Skoči na vsebino

NOVICA

Novela ZLS objavljena na portalu e-demokracija

 

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za notranje zadeve objavilo Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S).

 

Ministrstvo je pri pripravi upoštevalo tudi predloge predstavnikov reprezentativnih združenj občin. Pri odpoklicu župana je tako postavljena večja časovna omejitev, spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov, dodan pa je tudi institut odpoklica občinskega sveta.

 

Glasovanje o odpoklicu župana, kar je novost predlagane novele, se lahko izvede enkrat v njegovem mandatu najprej po preteku enega leta od njegove izvolitve in najpozneje šest mesecev pred rednimi lokalnimi volitvami. Pobuda za razpis glasovanja o odpoklicu župana mora biti podprta z overjenimi podpisi najmanj 2 odstotkov števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 volivcev in ne več kot 2.500 volivcev v občini. Sledi zbiranje podpisov zahtevi za razpis glasovanja o odpoklicu župana. Glasovanje se izvede, če zahtevo s podpisi podpre najmanj dvajset odstotkov, vendar ne manj kot 90 in ne več kot 10.000 volivcev v občini. V to število se vštevajo tudi že zbrani podpisi, s katerimi je bila podprta pobuda. Župan je odpoklican, če se glasovanja udeleži več kot 90 odstotkov števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, in če za odpoklic glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Volivci lahko hkrati s pobudo za razpis glasovanja o odpoklicu župana vložijo tudi pobudo za razpis glasovanja o razpustitvi občinskega sveta.

 

Pomembne spremembe zakona se nanašajo tudi na število občinskih funkcionarjev in način opravljanja teh funkcij. Po predlogu novele bi lahko župani svojo funkcijo opravljali poklicno le, če občina šteje več kot 5.000 prebivalcev, drugačne so tudi določbe glede funkcije podžupana: občina z več kot 10.000 do 100.000 prebivalci ima lahko največ dva podžupana in občina z več kot 100.000 prebivalci največ tri podžupane. Le v mestni občini se podžupan v soglasju z županom lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 

Na novo je urejeno poklicno zagotavljanje zastopanja občine, njenih organov in ožjih delov, ki so pravne osebe, tako, da je za te naloge pristojna občinska uprava. Za opravljanje teh nalog se lahko oblikuje občinsko pravobranilstvo, ustanovi medobčinsko pravobranilstvo ali pa jih opravlja občinski pravobranilec, ki jih tudi sicer neposredno opravlja. 

 

Novela prinaša tudi nekaj sprememb na področju medobčinskega sodelovanja, delovanja nadzornega odbora občine in sklicevanja sej občinskega sveta.