Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (objavljen v Uradnem listu 3. decembra 2013), uporabljati pa ga bomo začeli šest mesecev po uveljavitvi, torej 18. junija 2014.

Z zakonom, ki ureja povračilo škode osebam, ki so bile po osamosvojitvi Slovenije izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, se popravljajo kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin in izvršuje sodba Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice,  izdana 26. junija 2012 v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. V pravnem redu Republike Slovenije se tako sistemsko ureja pravično zadoščenje oziroma povračilo škode, ki je izbrisanim nastala zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.


Za škodo, ki je izbrisanim nastala zaradi izbrisa, zakon ureja pravico do denarne odškodnine in pravico do drugih oblik pravičnega zadoščenja kot povračilo nastale škode.


Pravica do povračila škode, nastale zaradi izbrisa, se prizna tistim izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, ki so po izbrisu pridobili dovoljenje za stalno prebivanje (na pravni podlagi: Zakona o tujcih,  Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali Zakona o začasnem zatočišču) ali so bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije.


Za upravičenca  po zakonu se šteje tudi tisti izbrisani, ki je po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva in pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji iz leta 2010 vložil vlogo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji iz leta 1999 ali Zakonu o začasnem zatočišču ali vlogo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije in je bila vloga zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen. To pa ne velja v primeru, če je bila vloga zavrnjena zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo Republike Slovenije, mednarodne odnose ali zaradi izvrševanja kaznivih dejanj v skladu z določbami Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, Zakona o tujcih ali razlogov iz 3. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ali je bil postopek ustavljen zaradi nesodelovanja stranke pri ugotavljanju teh razlogov, in če je oseba v obdobju od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva do pravnomočnosti navedene odločbe ali sklepa v Republiki Sloveniji tudi dejansko živela.


V upravnem postopku se bo denarna odškodnina določila glede na obdobje izbrisa. Za vsak zaključen mesec izbrisa bo upravičenec upravičen do 50 eurov denarne odškodnine. O zahtevah bodo v upravnem postopku na prvi stopnji odločale upravne enote, o pritožbi pa Ministrtvo za notranje zadeve.


Poleg uveljavljanja denarne odškodnine v upravnem postopku je upravičencem dana možnost, da lahko denarno odškodnino uveljavljajo tudi v sodnem postopku po splošnih pravilih Obligacijskega zakonika, s tem, da je določen nov, triletni rok, v katerem bodo lahko vložili tožbo. Zakon omejuje najvišji skupni znesek odškodnine (tako iz naslova premoženjske kot nepremoženjske škode), ki ga bo sodišče lahko odmerilo upravičencu. Višina denarne odškodnine je omejena na trikratnik odškodnine, ki bi bila upravičencu določena v upravnem postopku, če bi jo zahteval. 


Odločitev o tem, v katerem postopku, upravnem ali sodnem, bo uveljavljal plačilo odškodnine, je prepuščena upravičencu. 


V upravnem ali v sodnem postopku določena denarna odškodnina se bo upravičencu izplačala v denarju. Način izplačila (izplačilo v enem znesku ali obročno izplačilo) in rok izplačila bosta odvisna od višine določene denarne odškodnine. Denarna odškodnina bo - odvisno od višine - izplačana v največ petih obrokih


V enkratnem znesku in v roku tridesetih dni od pravnomočnosti odločbe ali sodbe bo izplačana denarna odškodnina, ki bo določena v višini do vključno 1000 eurov. Odškodnina, določena nad 4000 evri, pa bo izplačana v petih obrokih.  


Poleg denarne odškodnine zakon ureja tudi druge oblike pravičnega zadoščenja, ki omogočajo oziroma olajšujejo dostop do pravic na različnih področjih, na katerih je bilo v praksi ugotovljeno, da bi bile olajšave koristne ali potrebne. Upravičenci bodo po predlaganem zakonu upravičeni do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, do vključitve in prednostne obravnave v programih socialnega varstva, do olajšav pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, do državne štipendije, do enakega obravnavanja pri reševanju stanovanjskega vprašanja z državljani Republike Slovenije, do dostopa do izobraževalnega sistema in do vključitve in prednostne obravnave v t. i. integracijskih programih.


Šestmesečni rok za začetek uporabe zakona je predviden zato, da Ministrstvo za notranje zadeve pripravi vse potrebo za izvajanje zakona, vključno z obrazci vlog, evidencami in navodili upravnim enotam, ki bodo vloge sprejemale. V tem obdobju bomo pripravili tudi natančnejše informacije za upravičence. Njihove vloge bomo namreč začeli sprejemati z začetkom uporabe zakona.  

 

 

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (objava v Uradnem listu RS)