Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ponovna javna dražba gospodarskega objekta Mrzli studenec

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: naročnik) objavlja ponovno javno dražbo:

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana; Opis predmeta prodaje: Sklop 1: Gospodarski objekt-odprti hlev Mrzli Studenec s pripadajočim zemljiščem v k.o. Gotenica, ki obsega:
- nepremičnino z ID znakom 1583-1435/1-0 (parc. št. 1435/1, k.o. 1583 Gotenica) – dvorišče v izmeri 646 m2,
- nepremičnino z ID znakom 1583-1435/2-0 (parc. št. 1435/2, k.o. 1583 Gotenica) – dvorišče v izmeri 945 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 185 m2, na kateri stoji stavba z ID znakom 1583-7.


Sklop 2:
Nastanitveni in garažno-gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem, ki obsega:
- nepremičnino z ID znakom 1631-1702/13-0 (parc. št. 1702/13, k.o. 1631 Grčarice) – dvorišče v izmeri 1379 m2, poslovna stavba v izmeri 161 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 48 m2, na kateri stojita stavba z ID znakom 1631-1 in stavba z ID znakom 1631-62.


Lastnik vseh nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
Nepremičnine posameznega sklopa se prodajajo kot celota.


Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin po metodi ponovne javne dražbe.


Izklicna cena in najnižji znesek višanja


Sklop 1:
Izklicna cena za nepremičnine znaša 18.700,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.


Sklop 2:
Izklicna cena za nepremičnine znaša 102.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 300,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.


Kraj in čas javne dražbe
Ponovna javna dražba bo 13. 5. 2014 ob 9.00 uri na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
    
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.


Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  
 
Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 12. 5. 2014 do 12.00 ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve.


Sklop 1:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39915513.


Sklop 2:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39915613.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa  brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe. 
 
Ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru s Petrom Šubicem, tel. št. (01) 89 86 541 ali (01) 89 86 510.


Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov mojca.plesko-grah(at)gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, el. naslov jasmina.strgarsek(at)gov.si.


Ustavitev postopka
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.


Drugi pogoji
- Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
- V skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, 71/2011-UPB2, 58/2012 – v nadaljevanju: Zakon o kmetijskih zemljiščih) obstaja na delu nepremičnine z ID znakom 1583-1435/1-0 (parc. št. 1435/1, k.o. 1583 Gotenica) pod SKLOP 1 predkupna pravica, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
- V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bo po opravljeni ponovni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin pod SKLOP 1 objavljena 30 dni na oglasni deski Upravne enote Kočevje. Najugodnejši dražitelj je po opravljeni ponovni javni dražbi v navedenem postopku zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ter Upravni enoti Kočevje, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
- V primeru, da bo na Upravno enoto Kočevje pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ima močnejšo predkupno pravico, je Republika Slovenija z njim dolžna skleniti pogodbo. V tem primeru se najugodnejšemu dražitelju po ponovni javni dražbi vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do najugodnejšega  dražitelja  nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnin.
- V primeru, da predkupni upravičenec z močnejšo pravico ne uveljavlja predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražiteljem, ki bo zadostil pogojem iz prejšnje alineje, v roku 15 dni, ko Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve prejme obvestilo Upravne enote Kočevje po 21. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati varščino.
- Po sklenitvi pogodbe bo le-ta predložena v odobritev Upravni enoti Kočevje. V primeru, da Upravna enota Kočevje pravnega posla ne odobri, se vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do najugodnejšega dražitelja nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnin.
- Uspeli dražitelj za nepremičnine pod SKLOP 2 je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo. 
- Če uspeli dražitelj za nepremičnine pod SKLOP 2 ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, prodajalec zadrži varščino.
- Če dražitelj ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino, razen v primeru, ko predkupni upravičenec uveljavlja svojo predkupno pravico.
- Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
- Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
- Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.