Skoči na vsebino

NOVICA

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Predsednik republike Borut Pahor je z odlokom (Uradni list RS, št. 12/2014) razpisal volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Volitve bodo 25. 5. 2014. Roki za volilna opravila začnejo teči 24. 2. 2014.

V Sloveniji bodo tokrat volitve v Evropski parlament potekale tretjič. Volivke in volivci bodo izbirali osem poslank in poslancev, ki bodo v novem petletnem mandatu v Evropskem parlamentu zastopali državljane Republike Slovenije.

Da bi volilna opravila, volitve in volilna kampanja potekali čimbolj nemoteno, vas seznanjamo z novostmi s področja volilne zakonodaje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in s področja zakonodaje, ki ureja volilno kampanjo.

V Uradnem listu št. 9/2014 je bil 5. 2. 2014 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-C), ki je začel veljati 6. 2. 2014. Zakon prinaša manjše spremembe, ki so bile potrebne zaradi uskladitve z Direktivo Sveta 2013/1/EU z dne 20. decembra 2012 o spremembi Direktive 93/109/ES v zvezi z nekaterimi podrobnimi ureditvami za uresničevanje pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 26 z dne 26. 1. 2013, str. 27). Bistvene rešitve novele so:
- poenostavitev in prilagoditev kandidacijskega postopka za primer, ko v Sloveniji kandidira državljan druge članice EU in
- izrecno je določeno, da se lahko v kandidacijskem postopku na glasovnicah in v volilni kampanji označujejo politične povezave nacionalnih političnih strank z evropskimi političnimi strankami.

Novembra 2013 pa je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B), ki ureja tudi področje  volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Zakon je stopil v veljavo 14. decembra 2013  in vsebuje naslednje glavne spremembe:
- odpravlja se neskladnost z Ustavo RS in prepoveduje objavo raziskav javnega mnenja in anket le v času 24 ur pred dnem glasovanja;
- za razliko od prejšnje ureditve, ki se je glede financiranja volilne kampanje sklicevala na zakon, ki ureja politične stranke, novela zakona financiranje volilne kampanje celovito ureja v tem zakonu;
- določa se vrste prispevkov za volilno kampanjo in zgornjo mejo njihove višine, pri čemer skupna višina prispevkov ne sme presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v RS po podatkih SURS za preteklo leto;
- prepoved financiranja kampanje se razširja na vse pravne osebe, izjemoma lahko referendumsko kampanjo financirajo nepridobitne pravne osebe;
- organizator volilne kampanje si mora prizadevati, da bo pridobil identifikacijske podatke donatorjev, na podlagi katerih bo lahko prepoznal nedovoljene prispevke, ki jih mora v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene; 
- spreminjata se vsebina poročila o financiranju volilne kampanje in način pošiljanje tega poročila preko spletnega portala AJPES. V poročilu bo organizator volilne kampanje moral navesti podatke o vseh posameznih prispevkih, izdatkih in posojilih in ne zgolj o skupni višini zbranih in porabljenih sredstev (v skladu s prehodnimi določbami zakona se bodo poročila o financiranju volilne kampanje za volitve v Evropski parlament 2014 na novih obrazcih še vedno pošiljala Državnemu zboru in Računskemu sodišču);
- organizator volilne kampanje bo moral v poročilu prikazati vsak prispevek, dobljen od donatorjev, vključno z navedbo osebnih podatkov, če bo prispevek presegal povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji ;
- predlog zakona določa obvezno javno objavo poročil o financiranju kampanje na spletni strani AJPES;
- Računskemu sodišču se daje večja pooblastila pri opravljanju revizij poročil organizatorjev volilne kampanje, saj bo pri opravljanju revizije poročil o financiranju volilne kampanje lahko zahtevalo predložitev listin, pojasnila ter vpogled v poslovne knjige in evidence tudi od izvajalcev storitev in prodajalcev blaga, ki so opravili storitve oziroma dobavili blago organizatorju volilne kampanje;
- opredeljeni so novi prekrški, ki v veljavnem zakonu niso bili predpisani, povišane so kazni za posamezne vrste prekrškov;
- prekrškovnim organom bo zagotovljena možnost izrekanja globe v razponu, za odločanje o prekrških, ki predstavljajo kršitev določb o financiranju kampanje, pa se določa pristojnost Okrajnega sodišča v Ljubljani.


Več informacij:

Zakon o volilni in referendumski kampanji-neuradno prečiščeno besedilo št. 3
Ministrstvo za notranje zadeve, volilna in referendumska kampanja  

Državna volilna komisija 
Evropske volitve - European Elections 2014