Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ponovna javna dražba stanovanja v Kisovcu

Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2, in Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (naročnika) objavljata ponovno javno dražbo:

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana


2. Opis predmeta prodaje

Stanovanje ID znak 1884-234-20 v Kisovcu, Trg Pohorskega bataljona 5 v skupni izmeri 66,30 m2. Stanovanje je nezasedeno. Lastnika stanovanja: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve in Občina Zagorje ob Savi, vsaka do polovice.
             
3. Vrsta pravnega posla
Prodaja stanovanja po metodi ponovne javne dražbe.


4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena znaša 48.365,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.


5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov lastnikov, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.


6. Kraj in čas javne dražbe
Ponovna javna dražba bo 12. 5. 2014 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
    
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.


Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 
 
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 9. 5. 2014 do 12.00 ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene stanovanja. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39903614. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.
 
8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanja se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Alenko Slovenec, tel. št. (01) 36 10 336.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov mojca.plesko-grah(at)gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, el. naslov jasmina.strgarsek(at)gov.si.


9. Ustavitev postopka
Prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.


10. Drugi pogoji
- nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
- uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti z naročnikoma kupoprodajno pogodbo;
- če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino;
- dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne;
- kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
- vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.