Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Davek na nepremičnine – spreminjanje podatkov

V teh dneh je Geodetska uprava RS pričela pošiljati informativne izračune novega davka na nepremičnine.

V kolikor ste ugotovili, da so podatki in informativni izračuni novega davka na nepremičnine napačni ali pomanjkljivi, vam posredujemo naslednje informacije za ureditev podatkov.

Plakat - Kje urejamo podatke? 


Podatki, ki jih lahko uredite na upravni enoti:

  • PRIJAVA PREBIVALIŠČA OZIROMA PRIJAVA DO RAVNI ŠTEVILKE STANOVANJA (NOVA PRIJAVA)

Posameznik na upravni enoti, v postopku prijave novega stalnega prebivališča, navede popoln naslov; občino, naselje, ulico, hišno številko in dodatek k hišni številki (če obstaja) ter številko stanovanja (če je določena). Prijavi predloži dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo se šteje dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta. Prijava se poda na predpisanem obrazcu, ki se pridobi na upravni enoti in se izpiše računalniško. Posameznik zgolj z lastnoročnim podpisom potrdi pravilnost podatkov.

Prijava prebivališča se praviloma izvede takoj in je upravne takse prosta. Posameznik pa prejme potrdilo o prijavljenem prebivališču.

Prijavo prebivališča lahko s pooblastilom ureja tudi druga oseba. Prav tako lahko posameznik prijavi ali odjavi prebivališče po pošti ali preko enotnega državnega portala e-uprava, če ima kvalificirano digitalno potrdilo.

  • SPOROČANJE NOVE ŠTEVILKE STANOVANJA NA NASLOVU, KJER IMA POSAMEZNIK ŽE PRIJAVLJENO STALNO PREBIVALIŠČE (ADMINISTRATIVNA SELITEV)

Posameznik, ki ima na naslovu že prijavljeno stalno prebivališče do ravni številke stanovanja, za katero pa se ugotovi, da je nepravilna, lahko pri urejanju podatka o številki stanovanja na upravni enoti predloži katerokoli listino, ki izkazuje, da je lastnik predmetnega stanovanja (lahko tudi informativno obvestilo Geodetske uprave RS). Slednje pa ni obvezno, saj lahko upravna enota preveri lastništvo v elektronski zemljiški knjigi (če je lastništvo urejeno), podatek o določeni številki stanovanja pa v evidencah Geodetske uprave RS.

Vlogo z navedbo pravilne številke stanovanja lahko posameznik pošlje na upravno enoto tudi po pošti ali preko enotnega državnega portala e-uprava, če ima kvalificirano digitalno potrdilo. V primeru elektronskega urejanja se sprememba podatka o številki stanovanja vpiše na elektronski obrazec prijave stalnega prebivališča. V polje, namenjeno vpisu številke stanovanja, pa se vpiše pravilna številka stanovanja in pripiše, da se prijava pošilja zaradi popravka številke stanovanja. Uskladitev številke stanovanja lahko s pooblastilom ureja tudi druga oseba.

Ko posameznik prejme potrdilo o prijavi prebivališča, ga ni potrebno dostavljati na geodetsko upravo. Geodetska uprava RS podatek o prijavi prebivališča (na naslov in na številko stanovanja) prevzema neposredno iz Centralnega registra prebivalstva.

  • AGRARNA SKUPNOST

 

Podatki, ki jih lahko pridobite na upravni enoti:

  • Redni izpis iz Zemljiške knjige
  • Brezplačen vpogled v e-Zemljiško knjigo
  • Potrdila iz Zemljiškega katastra

Državljani lahko zadeve v zvezi s prijavo prebivališča oz. administrativno selitvijo uredijo na katerikoli upravni enoti (ni krajevne pristojnosti).

 

Na spletni strani Geodetske uprave RS so objavljena pojasnila za spreminjanje podatkov. Pojasnila vključujejo tudi navodila za branje informativnih obvestil.