Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor sprejel Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025

Državni zbor RS je včeraj, 29. septembra 2015, soglasno sprejel Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025.

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 je najvišji ključni razvojno-usmerjevalni dokument, namenjen policiji in hkrati dolgoročni planski dokument, ki zagotavlja platformo in okvir za dolgoročni razvoj policije in je hkrati temelj srednjeročnih načrtov dela policije.


Gre za strateški dokument, ki odgovarja na ključna vprašanja dolgoročnega razvoja policije in zagotavlja konstantnost prioritet in vlaganje v varnost. Pričakovanja družbene skupnosti do policije so vselej velika, kar še posebej velja, ko se pojavijo nove varnostne grožnje. V manjši meri lahko policija pričakovanja skupnosti zadovolji s sistemskimi prilagoditvami, ki ne zahtevajo dodatnih virov, v večji meri pa pričakovana višja odzivnost policije na sodobne varnostne izzive nujno in neogibno terja nova razvojna vlaganja.

 

Temeljna načela, na katerih temelji resolucija:
- operativna avtonomnost in strokovna neodvisnost delovanja organa,
- trajnostni razvoj,
- ekonomičnosti in učinkovitosti delovanja organa,
- načelo sorazmernosti.

 

Z resolucijo želimo doseči visoko raven pravne in osebne varnosti ljudi in varnosti njihovega premoženja, krepitev pravne države, okrepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo, dekoncentracijo policije in uresničevanje obveznosti pri zagotavljanju mednarodne varnosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela na policijskem področju.

 

Znotraj tega je na prvem mestu uresničevanje zakonskih ciljev, kot so varnost življenja ljudi in njihovega premoženja pred nevarnostmi kaznivih ravnanj, sorazmerno visoka raven pravne varnosti povzročiteljev teh dejanj v policijskih postopkih z doslednim uresničevanjem demokratičnega nadzora nad policijo, zlasti ob uporabi policijskih pooblastil in prisilnih sredstev. Strokovno in trdno zgrajen sistem policijskih uslužbencev, z jasno izraženimi cilji in podporo ozaveščene civilne družbe, nevladnih organizacij in javnega mnenja, je zagotovilo za njihovo zakonito in strokovno delo. Strokovnost, etičnost in zakonitost dela policijskih uslužbencev je mogoče doseči, če uživajo potrebno funkcionalno samostojnost in poklicno varnost.

 

Za pripravo dokumenta je policija najprej identificirala ključne razvojne probleme, s katerimi se sooča. Identificirala je razloge za problemska stanja ter njihove notranje in zunanje posledice. Na tej podlagi je za vsak problemski sklop določila temeljne in posamezne razvojne cilje, pojasnila potrebo po doseganju teh ciljev, metode za njihovo uresničevanje, čas za izvedbo razvojnih projektov, vire in kazalnike uspešnosti doseganja postavljenih ciljev.

 

V predlogu resolucije so opredeljeni dolgoročni razvojni cilji policije, ki izhajajo iz poslanstva in vizije policije (ki predstavlja zagotavljanje ustrezne ravni varnosti, da ostanemo ena od najvarnejših držav, za nemoteni osebnostni in splošni družbeni razvoj).     

 

V nadaljevanju so opredeljene splošne družbene okoliščine delovanja policije, opredeljene so javnovarnostne grožnje ter javnovarnostna tveganja, ki jih ocenjujemo za naslednje 10 letno obdobje.

 

Ključnega pomena za dosego ciljev je kadrovska politika policije oz. zagotavljanje ustreznih kadrovskih virov. Vsekakor bo potrebno v naslednjih letih tudi povečati samo število policistov in izboljšati njihovo starostno strukturo.

 

V resoluciji so opredeljeni konkretni prednostni razvojni projekti policije, ki se nanašajo na sistem vodenja, koncept policijskega dela in izvajanja policijskih pooblastil, na prednostno materialno-tehnično opremljanje policije, ki ga bodo narekovale nove tehnologije ter informacijske in telekomunikacijske storitve, poudarek je tudi na vrhunski usposobljenosti policistov in njihovi integriteti ter zmanjševanju reakcijskega časa pri njihovem delu, ipd.

 

Celotna ocenjena vrednost višine sredstev za realizacijo nalog resolucije je 512 mio eurov, ki naj bi jih črpali iz proračuna RS, določen del tudi iz evropskih sredstev.

 

Varnost ni le ena od najpomembnejših dobrin, ampak je tudi pomembna človekova pravica. Šele v varni in svobodni družbi, posameznik lahko uresničuje svoje potrebe in se razvija. Verjamemo, da načrti iz resolucije ne bodo ostali mrtva črka na papirju, posamezne načrtovane naloge se že uresdničujejo ( kot npr. e-policist in odprava administrativnih bremen pri policijskem delu, racionalizacija pri obravnavi bagatelne krminalitete, ciljno iskanje oseb, razvoj socialnih veščin, stavba NFL, ipd ...)

 

Družba od policije pričakuje veliko, zlasti ko se pojavijo nove varnostne grožnje. V manjši meri lahko policija pričakovanja skupnosti zadovolji s sistemskimi prilagoditvami, ki ne zahtevajo dodatnih virov, velikokrat pa pričakovana višja odzivnost policije na sodobne varnostne izzive terja nova razvojna vlaganja. Temu cilju poleg zadovoljitev pričakovanj družbe glede sodobnih varnostih izzivov sledi Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025.