Skoči na vsebino

NOVICA

Z izvedenimi ukrepi in rešitvami sledimo temeljnemu cilju – celovita ureditev položaja in izboljšanje pogojev za delo policistk in policistov

Izjava za javnost ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar glede pogajanj z obema policijskima sindikatoma:

»Ena mojih absolutnih prednostnih nalog je izboljšati stanje v policiji tako na kadrovskem, finančnem kot materialnem področju in policistkam in policistom končno zagotoviti delovne pogoje, ki si jih zaslužijo. To sem od začetku svojega mandata na različnih ravneh, tudi v javnosti, že večkrat izpostavila. Zato smo skupaj z ekipo nemudoma pristopili k reševanju tega res težkega problema, ki je posledica dolgoletnega nezadostnega vlaganja v policijo. Danes lahko rečem, da nam je v dobrem letu uspelo narediti več, kot preteklim vladam skupaj v zadnjih desetih letih.

 

Vladna pogajalska skupina, ki jo kot ministrica za notranje zadeve vodim, je opravila devet krogov pogajanj s skupnim stavkovnim odborom obeh policijskih sindikatov. Predstavili smo več približevalnih predlogov, ki so usmerjeni v odpravo ključnih anomalij v policiji. Torej, da ugotovimo, katera so delovna mesta v policiji, ki so glede na obremenjenost, zahtevnost in izpostavljenost podvrednotena.

 

V okviru pogajanj smo tudi predlagali, da nadaljujemo s postopkom sprejema Zakona o organizaciji in delu v policiji, pri čemer bi se omejili na ureditev tistih vprašanj, ki so nujna in bi izboljšala specifični delovni in socialni položaj policistk in policistov. Naj na tem mestu izpostavim enega od predlogov zakona, ki uvaja enakopravno obravnavo posebnih obremenitev v policiji za vse uslužbence policije, ki so primerljivi po opravljanju nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja in uvaja višje plačilo. Pomembna rešitev je tudi vzpostavitev lastnega kariernega sistema, s katerim se bo policiji zagotavljal strokoven kader, ki bo sposoben vzdrževati kontinuirano stopnjo varnosti državljanom in notranje varnosti v državi. V letu 2018 bomo tudi vzpostavili nov poklicni standard za poklic policista, ki zahteva za večino VI. stopnjo izobrazbe, kar bo pomenilo za tri plačne razrede višje osnovne plače.

 

Ne smemo prezreti tudi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (dogovor) in drugih sistemskih ukrepov, s katerimi so že nastopili nekateri pozitivni učinki:

- sprostitev napredovanj, zaradi katerega je približno 75 % zaposlenih v policiji 5. 1. 2016 prejelo višje plače iz naslova napredovanja,
- izplačevanje višje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (policistom v višini 60 %, vsem ostalim v javnem sektorju v višini 40 %),
- sistemizacija delovnih mest v dveh ali enem nazivu (namesto v treh nazivih), kar pomeni samodejno napredovanje v nazivih,
- povišan regres za letni dopust - večina policistov do 30. plačnega razreda bo letos prejela polni regres v višini 790,73 evrov,
- 1. 9. 2016 bo začela veljati tudi t. i. dekompresija, ki ima učinke na vrnitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice na raven pred njenim znižanjem.

 

Če bi sindikalna stran sprejela zadnji vladni predlog, bi policist, na katerega se vladni približevalni predlog in dogovor nanašata, na letni ravni prejel dodatno 13. osnovno plačo s stalnimi dodatki (dodatek za delovno dobo in stalnost) oziroma približno 84 evrov neto mesečno. Poleg tega se bo v letu 2018, ko bo vzpostavljen višješolski sistem, osnovna plača povišala še za dodatnih 12,36 % (tako bi bila leta 2018 osnovna plača policista v primerjavi z letom 2015 višja za 94 evrov neto). Pri tem je treba upoštevati, da gre za povišanje osnovne plače policista, povišanju osnovne plače primerno pa bodo višji tudi dodatki za delo v posebnih pogojih.

 

Če pogledamo proračun policije, seštejemo dodatna sredstva za leto 2015 in upoštevamo proračun za leti 2016 in 2017, smo policiji uspeli zagotoviti dodatnih 87 milijonov evrov. Letos načrtujemo nakup večjih količin opreme, vozil, izvedli bomo tudi nujne investicije, ki so predvidene v višini 35,3 milijona evrov, 7,2 milijona evrov za opremljanje policistov. Če poudarimo le največje investicije in najpomembnejšo opremo:
- 3,7 milijona evrov za investicijsko vzdrževanje objektov policije,
- 9,4 milijonov evrov za nabavo skoraj 700 vozil,
- 4 milijone evrov za nakup novih policijskih uniform, od tega 300.000 evrov za nakup uniform za novo zaposlene policiste,
- 737.000 evrov za nakup zimske opreme za policiste, ki na terenu delajo z migranti,
- 1 milijon evrov za nakup zaščitne opreme.

 

Tudi na kadrovskem področju je ta Vlada storila velik korak naprej. Tako je Vlada lani odobrila več kot 300 novih zaposlitev, 187 zaposlitev je šlo iz določenega v nedoločen čas, letos bomo zaposlili novih 250 policistov, v naslednjem obdobju pa bom Vladi tudi predlagala, da se za policijo v letošnjem in naslednjih letih tudi zaradi zahtevnih varnostnih razmer poveča kadrovski načrt in tako postopno zagotovi normalna kadrovska zasedenost v policiji, ki se je v preteklih letih žal popolnoma porušila.

 

Obenem pripravljamo tudi projekt, v okviru katerega smo pripravili pregled področij in nalog, kjer bi lahko povečali učinkovitost dela in racionalizirali poslovanje ter tako zagotovili določene finančne prihranke. Gre tudi za aktivnosti, ki niso v neposredni pristojnosti našega ministrstva, zato sem ministrici za obrambo že predstavila nekatere predloge. Ti se nanašajo na skupno sodelovanje na področju logistike, predvsem pri izvedbi skupnih javnih naročil; skupna usposabljanja (npr. za rokovanje z orožjem in operativno taktično streljanje, za bombne tehnike, vodnike službenih psov …); skupna izvajanja zdravstvenih pregledov pri predhodnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih; preučitev sistemov tehničnega varovanja in s tem možnost vzpostavitve skupne varnostne politike za področje tehničnega varovanja in zaščite vseh komunikacij obeh ministrstev.  

 

Kot vidite, gre za več različnih sklopov, ki tvorijo celoto in sledijo našemu temeljnemu cilju – celovita ureditev položaja in izboljšanje pogojev za delo policistk in policistov. Ključno težišče mojih prizadevanj v letošnjem letu bo tudi realizacija predloga, že podanega Ministrstvu za pravosodje, za spremembo trenutnega sistema preiskovanja policistov, osumljenih kaznivih dejanj, ki je nepravičen do policistov.

 

Naj na koncu poudarim, da razumem zahteve in nezadovoljstvo policistk in policistov. Ravno zato sem, kot sem že uvodoma izpostavila, od prvega dne vlagala maksimalne napore v doseganje zastavljenega cilja. Lahko rečem, da so prvi rezultati našega težkega dela že vidni, še bolj pa bodo v drugi polovici leta, saj so že v teku javni razpisi za nakup opreme, vozil in drugih tehničnih sredstev za delo policije. Ne samo jaz, kot resorna ministrica, ampak celotna Vlada želimo izpolniti pretekle obljube in zaveze, ki se jih tisti, ki so jih dali, niso držali. To pa je policijo postavilo v nevzdržen položaj. Vendar se moramo vsi skupaj zavedati, da moramo kljub vsej želji in dobri volji navsezadnje upoštevati in spoštovati javno-finančni okvir, ki je nujen tudi za nemoteno delovanje celotne države.

 

Skupni stavkovni odbor obeh policijskih sindikatov bom pozvala k nadaljevanju pogajanj in iskanju rešitev, saj verjamem, da nas druži skupni cilj, to je doseči dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani.«